Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 29

Makapaliket Kasi ed Dios so Amin a Party?

Makapaliket Kasi ed Dios so Amin a Party?

Akin ya aliketan so Dios ed sayan party?

LABAY mo ta so onatendi ed saray party?— Nayarin makapaliket iratan. Isipen mo kasin labay na Sankamaongan a Managbangat ya onatendi itayo ed saray party?— Sikatoy linma ed natawag a party sanen walay nankasal, tan akila met iray arum a babangatan to. Si Jehova so “maliket a Dios,” kanian sikatoy naliliketan sano panggayagaan tayoy maabig iran party.1 Timoteo 1:11; Juan 2:1-11.

Ibabaga ed sikatayo na pahina 29 na sayan libro a binelsay nen Jehova so Ambalangan Dayat pian makadalan iray Israelita. Nanonotan mo ni iman?— Kayari to, nankanta tan sinmayaw iray totoo tan akisalamat ed si Jehova. Singa iman party. Malikeliket iray totoo, tan makaseguro itayon maliket met so Dios.Exodo 15:1, 20, 21.

Kalabas na ngalngali 40 a taon, linma iray Israelita ed sananey a baleg a party. Natan et aliwan managdayew ed si Jehova iray totoo ya angimbita ed sikara. Diad tua, saray totoo ya angimbita ed sikara so dinmakmomo ni ingen pian mandayew ed saray arum a dirios tan akisekso ed totoo ya agda asawa. Kasin manepeg so onla ed party a singa ontan?— Ag-aliketan si Jehova, tan dinusa toray Israelita.Numeros 25:1-9; 1 Corinto 10:8.

 Ibabaga met na Biblia so nipaakar ed duaran birthday party. Kasin say Sankamaongan a Managbangat so sakey ed nanselebra na birthday?— Andi. Sarayan duaran birthday party so parad lalaki ya agnanlingkor ed si Jehova. Say sakey et say birthday party nen Arin Herodes Antipas. Sikatoy manuley ed distrito na Galilea sanen nanayam si Jesus diman.

Dakel so ginawa nen Arin Herodes a mauges iran bengatla. Inasawa toy asawa na agi to. Say ngaran to et Herodias. Imbaga na lingkor na Dios, si Juan a Managbautismo, ed si Herodes ya ali’maong a gawaen to itan. Ag-agustoan nen Herodes itan. Kanian impaipriso toy Juan.Lucas 3:19, 20.

Sanen walad prisoan si Juan, asabi so panselebra nen Herodes na birthday to. Angiparaan si Herodes na baleg a party. Inimbitaan toy dakel a prominentin totoo. Nampiestaan day dakel a nakan tan alak tan nanliliket ira. Insan sinmabi so marikit nen Herodias tan sinayawan tora. Aliketan so amin ed sayaw to kanian sikatoy labay nen Arin Herodes ya ikdan na espisyal a regalo. Inkuan nen Herodes ed sikato:  “Anggan anto a kerewen mo ed siak, iter ko’d sika, anggan say kapaldua na panarian ko.”

Anto kasi kerewen to ey? Kasin kuarta? mararakep a kawes? palasyo parad sikaton dili? Ag-amta na bii no antoy ibaga to. Kanian sikatoy linma ed si nanay to, si Herodias, tan inkuan to: “Antoy kerewen ko?”

Isipen pa, kabkabusol nen Herodias si Juan a Managbautismo. Kanian inkuan to ed marikit to a kerewen toy ulo nen Juan. Pinmawil so bii ed ari tan inkuan to: “Labay kon iter mo ed siak natan so ulo nen Juan a Managbautismo ed sakey a lipong.”

Aglabay nen Arin Herodes a pateyen si Juan lapud amta ton maong a too si Juan. Balet ta walay promiso nen Herodes, tan antakot ed nayarin isipen na arum ya inmatendi ed party no umanen toy nonot to. Kanian sikatoy angibaki na sakey a laki ed prisoan pian putoten so ulo nen Juan. Tampol a pinmawil so laki. Awit toy ulo nen Juan a walad lipong, tan inter to ed bii. Insan inter itan na bii ed si nanay to.Marcos 6:17-29.

