Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 42

No Akin a Kaukolan Tayoy Mankimey

No Akin a Kaukolan Tayoy Mankimey

ANTOY labalabay mo, mankimey odino manggalaw?— On, aliwan makapuy so manggalaw. Ibabaga na Biblia a say Jerusalem et ‘napno na ugugaw a lalaki tan bibii a manggagalaw ed saray plasa na satan.’Zacarias 8:5.

Nanliketan na Sankamaongan a Managbangat so pambantay ed saray ugugaw a manggagalaw. Antis a sikatoy linma ed dalin, inkuan to: “Diad saman wala ak ed abay [na Dios], singa uloen a komikimey . . . a malikeliket lawas ed arap to.” Imanoen a si Jesus et komikimey a kaiba nen Jehova diad tawen. Tan sanen sikatoy wadman, inkuan to: “Say panggayagaan ko wala nensaman ed saray anak na totoo.” On, singa naamtaan ta la, say Sankamaongan a  Managbangat so talagan interesado ed amin, pati ed saray kalangweran.Uliran 8:30, 31.

Antoy nanggayagaan na Sankamaongan a Managbangat sakbay a linma dia ed dalin?

Isipen mo kasin nanggalaw si Jesus sanen sikatoy ugaw ni?— Nayarin ontan. Balet lapud sikatoy “uloen a komikimey” diad tawen, kasin sikatoy nankimey met diad dalin?— Si Jesus so atawag ya “anak na karpentero.” Balet sikatoy atawag met a “say karpentero.” Antoy ipapanengneng na saya?— Si Jose, ya amabaleg ed si Jesus a singa anak to, so maseguron angibangat ed sikato. Kanian nagmaliw met a karpentero si Jesus.Mateo 13:55; Marcos 6:3.

Anton klase na karpentero si Jesus?— Lapud sikatoy uloen a komikimey diad tawen, isipen mo kasin sikatoy nagmaliw a maong a karpentero diad dalin?— Isipen pa so kairap na  kimey na sakey a karpentero diad saman. Nayarin kaukolan nen Jesus so onlan manbatang na kiew, tan tegtegtegen to itan, tan awiten to so tabla ed abung, insan gawaen to itan a lamisaan, bangko, tan arum nira.

Isipen mo kasi a sayan kimey et amaliket ed si Jesus?— Maliket ka kasi no makagawa ka na marakep iran lamisaan tan yurongan tan arum niran bengatla pian usaren na totoo?— Ibabaga na Biblia a maabig parad sakey so “panliket ed kimey to.” Say pankimey so mangiter na liket ya agmo naala ed panggalaw.Eclesiastes 3:22.

On, say kimey so maabig parad nonot tan ed laman tayo. Dakel ya ugugaw so onyurong labat tan manbantay na TV odino manggalaw na video games. Sikaray magmamaliw a matabataba tan makapuy so laman da, tan aliwa iran peteg a maliket. Tan agmet maliket so arum ed sikara. Antoy kaukolan tayon gawaen pian magmaliw a maliket?—

Naaralan ta ed Kapitulo 17 na sayan libro a say pangiter tan panggawa na saray bengatla pian tulongay arum so makapaliket. (Gawa 20:35) Tatawagen na Biblia si Jehova bilang “say maliket a Dios.” (1 Timoteo 1:11, NW) Tan, singa nabasa tayo ed Uliran, si Jesus so “malikeliket lawas ed arap to.” Akin a maliket si Jesus?— Onia’ay, inter toy sakey a rason sanen inkuan to: ‘Si Amak mankikimey ni angga ed natan, tan itutultuloy koy mankikimey.’Juan 5:17.

Sanen wadiad dalin si Jesus, sikatoy agnankarpentero ed interon bilay to. Sikatoy inikdan nen Jehova a Dios na espisyal a kimey a gawaen to diad dalin. Antam no anto itan?— Inkuan nen Jesus: “Kaukolan ko met ya ipulong so ebanghelyo na panariay Dios ed saray arum a syudad; ta sikato’ya so nibakian ko.” (Lucas 4:43) Walaray inkagawa a sanen nampulong si Jesus ed totoo, sikatoy anisiaan da tan imbalita ra ed arum iray bengatla ya imbaga to, a singa ginawa na sayan Samaritana a nanengneng mo’d dia.Juan 4:7-15, 27-30.

