Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 10

Mas Makapanyari ni Jesus nen Saray Demonyo

Mas Makapanyari ni Jesus nen Saray Demonyo

KASIN nanonotan mo no akin a sakey ed saray anghel na Dios so nagmaliw a Satanas a Diablo?— Lapud sinisiblet a pilalek ton nadayew kanian sikatoy kinmontra ed Dios. Kasin arum ya anghel et akiulop ed si Satanas?— On. Say impanawag na Biblia ed sikara et ‘anghel nen Satanas,’ odino dedemonyo.Apocalipsis 12:9.

Kasin sarayan mauges ya anghel, odino dedemonyo so manisia ed Dios?— ‘Panisiaan na saray demonyo a walay Dios,’ so ibabaga na Biblia. (Santiago 2:19) Balet natan et sikaray natatakot. Lapud amta ran dusaen ira na Dios lapud saray mauges a ginawa ra. Antoy mauges a ginawa ra a?—

Ibabaga na Biblia a tinaynan na saraman ya anghel so manepeg ya ayaman da diad tawen tan linma ira diad dalin a nambilay a singa totoo. Ginawa da iya lapud labay day makapisekso ed saray magaganan bibii diad dalin. (Genesis 6:1, 2; Judas 6) Antoy antam nipaakar ed pisekso?—

Say seksual a relasyon et sano say laki tan bii so magmaliw a  maapit ed nikadkaduman paraan. Kayari to, ombaleg so ugaw ed eges na ina. Balet parad saray anghel et mauges so pisekso. Labay na Dios a say laki tan bii labat a sanasawa so nepeg a makapansekso. Diad ontan a paraan no say ugaw so nianak la, say sanasawa so mangasikaso ed sikato.

Antoy mauges a ginawa na sarayan anghel?

Sanen pinagmaliw na saray anghel so inkasikara bilang totoo tan akisekso ira ed bibii diad dalin, saray ananak da so binmalbaleg a nagmaliw iran higante. Masebesebeg ira, tan pinasakitan daray totoo. Kanian pinadelap na Dios pian deralen iray higante tan amin a mauges a totoo. Balet ingganggan toy Noe a mangipaalagey na biong, odino baleg a baloto, pian iliktar so pigaran totoo a nanggawa na duga. Imbaga na Sankamaongan a Managbangat a say agawa diad Delap et importantin tandaan.Genesis 6:3, 4, 13, 14; Lucas 17:26, 27.

Sanen sinmabi Delap, antam no antoy agawa ed saray mauges ya anghel?— Tinmunda iran mangusar ed laman na totoo a ginawa ra, insan ira pinmawil ed tawen. Balet aglara nayarin magmaliw ya anghel na Dios, kanian nagmaliw iran anghel nen Satanas, odino dedemonyo. Tan antoy agawa ed ananak da, saray higante?— Inatey ira’d Delap. Tan ontan met ed amin a totoo ya agtinmulok ed Dios.

Akin et lalon magulogulo natan diad dalin nen say nensaman?

 Nanlapu la’d panaon na Delap, aglan balot inabuloyan na Dios iray demonyo a magmaliw a singa totoo. Balet anggaman agtayo ira nanengneng, saray demonyo so siansian manguusar ed totoo a manggawa na saray mauges. Lalon magulogulo natan nen say nensaman. Lapud sikaray pinataynan ed tawen tan imbantak diad dalin.

Antam no akin ya agtayo nanengneng iray demonyo?— Lapud sikaray espiritu. Balet segurado itayo a mabilay ira. Ibabaga na Biblia a si Satanas et ‘papalikdoen toy totoo ed interon mundo,’ tan sikatoy tutulongan na saray demonyo to.Apocalipsis 12:9, 12.

Kasin sarag itayo met ya ibalang, odino palingoen na Diablo tan saray demonyo to?— On, sarag da no ag-itayo manalwar. Balet agtayo nepeg so ontakot. Imbaga na Sankamaongan a Managbangat: ‘Say Diablo et anggapo so pibibiang to ed siak.’ No naynay itayon onasingger ed Dios, salimbengan to itayo manlapud Diablo tan saray demonyo to.Juan 14:30.

