Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 19

Nayari Kasi so Milaban?

Nayari Kasi so Milaban?

WALARA tay kabat mon maangat?— Labay mo kasi iran piulopan? Odino mas labay mon piulopan so mapasensya tan mareen?— Inkuan na Sankamaongan a Managbangat: “Mapalar iray managpadeen; ta ingaran iray anak na Dios.”Mateo 5:9.

Balet no maminsan et pasyodoten itayo na arum a totoo. Agta tua itan?— Kanian singa labay tayoy ombawi ed sikara. Aminsan et agawa iya ed saray babangatan nen Jesus sanen paonla ira’d Jerusalem a kaiba day Jesus. Istoryaen ko’d sika.

Sanen arawi lay abiahe ra, pinauna nen Jesus so pigara ed saray babangatan to ed baryo na saray Samaritano pian mananap na napampainawaan da. Balet ag-ira labay a panayamen na saray totoo diman, lapud duma so relihyon na saray Samaritano. Tan agda labay so anggan siopa ya oonla’d syudad na Jerusalem pian mandayew.

Antoy labay a gawaen nen Santiago tan Juan pian ombawi ed saray Samaritano?

 No agawa iman ed sika, antoy gawaen mo ey? Kasin manpasnok ka? Kasin ombawi ka ed sikara?— Ontan so labay a gawaen na duaran babangatan a si Santiago tan Juan. Inkuan da ed si Jesus: ‘Labay mon kerewen mi ya onepas so apoy manlapud tawen pian upoten to ra?’ Kanian tinawag ira nen Jesus ya Ananak na Karol! Balet inkuan nen Jesus ed sikara ya ali’maong so ontan a pantrato ed arum a totoo.Lucas 9:51-56; Marcos 3:17.

Tua a no maminsan et kabusol itayo na saray totoo. Nayarin ag-itayo labay a kagalaw na arum ya ugugaw. Ompan ibaga da ni ingen ya: “Agmi ka labay a piulopan.” Agta makapasyodot ed sikatayo no ontan so nagawa? Ompan labay tayoy ombawi. Balet kasin ombawi tayo?—

Akin ya agmo alaen so Bibliam? Ibukay ta diad Uliran kapitulo 24, bersikulo 29. Oniay nabasa: “Agmo kuan; Gawaen ko naani ed sikato so unong na ginawa to ed siak; itumang ko ed too so unong ed gawa to.”

Antoy labay ton ibaga itan ey?— Ibabaga ton ag-itayo ombabawi ed makapuy a ginawa na sakey a too ed sikatayo. Balet panon to no walay mamasyodot ed sika? Nayarin sulonen to ka pian onsyodot ka. Nayarin kantiawan to ka tan ibaga ton antakot ka. Bilbilang ta imbaga ton payakot ka. Antoy gawaen mo ey? Kasin onlaban ka?—

Nengnengen ta lamet so ibabaga na Biblia. Ibukay ta diad Mateo kapitulo 5, bersikulo 39. Oniay ibabaga nen Jesus: “Agyo sasalangaten iman so mauges; noag say siopaman a manampal ed aping mon kawanan, ipaarap mo ed sikato met so pagpag.” Anto kasi labay ya ibaga nen Jesus ed saya? Labay to kasin ibaga a no walay anampal ed sika ed pagpag ya aping mo, et ipatampal mo met so pagpag?—

 Andi, aliwan ontan so labay ya ibaga nen Jesus. Say tampal et aliwan singa poniti. Mas mipara itan ed tulak. Nayarin tampalen itayo na sakey pian pasulagen to itayo. Labay to itayon pasyodoten. Tan no sinmyodot tayo la insan tayo met itulak, antoy nagawa ey?— Makapilaban tayo la.

Balet aglabay nen Jesus a milaban iray patumbok to. Kanian imbaga to a no walay anampal ed sikatayo, ag-itayon balot ombabawi. Ag-itayo onsasanok pian milaban. No onsanok tan onlaban itayo, kapara tayo met iman so angigaulo na laban.

No walay gulo, antoy sankamaongan lan gawaen?— Onarawi la. Nayarin itulak-tulak ka ni na sakey. Balet ontunda lanlamang. No onarawi ka, agto labay ya ibagan makapuy ka. Labay ton ibaga et mabiskeg kan manumbok ed duga.

Antoy gawaen tayo no walay mamapasyodot ed sikatayo pian milaban?

 Balet panon to no milaban ka insan analo ka? Antoy ontumbok a nagawa ey?— Samay tinalom so ompawil a kaiba toray kakaaro to. Ompan pekpeken odino saksaken da ka ni ingen. Kanian, kasin natalosan mo la natan no akin ya aglabay nen Jesus a milaban itayo?—

Antoy gawaen tayo ey no nanengneng tayoy arum a totoo a manlalaban? Kasin walay pilaan tayo?— Ibabaga na Biblia ed sikatayo no anto so duga. Ibukay ta diad Uliran kapitulo 26, bersikulo 17. Onia so inkuanto: “Say onlabas, tan napasnokan ed kolkol ya agnipaakar ed sikato, sikato so singa sakey a manbitbit na aso ed saray layag.”

Panon a say pakapilanor ed panlalaban na arum a totoo et singa pangegna ed saray layag na aso? Ompan nasakitan ka, kanian agmo gagawaen itan!

Antoy nagawa no egnaan mo iray layag na aso? Agta nasakitan so aso, tan ngam-ngamen to ka? No piliten na aso so onlukpos, lalom ya egnaan a maong iray layag to tan lalon mapilit so aso ya onlukpos. No bulosan mo, ompan ketketen to ka. Balet sarag mo kasin agla ikbanan iray layag to?—

Ontan so nasagmak tayo no mibali tayo ed panlalaban na arum a totoo. Nayarin agtayo amta no siopa so angigapo odino no akin a manlalaban ira. Nayari pa lagin napepekpek so sakey a too, balet ompan tinakewan to imay sakey. No sikatoy tulongan tayo, ompan natulongan tayoy matakew. Makapuy itan, anto?

Kanian, antoy gawaen mo no makanengneng ka na manlalaban?— No diad eskuelaan  itan, idalem mon tampol ed sakey a maestra. Et no arawi itan ed eskuelaan, idalem mo’d si tatay odino nanay mo odino ed pulis. On, anggan labay na arum a totoo so manlalaban, nepeg a mareen itayo.

Antoy gawaen mo no akanengneng ka na manlalaban?

Gagawaen na saray tuan babangatan nen Jesus so anggaan na nayarian da pian paliisan so pakapilanor ed panlalaban. Diad onian paraan et nipanengneng tayo a mabiskeg tayon unoren so duga. Ibabaga na Biblia a say babangatan nen Jesus et ‘agto nepeg so mikolkol, noag ingen maamo ed amin.’2 Timoteo 2:24.

Nengnengen ta pa natan so arum ni iran maong a simbawa ya ontulong ed sikatayon ompaliis ed saray panlalaban: Roma 12:17-21 tan 1 Pedro 3:10, 11.