Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 35

Napaoli Itayo!

Napaoli Itayo!

NO ompatey itayo, labay kasi na Dios a paolien odino pabilayen itayo?— Panisiaan na maong a toon si Job a labay na Dios itan. Kanian nen abaloan nen Job a sikatoy ompatey la, inkuanto ed Dios: “Ontawag ka, et onebat ak ed sika.” Inkuan nen Job a sikato so pirawat, odino labalabay nen Jehova a Dios a paolien.Job 14:14, 15.

Si Jesus et singa si Jehova a Dios, ya Ama to. Labay to itayon tulongan nen Jesus. Sanen inkuan na toon akating ed sikaton, “no labay mo, nayarian moak a linisan,” inmebat si Jesus: “Labay ko.” Tan pinaabig to so kating na too.Marcos 1:40-42.

Panon ya impanengneng nen Jehova ya inaro to ray ugugaw?

Naaralan nen Jesus ed si Ama to so pangaro ed ugugaw. Diad amiduan inkagawa nensaman, inusar nen Jehova iray lingkor to a mamaoli ed saray ugugaw. Akikasi si Elias ed si Jehova a paolien toy anak na sakey a biin maomaong ed si Elias. Tan pinaoli nen Jehova. Inusar met nen Jehova so lingkor ton si Eliseo a mamaoli ed melag ya ugaw a laki.1 Arari 17:17-24; 2 Arari 4:32-37.

 Agta maliket tayon naamtaan ya inadaro itayon maong nen Jehova?— Nonoten to itayo aliwa labat lan sano mabilay itayo. Nononoten to itayo met no bilang ta ompatey itayo. Inkuan nen Jesus ya ipapasen ni ingen na Ama a mabilay iray inad-aro to anggaman inaatey la’ra! (Lucas 20:38) Inkuan na Biblia ya ‘anggan say patey nisay bilay nisay wala ed kaplesan nisay wala ed arapen et agda itayo nisian ed aro na Dios.’Roma 8:38, 39.

Sanen wadiad dalin si Jesus, impatnag to ya iyaansakit nen Jehova iray ankelag ya ugugaw. Nanonotan mo ni ya angigana na panaon si Jesus ya intongtong ed ugugaw so nipaakar ed Dios. Balet kasin antam ya inikdan na Dios si Jesus na pakapanyari a mamilay ed inaatey ya ugugaw?— Pantongtongan ta imay panaon na impamaoli nen Jesus ed 12-años ya anak a bii na lakin manngaray Jairo.

Kaamong nen Jairo so asawa to tan say saksakey ya anak da diad asingger ed Dayat na Galilea. Sakey ya agew et graben nansakit so ugaw, tan nalilikas la nen Jairo ya ompatey la. Anonotan toy Jesus, samay pandinayewan a too ya abalitaan nen Jairo a makasarag a mamaabig ed totoo. Kanian sikatoy inanap nen Jairo. Aromog toy Jesus ed gilig na Dayat na Galilea, a manbabangat ed dakerakel a totoo.

Akiseksekan si Jairo ed totoo tan tinmalimukor ed arap nen Jesus. Inkuan to’d si Jesus: ‘Mapalalo so sakit na melag ya anako’n bii. Ipangasim pa ta gala pian tulongan mo? Pikasik ed sika a mila ka’d siak.’ Tampol ya akila si Jesus ed si Jairo. Tinmumbok met so karaklan a linma pian nengnengen so Sankamaongan a Managbangat. Balet kaarawi ra, sinmabi so pigaran lalaki a nanlapud abung nen Jairo tan inkuan da: “Say anak mon bii inatey la! Akin et sagpoten mo ni managbangat?”

Nadngel nen Jesus so imbaga na lalaki. Amta ton maer-ermen si Jairo ed impatey na saksakey ya anak to. Kanian inkuan To ed sikato:  ‘Agka natatakot. Manisia ka lambengat ed Dios, et onabig so anak mo.’ Intuloy day linma anggad akasabi ra’d abung nen Jairo. Ditan et manaakis laray kakaaro na pamilya. Maermen ira ta inatey lay ugaw a kaaro ra. Balet inkuan nen Jesus ed sikara: ‘Agkayo la onaakis. Ag-inatey so ugaw, noagta nauugip.’

