Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 44

Nepeg a Saray Kaaro Tayo et Mangaaro ed Dios

Nepeg a Saray Kaaro Tayo et Mangaaro ed Dios

SARAY kakaaro et totoo a labay tayon katongtong tan kaulop. Balet importante so pakawalaan na dugan klase na kakaaro. Siopa so nibagam a sankaabigan a nakaaro tayo?— On, si Jehova a Dios.

Nayari tayo kasin nakaaro so Dios?— Ibabaga na Biblia a si Abraham, sakey a toon nambilay nensaman, so “kaaro nen Jehova.” (Santiago 2:23, NW) Antam no akin a sikatoy kaaro nen Jehova?— Say ebat na Biblia et lapud tinulok nen Abraham so Dios. Sikatoy tinmulok anggano say impagawa ed sikato et mairap a gawaen. Kanian pian magmaliw a kaaro nen Jehova, nepeg tayon gawaen so makapaliket ed sikato, a singa ginawa nen Abraham tan singa naynay a ginawa na Sankamaongan a Managbangat.Genesis 22:1-14; Juan 8:28, 29; Hebreos 11:8, 17-19.

Akin a si Abraham et “kaaro nen Jehova”?

 Inkuan nen Jesus ed saray apostol to: “Sikayo so kakaarok, no gawaen yo so saray bengatla ya ingganggan ko ed sikayo.” (Juan 15:14) Lapud amin ya imbaga nen Jesus ed totoo et nanlapud si Jehova, say labay ya ibaga nen Jesus et saray kakaaro to et saraman so angunor ed ipapagawa na Dios ed sikara. On, amin a kakaaro to so angaro ed Dios.

Arum ed saray sankaapitan a kakaaro na Sankamaongan a Managbangat et saray apostol to, a saray litrato ra so nanengneng mo diad pahina 75 na sayan libro. Akiulop ira ed sikato a nambiahe tan sikatoy tinulongan dan nampulong. Maslak et kaulop nen Jesus irayan lalaki. Nandurungo ira ed panangan. Nantotongtongan da so nipaakar ed Dios. Tan saniiba iran nanggawa na arum niran bengatla. Balet ta dakel niray kakaaro nen Jesus. Sikatoy tinmuloy ed sikara, tan maliket iran nankakaiba.

Say sakey a pamilyan labalabay nen Jesus a tuloyan et manaayam ed melag a baley na Betania, asingsingger ed baleg a syudad na Jerusalem. Kasin nanonotan mo ira?— Sikara di Maria tan Marta tan say agi ra,  si Lazaro. Tinawag nen Jesus si Lazaro bilang kaaro to. (Juan 11:1, 5, 11) Say rason a labalabay nen Jesus iyan pamilya tan nanliketan toy akiulop ed sikara et lapud inaro ra si Jehova tan nanlingkor ira ed Sikato.

Akin a mabetbet ya ontuloy si Jesus ed sayan pamilya sano oonla ed Jerusalem? Kasin antam so kangaranan da?

Agkabaliksan na saya a si Jesus et aliwan mapangasi ed totoo ya agnanlingkor ed Dios. Sikato met so mapangasi ed sikara. Sikato ni ingen so linma ed kaabungan da tan akipangan ed sikara. Saya so rason no akin ya imbaga na arum a si Jesus et “kaaro na saray managsingil na buis tan saray managkasalanan.” (Mateo 11:19, NW) Say katuaan to et aglinma si Jesus ed kaabungan na sarayan totoo lapud labay toy klase na panagbilay da. Sikaray binisita to ta pian nitongtong to ed sikara so nipaakar ed si Jehova. Nanggunaetan ton tulongan ira pian ontunda la iran manggawa na saray mauges tan manlingkor ira ed Dios.

Akin a kinmalab si Zaqueo ed sayan kiew?

Aminsan ya agew et agawa iya diad syudad na Jerico. Ondadalan labat ed saman si Jesus a paonla ed Jerusalem. Dakdakel so totoo diman, tan wadman met so sakey a lakin manngaran na Zaqueo. Labay ton nanengneng si Jesus. Balet ta melmelag si Zaqueo, tan agto nanengneng lapud asaniban na dakel a totoo. Kanian sikatoy binmatik ed banda’d unaan na dalan tan kinmalab ed kiew ta pian nanengneng toy Jesus ya ondalan.