Samay sananey a birthday party ya ibabaga na Biblia et makapuy met. Saman a party et parad ari na Ehipto. Legan met na saman  a party et wala so ingganggan na ari a putotan na ulo. Insan, kayari to, imbitay toy too pian toktoken na saray manok! (Genesis 40:19-22) Kasin abobonan na Dios iraman a duaran party?— No sika, labay mo kasi onatendi ed saraman a party?—

Antoy agawa diad birthday party nen Herodes?

Amta tayo ya amin a bengatlan nisulat ed Biblia et walaay gagala. Binitla to labat so duaran birthday party. Tan diad saratan a dua et agawa iray mauges a bengatla bilang kabiangan na selebrasyon. Kanian, antoy nibagam ya ibabaga na Dios ed sikatayo nipaakar ed saray birthday party? Kasin labay na Dios a manselebra tayo na birthday?—

Tua a diad saray party natan, et agmanpuputot na ulo iray totoo. Balet sayan panagselebra ed saray birthday so ginmapo ed saray totoo ya agnandayew ed tuan Dios. Onia so ibabaga na The Catholic Encyclopedia nipaakar ed panagselebra na saray birthday ya asalambit ed Biblia: “Saray makasalanan labat . . . so manggagawa na pirmi iran panliliket ed agew na inkianak da.” Labay tayo kasin aligen ira?—

Komusta met so Sankamaongan a Managbangat? Kasin sinelebraan toy birthday to?— Andi, anggapon balot so ibabaga na Biblia nipaakar ed birthday party parad si Jesus. Diad tua, saray inmunan patumbok nen Jesus so agnanselebra ed birthday to. Antam no akin a saray totoo ed banda’d unor so amili ed Disyembre 25 pian selebraan so birthday nen Jesus?—

Satan a petsa so pinili lapud, singa ibabaga na The World Book Encyclopedia: “Saray totoo ed Roma so manseselebra la ed satan bilang Piesta nen Saturno, panagselebra ed birthday na agew.” Kanian pinili na saray totoo a selebraan so birthday nen Jesus diad samay petsa a dati lan holiday parad saray pagano!

Antam no akin ya agnianak si Jesus ed Disyembre?— Lapud ibabaga na Biblia a sanen nianak si Jesus, saray managpastol so wadman ni ed uma anggan labi la. (Lucas 2:8-12) Tan ag-ira makapaway diman no bulan na Disyembre lapud ambetel tan mamauran.

Akin a say inkianak nen Jesus et aliwan Disyembre 25?

 Amta na dakel a totoo a say Krismas et aliwan birthday nen Jesus. Amta da ni ingen a diad satan ya agew et saray pagano so walaan na selebrasyon ya aliwan makapaliket ed Dios. Balet dakel so manseselebra ed Krismas. Sikaray mas interesado ed pan-party nen say pangamta da no anton talagay pangipapasen na Dios ed satan. Balet labay tayon paliketen si Jehova, agta ontan?—

Kanian no man-party itayo, labay tayon seguroen a saratan et abobonan nen Jehova. Nayari itayon man-party anggan anton agew. Agla kaukolan a manalagar itayo na espisyal ya agew. Nayarian tayoy mangan na espisyal a panangan tan maliket a makapanggalaw. Labay mo ta’n gawaen itan?— Nayarin ibagam itan ed atateng mo tan iplano so sakey a party diad tulong da. Makapaliket itan, agta ontan?— Balet sakbay kan manplano parad sakey a party, seguroen mo ya abobonan itan na Dios.

Panon tayon naseguro a saray party tayo et makapaliket ed Dios?

Say kaimportantian na naynay a panggawa ed aabobonan na Dios so nipanengneng met diad Uliran 12:2; Juan 8:29; Roma 12:2; tan 1 Juan 3:22.