Sanen imbaga nen Jesus itan, akalek iray totoo, ta amta ran inatey lay ugaw. Balet, akin kasi ya inkuan nen Jesus a sikatoy nauugip?— Anton aral kasi so labay ton ibangat ed totoo?— Labay ton naamtaan da a singa labat la aralem ya ugip so patey. Labay to iran bangatan a lapud pakapanyari na Dios et napabilay to so too a singa labat kainomay na pamangon ed toon nanaugip.

Antoy naaralan tayo ed impamaoli nen Jesus ed anak a bii nen Jairo?

Pinapaway nen Jesus so amin likud ed saray apostol ton si Pedro, Santiago, tan Juan tan say ama tan ina na ugaw. Insan inmasingger ed kawalaan na ugaw. Inegnaan to’d lima tan inkuanto: ‘Marikit, ombangon ka!’ Et tampol a binmangon tan nanakar! Malikeliket a maong so ama tan ina to.Marcos 5:21-24, 35-43; Lucas 8:40-42, 49-56.

 Nonoten pa iya. Lapud ayarian nen Jesus a bilayen iman ya ugaw a bii, nagawaan to met kasi itan ed arum?— Kasin gawaen to itan?— On, gawaen to. Inkuan a mismo nen Jesus: ‘Onsabi oras, ya amin iray wala ed saray lubok narengel da so boses ko, et ompaway ira.’Juan 5:28, 29.

Kasin labay nen Jesus a paolien so totoo?— Makatulong so sakey nin alimbawa ed Biblia pian naebatan itan a tepet. Napatnagan so alikna nen Jesus nipaakar ed saray totoo a maneermen legan na tulor ya agawa ed aminsan ya agew diad asingger ed syudad na Nain.

Sakey a bii so kaiba ed tulor na anak to sanen ompapaway la’d Nain so totoon mitutulor. Agano nin inatey so asawa to, tan natan et inatey so saksakey ya anak to. Sikatoy maer-ermen a maong! Dakel a taga Nain so mitutulor ed anak to ya ipapaway da ed syudad. Manak-akis so bii, tan sikatoy agnaligliwa na totoo.

Diad saman met ya agew et mamapaarap ed Nain si Jesus tan saray babangatan to. Diad asingger na lolooban ed syudad, nabet day karaklan a mangiponpon ed anak na bii. Sanen anengneng nen Jesus a manak-akis so bii, sikatoy akasian to. Atenyeg so puso to lapud maer-ermen so bii. Labay ton tulongan.

Dinmengel so bii ed maaro balet ta mapekder a boses nen Jesus: “Agka mannangis.” Lapu ed inkiwas nen Jesus, amin so interesadon angimano ed sikato. Sanen aasinggeran nen Jesus so bangkay, nayarin amin so mankelaw no antoy gawaen to. Ingganggan nen Jesus ed inatey ya ugaw: “Balolaki, kuanko ed sika, Bangon ka”! Sikatoy tampol a yinmurong! Tan nansalita.Lucas 7:11-17.

Isip mo pay liknaan na ina! Anto kasi liknaan mo no abeten mo so inatey ya inad-aro a binmilay?— Agta ipanengneng na saya a talagan inaro nen Jesus so totoo tan labay toran tulongan?— Isipen pa ya  agaylan abig ed balon mundo na Dios so pangabet ed saray totoo a nabilay!2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21:3, 4.

Antoy ipapanengneng na inkioli na sayan saksakey ya anak na bii?

Diad satan a panaon, arum ed saramay napaoli et saray totoon dati lan kabat tayo, pati saray ugugaw. Nabidbir tayo no siopara a singa si Jairo et abidbir toy anak to sanen pinaoli nen Jesus. Arum et saray totoon inatey la ed nilasus odino nilibon taon lay apalabas. Balet ag-ira nalingwanan na Dios, anggaman nensaman ni ra nambilay.

Agta makapalikliket a naamtaan ya inararo itayo nen Jehova a Dios tan say Anak to, si Jesus?— Labay da itayon manbilay ya andi-anggaan, aliwa labat lan pigaran taon!

Nipaakar ed inkuan na Biblia a makapakelaw ya ilalo na inaatey, ipangasin basaen so Isaias 25:8; Gawa 24:15; tan 1 Corinto 15:20-22.