Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 25

Manguman Kasi Iraman so Manggagawa na Mauges?

Manguman Kasi Iraman so Manggagawa na Mauges?

AGTA alay abig no amin et manggawa na maong?— Balet anggapoy too a naynay a manggagawa na maong iran bengatla. Antam no akin a makakagawa tayon amin na mauges no maminsan, anggano labay tayon gawaen so maong?— Lapud amin tayo so akatawir na kasalanan. Balet arum a totoo so manggagawa na dakel a mauge-uges iran bengatla. Gagagalaen dan pasakitan so arum a totoo. Nayarian da kasi manguman tan aralen day magmaliw a maong?—

Nengneng mo iyan balolaki a mamabantay ed para-latop iran kawes na saraman so manutupak ed si Esteban. Say ngaran to ed Hebreo et Saulo, balet say ngaran to ed Roma et Pablo. Panliketan toy pamapatey da ed si Esteban, a babangatan na Sankamaongan a Managbangat. Nengnengen ta no akin a ginawa nen Saulo iratan a mauges a bengatla.

Kabiangan si Saulo ed Judion relihyoson grupo a say tawag ed sikara et Fariseos. Saray Fariseo so walaan na Salitay Dios, balet mas iimanoen da iray bangat na arum a papangulo na relihyon da. Saya so sengeg na impanggawa nen Saulo na saray mauges.

Sanen inerel si Esteban diad Jerusalem, wadman si Saulo. Inawit si Esteban ed korte, ya arum ed saray huis et Fariseo. Anggaman apalsaan si Esteban na mauges iran bengatla, sikatoy agtinmakot. Sikatoy makpel a nansalita tan akapantasi ed saray huis nipaakar ed si Jehova a Dios tan ed si Jesus.

Balet aglabay na saraman a huis so narerengel da. Dakel lay amta ra nipaakar ed si Jesus. Diad tua, agano ni antis na saya et si Jesus so impapatey da! Balet kayari na saman, impawil nen Jehova si Jesus ed  tawen. Natan, imbes a manguman ira, sinumpa na saray huis iray babangatan nen Jesus.

Siningkat na saray huis si Esteban insan da impaway ed syudad. Sikatoy pinasakitan da anggad atumba insan da tinutupak. Tan, singa nanengneng mo ed litrato, niman’ay si Saulo a manbabantay. Inisip ton manepeg ya ipapatey si Esteban.

Akin ya inisip nen Saulo a manepeg so pamatey ed si Esteban?

Antam no akin ya ontan so inisip nen Saulo?— Onia’ay, diad interon bilay to et Fariseo la si Saulo, tan panisiaan ton duga iray bangat na saray Fariseo. Impasen to iraman a lalaki bilang ehemplo, kanian inalig tora.Gawa 7:54-60.

Kayarin pinatey si Esteban, antoy ginawa nen Saulo?— Labay ton upoten so arum niran babangatan nen Jesus! Nilolooban toy kaabungan da tan inggayugoy to ed paway iray lalaki tan bibii. Insan tora impaipriso. Dakel ed saray babangatan so tinmaynan ed Jerusalem, balet ag-ira tinmundan nampulong nipaakar ed si Jesus.Gawa 8:1-4.

 Lapud saya et lalon kabkabusol nen Saulo iray babangatan nen Jesus. Kanian sikatoy linma ed Atagey a Saserdote a si Caipas tan impa-aprobaan toy pangerel ed saray Kristiano diad syudad na Damasco. Labay nen Saulo a nipriso ira ed Jerusalem ta pian nadusa ira. Balet sanen sikatoy mamapaarap la ed Damasco, walay makapakelkelaw ya agawa.

Siopa so mitotongtong ed si Saulo, tan antoy pangibabakian To’d si Saulo a gawaen?

Walay liwawan nanlapud tawen tan boses a kuanto: “Saulo, Saulo, akin a papasegsegangen moak?” Si Jesus iman a mansasalita manlapud tawen! Makalaram so liwawa kanian abulag si Saulo, et intabin na totoo si Saulo a paonla’d Damasco.

Apalabas so taloran agew, nampanengneng si Jesus ed sakey ed saray babangatan to a si Ananias diad Damasco. Imbaga nen Jesus ed si Ananias a bisitaen toy Saulo, pian paabigen so inkabulag to, tan mitongtong ed sikato. Sanen akisalita si Ananias ed sikato, inawat nen Saulo so katuaan nipaakar ed si Jesus. Pinmawil so pakanengneng to. Anguman so interon paraan na bilay to, tan nagmaliw a matoor a lingkor na Dios.Gawa 9:1-22.