Anton duaran kimey so ginawa nen Jesus sanen wadiad dalin?

Antoy alikna nen Jesus diad impanggawa to ed sayan kimey? Isipen mo kasin nilabay to a gawaen itan?— Inkuan nen Jesus: “Say kanen ko  sikato so panggawak na linawa na saman so angibaki ed siak, tan manumpal na kimey to.” (Juan 4:34) Kaunongan so panlabay mon pangan ed paboritom a kakanen?— Saya so mangiter ed sika na ideya a labalabay nen Jesus a gawaen so kimey ya ipapagawa na Dios ed sikato.

Pinalsa itayo na Dios pian say panaral a mankimey et mamaliket ed sikatayo. Ibabaga ton say regalo To ed too et nepeg toy ‘manliket ed impasyan kimey to.’ Kanian no naaralan mo so mankimey sano kalangweran ka ni, say interon panagbilay mo so mas maliket.Eclesiastes 5:19.

Agkabaliksan na satan a say ugaw ni et nagawaan toy kimey na matakken lan too, balet sarag tayon amin a gawaen so arum a kimey. Nayarin saray ateng mo so regular a mantratrabaho pian makalmoy kuarta ta pian walay kanen na pamilya yo tan abung a panayaman yo. Tan nepeg mon naamtaan a dakel so kimey a kaukolan a gawaen diad loob na abung pian napansiansia itan a mauksoy tan malinis.

Anton kimey so nagawaan mo a makatulong ed interon pamilya?— Makatulong ka diad pangiparaan ed lamisaan, pansinop na saray anganan, pambantak na basura, panlinis ed kuartom, tan pandokdok ed saray gakgalaw mo. Nayarin nagagawaan mo lay pigara ed saratan. Satan a kimey so talagan makatulong ed pamilya.

Akin ya importantin isinop moray gakgalaw mo kayarim a nanggalaw?

Nengnengen ta no panon a say kimey a singa ontan et sakey a bendisyon. Kaukolan ya isinop iray gakgalaw kayarim a nanggalaw. Akin a nibagam ya importante iya?— Makatulong itan pian mauksoy a naynay so abung, tan napaliisan met iray aksidente. No agmo dokdoken iray gakgalaw mo, ompan onsabi si nanay mo tan dakel so awit to et nagatinan toy sakey ed saratan. Ompan sikatoy natumba tan nasakitan. Ompan sikato ni ingen so iyakar ed ospital. Agta mapeligro itan?— Kanian no isinop mo iray gakgalaw mo kayarim a nanggalaw, makatulong itan ed amin.

Wala met ni so sananey a kimey na ugugaw. Alimbawa, say kimey  odino asainmin ed eskuelaan. Diad eskuelaan et makaaral kan manbasa. Panliketan na arum ya ugugaw so manbasa, balet arum so mangibagan mairap itan. Anggano singa mairap ed primero, manliket ka no makaaral kan manbasa. No antam la so manbasa, walaray dakel a makapainteres a naaralan mo. Nayarian mo ni ingen so manbasa na libro na Dios, say Biblia. Kanian no gawaen mon maong so asainmin mo ed eskuelaan, agta makagunggona itan?—

Walaray arum a totoo ya agda labay so mantrabaho. Nayarin walay kabat mo ya ontan. Balet lapud pinalsa itayo na Dios pian mankimey, kaukolan tayon aralen a panliketan itan. Kaunongan so impanliket na Sankamaongan a Managbangat ed kimey to?— Singa itan ed pangan to na paborito ton kakanen. Tan anton kimey so totongtongen to?— Say pangipaamta ed arum nipaakar ed si Jehova a Dios tan no panon dan naawat so andi-anggaan a bilay.

Nia so sakey a makatulong ed sikatayo pian panliketan so kimey. Tepetan moy inkasika, ‘Akin a kaukolan a gawaen iyan kimey?’ Sano antam no akin ya importante so sakey a bengatla, mas mainomay a gawaen itan. Tan balanglan say kimey so baleg odino melag, panseetan mon gawaen itan. No gawaen mo et manliket ka ed dilin kimey mo, a singa say Sankamaongan a Managbangat tayo.

Say Biblia so makatulong ed sakey a too pian magmaliw a maong a komikimey. Basaen no antoy ibabaga na Uliran 10:4; 22:29; Eclesiastes 3:12, 13; tan Colosas 3:23.