Importante ya amta tayo iray mauges a bengatla a sasalien na saray demonyo ya ipagawa ed sikatayo. Isip mo pa’ya. Antoran mauges a bengatla so ginawa na saray demonyo sanen wadia ira’d dalin?— Antis na Delap, sikaray akisekso ed saray bibii, a sebel itan ed saray anghel. Natan et labalabay na saray demonyo no saray totoo et agda unoren so ganggan na Dios nipaakar ed seksual a relasyon. Tepetan ta ka pa, Siopara labat so nepeg a makapansekso?— Duga so ebat mo, saray sanasawa labat.

Natan et walaray ugugaw a lalaki tan bibii a mansesekso, balet mauges iya parad sikara. Binitla na Biblia iray “kayarian” na laki, odino otin. (Levitico 15:1-3) Say kayarian na bii et natatawag a pipit. Pinalsa nen Jehova irayan parte na laman parad nikabiig a gagala a nepeg a panliketan labat na saray sanasawa. Panliketan na saray demonyo no gawaen na saray totoo iray isesebel nen Jehova. Alimbawa, labalabay na saray demonyo no say ugaw a laki tan ugaw a bii et panggalawan day otin odino pipit na sakey tan sakey. Agtayo labay a paliketen iray demonyo, agta ontan?—

 Wala niray labalabay na saray demonyo balet ta kabusol nen Jehova. Antam no anto itan?— Say karawalan. (Salmo 11:5) Say karawalan et sano saray totoo et manpapasakitan. Tandaan, ontan so ginawa na saray higante, saray anak na saray demonyo.

Labalabay met na saray demonyo a taktakoten iray totoo. No maminsan et kunwarin sikaray totoo ya inaatey. Nayarin aligen da ni ingen iray boses na saramay inaatey la. Diad ontan et dakel so apalikdo na saray demonyo pian manisia a saray inaatey a totoo et mabilay ni tan makapitongtong ira’d totoo a mabilay. On, papanisiaen na saray demonyo iray totoo ed saray anyani.

Kanian nepeg itayon manalwar pian ag-itayo napalikdo nen Satanas tan saray demonyo to. Ipapasakbay na Biblia: ‘Sasalien nen Satanas so magmaliw a singa maong ya anghel, tan ontan met so gagawaen na saray ariripen to.’ (2 Corinto 11:14, 15) Balet, talagan mauges iray demonyo. Nengnengen ta no panon da itayon sasalien a magmaliw a singa sikara.

 Iner so maslak a pakakaaralan na totoo ed karawalan tan agmanepeg a sekso tan saray espiritu tan anyani?— Agta diad panagbantay ed pigaran palabas ed telebisyon tan sine, panag-galaw na kompyuter tan video games, diad Internet, tan panagbasa ed saray komiks a magasin odino libro? Kasin say panggawa ed saraya so mangiyasingger ed sikatayo ed Dios odino mangiyasingger ed sikatayo ed Diablo tan saray demonyo to? Antoy nibagam ey?—

Antoy nagawa no manbantay itayo na karawalan?

Siopay isipen mon manlabay ed sikatayon ondengel tan manbantay ed mauges iran bengatla?— On, si Satanas tan saray demonyo to. Kanian, antoy kaukolan mon gawaen ontan met ed siak?— Kaukolan ta so manbasa, ondengel, tan manbantay na saray bengatlan maabig parad sikatayo pian ontulong ed sikatayon manlingkor ed si Jehova. Kasin nanonotan mo iray pigara ed sarayan maong a bengatla a nayarian ta a gawaen?—

Antoy maong a gawaen tayo?

No gawaen tayoy maong, anggapoy rason a takotan tayo iray demonyo. Si Jesus so mas mabiskeg nen say sikara, tan sikatoy antakot da. Aminsan ya agew et onia so inyeyag na saray demonyo ed si Jesus: ‘Linma ka dia’n maneral ed sikami?’ (Marcos 1:24) Agta maliket itayo no nasabi panaon a deralen la nen Jesus si Satanas tan saray demonyo to?— Kaleganan ni, makaseguro itayo a protektaan itayo nen Jesus manlapud saray demonyo no sikatayoy onasingger ed sikato tan ed Ama to a walad tawen.

Basaen ta no antoy kaukolan tayon gawaen, diad 1 Pedro 5:8, 9 tan Santiago 4:7, 8.