Atalosan mo la no akin a nipasal nen Saulo so manggawa na mauges iran bengatla?— Say rason et lapud nibangat ed sikato iray mauges a bengatla. Tinumbok toray totoon aliwan matoor ed Dios. Tan sikatoy kabiangan na grupo na totoo ya angipasen ed saray ideya na totoo a mas importante imbes a say Salitay Dios. Balet akin ya inuman nen Saulo so kabibilay to tan ginmapon manggawa na maong, anggaman intultuloy na arum a Fariseos so sinmumpa ed Dios?— Say rason et lapud talagan agkabusol nen Saulo so katuaan. Kanian sanen naamtaan toy duga, sikatoy akaparaan a mangunor ed katuaan.

Antam no antoy nagmaliwan nen Saulo ag-abayag?— On, sikatoy akabkabat bilang apostol Pablo, sakey ya apostol nen Jesus. Et tandaan, dakel so insulat nen Pablo a libro na Biblia nen say arum ni.

Dakel iray singa si Saulo a nayarian day manguman. Balet aliwan mainomay itan lapud walay mamapasyan mansusugsog ed saray totoo a  manggawa na saray mauges. Antam no siopa itan?— Sikatoy sinalita nen Jesus sanen inmapireng ed si Saulo diad dalan a mamaarap ed Damasco. Diman et akisalita si Jesus ed si Saulo manlapud tawen tan inkuan to: ‘Ipawit ta ka pian lukasan moy mata na totoo, pian ompawil ira ed liwawa a manlapud kabilungetan tan manlapud pakapanyari nen Satanas a mamaarap ed Dios.’Gawa 26:17, 18.

On, si Satanas a Diablo so mansusugsog ed amin pian manggawa na mauges. Kasin naimanom a mairap no maminsan a gawaen so duga?— Amin tayo so nairapan met. Gagawaen nen Satanas a mairap itan. Balet walay sananey a rason no akin ya aliwan mainomay a gawaen so duga. Antam no antoy rason?— Lapud sikatayoy nianak a makasalanan.

Say kasalanan so mabetbet a mamapainomay ed sikatayon manggawa na aliwa imbes a say duga. Kanian, antoy kaukolan tayon gawaen ey?— On, piliten tayoy manggawa na duga. No gawaen tayo itan, makaseguro itayon tulongan itayo nen Jesus, a mangaaro ed sikatayo.

Sanen wadiad dalin si Jesus, impanengneng ton inaro toy totoo a nanggawa na mauges iran bengatla balet ta anguman. Amta to no panon kairap parad sikara so manguman. Alimbawa, walaray bibii ya akisekso ed dakel a lalaki.  Siempre, mauges iya. Say tawag na Biblia ed sarayan bibii et balangkantis o paabang.

Akin a pinerdona nen Jesus iyan bii a nanggawa na mauges?

Aminsan, agustoan na sakey a bii so balita nipaakar ed si Jesus, tan sikatoy linma ed kawalaan nen Jesus diad abung na Fariseo. Kinalboan toy larak iray sali nen Jesus tan impunas to so buek to ed saray lua a tinmerter ed saray sali to. Panermenan ton maong iray kasalanan to, kanian sikatoy pinerdona nen Jesus. Balet ag-inisip na saray Fariseo a sikatoy nepeg a perdonaen.Lucas 7:36-50.

Antam no antoy inkuan nen Jesus ed pigara ed saray Fariseo?— Inkuan to ed sikara: ‘Saray balangkantis makaloob iran unona nen say sikayo ed panariay Dios.’ (Mateo 21:31) Imbaga nen Jesus iya lapud sarayan balangkantis so walaan na pananisia ed sikato, tan inuman day mauges a kabibilay da. Balet intultuloy na saray Fariseo so manggawa na mauges iran bengatla ed saray babangatan nen Jesus.

Kanian sano ipapanengneng na Biblia a mauges so gagawaen tayo, kaukolan ya akaparaan itayo a manguman. Tan no naaralan tayoy labay nen Jehova a gawaen tayo, kaukolan a pankulian tayon gawaen itan. Diad ontan et maliket si Jehova ed sikatayo tan ikdan to itayo na andi-anggaan a bilay.

Pian natulongan ta a napaliisan so mauges, basaen ta so Salmo 119:9-11; Uliran 3:5-7; tan 12:15.