Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 15

Leksion ed Inkamapangasi

Leksion ed Inkamapangasi

ANTAM no anto so panangidumaduma?— Onia’ay, say panangidumaduma et kabaliksan toy agpanlabay ed sakey lapu labat ta duma so itsura to odino dumay pansasalita to. Kanian say pagmaliw a manangidumaduma et pambusol ed sakey antis mon nakabat.

Susto kasi so pambusol ed sakey antis mon nakabat no antoy inkatoo to odino lapu labat ta sikatoy duma?— Andi, makapuy so panangidumaduma, tan aliwan inkamapangasi itan. Nepeg ya agtayo bubusolen so sakey lapu labat ta sikatoy duma ed sikatayo.

Nonot mo pa iya. Wala ta’y kabat mo ya agmo kakoloran odino mansasalita na duma?— Nayarin wala ni ingen iray kabat mo a duma so itsura da lapud sikaray arisgo odino walay sakit da. Kasin mapangasi tan maaro ka ed saraman so agmo kapara?—

Panon so nepeg a pangipasen tayo ed saraman so duma ed sikatayo?

No dengelen tayo so Sankamaongan a Managbangat, si Jesu-Kristo, magmaliw tayon mapangasi ed amin. Nepeg ya anggapoy iduma tayo anggan anton bansa so nanlapuan na sakey odino anggan anto so kolor to. Kaukolan a mapangasi tayo ed sikato. Anggaman ag-iya sisiaen na amin a totoo, satan so leksion ya imbangat nen Jesus. Pantongtongan ta itan.

Sakey a Judio a manangidumaduma ed arum so inmasingger ed si Jesus tan tinepetan to, ‘Antoy nepeg kon gawaen pian manbilay ya andi-angga?’ Amta nen Jesus a nayarin sikatoy sasalien na laki pian ibaga to a nepeg tayon kasian labat iraman so kapara tayoy rasa odino taga met ed bansa tayo. Kanian imbes ya ebatan so tepet to, tinepetan nen Jesus so laki: ‘Anto so ibabaga na Ganggan na Dios a nepeg tayon gawaen?’

 Inmebat so laki: ‘Nepeg mon aroen si Jehova a Dios mo ed interon pusom, tan nepeg mon aroen so kaparam a too a singa sika.’ Inkuan nen Jesus: ‘Duga so ebat mo. Itultuloy mon gawaen iya tan nawalaan ka na andi-anggaan a bilay.’

Balet, aglabay na laki so magmaliw a mapangasi odino maaro ed totoo a miduma ed sikato. Kanian sinali toy manbaraan. Tinepetan toy Jesus: ‘Siopan talaga so kaparak a too?’ Nayarin say labay ton narengel ed si Jesus et: “Say kaparam a totoo et saray kaarom” odino, “Saray totoo a mipara met ed sika.” Pian naebatan so tepet, angistorya si Jesus nipaakar ed sakey a Judio tan sakey a Samaritano. Onia’ay so istorya.

Walay sakey a too a manaakar a palasor ed dalan a nanlapud syudad na Jerusalem a mamaarap ed Jerico. Sayan too et sakey a Judio. Legan a manaakar, sikatoy siningkat na saray matakew. Sikatoy pinekpek da tan atumba insan da inalay kuarta tan saray kawes to. Sikatoy pinekpek na saray matakew tan tinaynan da ed dalan a ngalngali la ompatey.

Ag-abayag, sakey a saserdote so dinmalan ditan. Anengneng toy too ya asugatan. No sika antoy gawaen mo ey?— Antam, sikatoy  nilabsanan na saserdote tan dinmalan ed biek a dalan. Agto anggan tinundaan. Agton balot tinulongan so too.

Insan walay sananey lamet a relihyoson too a dinmalan. Sikatoy sakey a Levita a nanserbi ed templo diad Jerusalem. Kasin sikatoy ontunda pian ontulong?— Andi. Singa met ed samay saserdote so ginawa to.

Kaunoran, sakey a Samaritano so dinmalan. Kasin nanengneng mo ya onasingger?— Anengneng to so Judio a niparukol tan asugatan. Balet, dakel a Samaritano tan Judio so manbubusolan. (Juan 4:9) Kasin paulyanan la na sayan Samaritano so too tan agto la tulongan? Kasin imbaga ton: ‘Akin et tulongan ko iyan Judio? No siak so asakitan agto ak tulongan’?

Akin ya maong a too imay Samaritano?

 Ninengneng na Samaritano so laki a niparukol ed dalan, et akasian to. Agto nitepel a taynan tan paulyanan ya ompatey. Kanian sikatoy inmepas ed asno to, tan inasinggeran toy too, tan tinambal toray sugat to. Kinalboan to na larak tan alak iray sugat to. Saya so makatambal ed saray sugat. Insan to binerberan iray sugat.

Inlugan na Samaritano so asugatan a too ed asno to. Insan nankalkalna iran nampalasor ed dalan anggad akasabi ira ed sakey a pundoan, odino melag ya hotel. Diman et nan-abang so Samaritano na sakey a lugar pian walay tuloyan na too, tan inasikaso ton maong iman a too.

Natan et tinepetan nen Jesus so laki a pangiistoryaan to: ‘Siopa ed sarayan talon lalaki so isipen mon maong a kaparan too?’ Antoy nibagam ey? Kasin samay saserdote, Levita, odino samay Samaritano?—

Inmebat so laki: ‘Samay too a tinmunda tan angasikaso ed asugatan a too so maong a kaparan too.’ Inkuan nen Jesus: ‘Duga ka. Laka tan ontan met so gawaen mo.’Lucas 10:25-37.

Agta marakep itan ya istorya? Ipapalinew na satan no siopa so talagan kapara tayon totoo. Aliwa labat lan saray  maapit a kakaaro tayo. Tan aliwa labat lan saray totoo a kakoloran tayo odino mansasalita na kapara tayon salita. Binangatan itayo nen Jesus a magmaliw a mapangasi ed totoo anggan iner so nanlapuan da, anggan antoy itsura da odino salita ra.

Ontan si Jehova a Dios. Sikatoy aliwan manangidumaduma. ‘Say Ama yo a walad tawen so mamapabutay ed agew ed mauges a totoo tan maong a totoo,’ inkuan nen Jesus. ‘Tan papauranen to ed maong a totoo tan ed saraman met so aliwan maong.’ Kanian, kaukolan sirin a mapangasi tayo ed amin, a singa say Dios.Mateo 5:44-48.

Panon kan magmaliw a maong a kaparan too?

Kanian no walay anengneng mon asugatan, antoy gawaen mo ey?— Anto no say too et taga sananey a bansa odino agmo kakoloran? Siansian sikatoy kaparam a too, tan kaukolan mon tulongan. No isipen mon agmo sarag a tulongan lapud melag ka ni, kerew kay tulong ed baleg lan too. Odino nayarin manawag ka na pulis odino sakey a manbabangat diad eskuelaan. Inkamapangasi itan, singa samay Samaritano.

Labay na Sankamaongan a Managbangat a magmaliw tayon mapangasi. Labay ton tulongan tayo so arum, anggan siopa ira. Satan so rason no akin a sikatoy angistorya nipaakar ed mapangasin Samaritano.

Diad saya a leksion ed inkamapangasi ed totoo antokaman so kolor da odino bansa ra, basaen so Uliran 19:22; Gawa 10:34, 35; tan 17:26.