Sanen akasabi si Jesus ed saman a kiew, tinmangay tan  inkuan to: ‘Apuram so onepas, lapud onla ak natan ed abung mo.’ Balet si Zaqueo so mayaman a too a nanggawa na mauges iran bengatla. Akin a labay nen Jesus so onla ed abung na ontan a klase na too?—

Aliwan lapud labay nen Jesus so klase na panagbilay na saman a laki. Sikatoy linma diman pian itongtong to ed si Zaqueo so nipaakar ed Dios. Naimano nen Jesus no panon a sikatoy nanggunaetan na saman a laki a nanengneng. Kanian amta to a si Zaqueo et labay toy ondengel. Saya so maabig a pankanawnawan nitongtong ed sikato so klase na panagbilay ya ibabaga na Dios a nepeg a tumboken na totoo.

Akin a binisita nen Jesus si Zaqueo, tan antoy insipan nen Zaqueo a gawaen?

Kanian, antoy agawa bilang resulta?— Labalabay nen Zaqueo iray bangat nen Jesus. Panermenan to so impansaol to ed totoo, tan insipan ton ipawil so kuarta ra ya agto kanepegan ya alaen. Insan sikatoy nagmaliw a patumbok nen Jesus. Diad saman et nagmaliw a sankaaro si Jesus tan si Zaqueo.Lucas 19:1-10.

No tumboken tayo so ehemplo na Sankamaongan a Managbangat, kasin bisitaen tayo iray totoo ya agtayo kakaaro?— On. Balet agtayo oonla ed abung da lapud labay tayoy klase na panagbilay da. Tan agtayo  labay so manggawa na mauges a kaiba ira. Bisitaen tayo ira ta pian itongtong tayo ed sikara so nipaakar ed Dios.

Balet saray maapit a kakaaro tayo et saramay labalabay tayon nakaulop. Pian magmaliw iran dugan klase na kakaaro, nepeg a labalabay ira na Dios. Arum so nayarin agda ingen kabat si Jehova. Balet no sikatoy labay dan nakabat, natulongan tayo ira. Tan sano aaroen da la si Jehova a singa sikatayo, insan nayari tayo lan magmaliw a maapit a sankakaaro.

Wala so sananey a paraan pian naamtaan no kasin say sakey et magmaliw a maong a kaaro. Imanom iray gagawaen to. Kasin sikatoy manggagawa na makapuy ed arum a totoo insan to panliketan itan? Agta makapuy itan?— Kasin sikatoy naynay a sengegan na gulo? Agtayo labay so napilanor ed sikato, agta ontan?— Odino kasin gagagalaen toy manggawa na saray mauges insan to isipen a sikatoy masilib lapud sikatoy agnarel? Anggano satan a too et agnarel, anengneng na Dios so ginawa to, agta ontan?— Kasin saray totoon manggagawa na saray ontan et maong a pikaaroan tayo?—

Pialam so Bibliam. Nengnengen ta no antoy ibabaga na Biblia ed no panon a say kakaaro tayo so mangapekta ed panagbilay tayo. Say teksto so nabasa ed 1 Corinto kapitulo 15, bersikulo 33. Aromog mo la?— Onia so nabasa: “Agkayo patitilaan. Saray mauges a kaulop deralen da so saray maong ya ugugali.” Kabaliksan na saya a no miulop tayo ed mauges a totoo, ompan magmaliw itayo met a mauges. Tua met a say maong a kakaaro so ontulong ed sikatayon mamaaligwas ed maong iran ugali.

Agtayo lilingwanan a say sankaimportantian a Persona ed bilay tayo et si Jehova. Agtayo labay a naderal so relasyon tayo ed sikato, agta ontan?— Kanian nepeg a seguroen tayo a mikaaro tayo labat ed saraman so mangaaro ed Dios.

Say kaimportantian na dugan klase na kakaaro so nipabitar diad Salmo 119:115; Uliran 13:20; 2 Timoteo 2:22; tan 1 Juan 2:15.