Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 20

Kasin Labay Mon Naynay so Manunaan?

Kasin Labay Mon Naynay so Manunaan?

WALA tay kabat mo a say labay ton naynay et sankaunaan?— Nayarin itulak toy arum ta pian sikatoy makauna ed linya. Akanengneng ka ta la na ontan?— Naimano na Sankamaongan a Managbangat ya anggan saray baleg lan totoo et labay dan naala so unaan, odino sankaimportantian, iran pasen. Tan agto labay itan. Nengnengen ta pa no antoy agawa.

Akanengneng ka ta lay totoo a manasalin magmaliw a manunaan?

Ibabaga na Biblia ed sikatayo a naimbitaan si Jesus ed sakey a baleg a panangan diad abung na sakey a Fariseo, a manunan lider na relihyon. Kasabi nen Jesus, naimatonan toray arum a bisita a sinmasabi tan pinipili day sankarakepan iran puesto. Kanian inistoryaan to iramay naimbitaan. Labay mon narengelan?—

 Inkuan nen Jesus: ‘No walay mangimbita ed sika diad bansal, agmo pipilien so sankaabigan odino sankaimportantian a pasen.’ Antam no akin ya imbaga nen Jesus itan?— Impaliwawa to a nayarin walay mas importantin inimbitaan. Kanian, singa nanengneng mo ed litrato, say angimbita so ondago tan ibaga ton: ‘Palugaran mo iyan too, tan alis ka diman’ay.’ Antoy liknaan na bisita ey?— Sikatoy nabaingan lapud sikatoy sankanengneng na amin a bisita ya onalis ed agtanton importantin puesto.

Ipapanengneng nen Jesus ya aliwan manepeg so onla ed sankarakepan a puesto. Kanian inkuan to: ‘No nabagaan ka, onla ka tan onyurong ka ed kaunoran a pasen. Ta no onsabi nanbaga ed sika, kuan to ed sika, “Kaaro, ompasen ka ed atagtagey.” Saman la nawalaan ka na galang ed arap na saray amin ya akirungo ed sika ed pananganan.’Lucas 14:1, 7-11.

Anton leksion so ibabangat nen Jesus sanen sinalita to iraman so mamipili ed sankaabigan, odino sankaunaan, iran yurongan?

Atalosan mo so punto ed istorya nen Jesus?— Konsideraen ta so sakey ya alimbawa no kasin atalosan mo. Iyaliling pan onlulugan ka ed aseksek a bus. Milumbaan ka kasi ed yurongan tan paulyan mon akaalagey so matakken lan too?— Kasin labay nen Jesus no gawaen mo itan?—

Nayarin ibaga na sakey ya anggapoy pibibiang nen Jesus ed gawaen tayo. Balet kasin panisiaan mo itan?— Sanen presenti si Jesus ed baleg a panangan diad abung na Fariseo, naimatonan toray totoo legan a manpipili iray yurongan da. Agta sikatoy interesado met ed gagawaen tayo natan?— Natan ta wala la’d tawen si Jesus, seguradon sikatoy walad maong a posisyon a mangimano ed sikatayo.

 No salien na sakey so magmaliw a sankaunaan, panlapuan itan na problema. Mabetbet a manresulta ed kolkolan, tan onsanok iray totoo. No maminsan et nagawa iya sano manuulop iray ugugaw ya onlugan ed bus. Kalukas na puerta na bus, manlulumbaan iray ugugaw. Labay day sankaabigan a yurongan, diad samay abay na bintana. Antoy nagawa ey?— On, mankokolkol ira.

Panlapuan na gulo so panlabay a magmaliw a sankaunaan. Nankokolkolan ni ingen itan na saray apostol nen Jesus. Singa naaralan ta ed Kapitulo 6 na sayan libro, nansangsangan da no siopa so sankaunaan. Anto ey so ginawa nen Jesus?— On, impetek to ra. Balet ag-abayag et nansasangsangan lamet ira. Nengnengen ta no panon a ginmapo itan.

Saray apostol, kaiba iray arum, so manbiabiahe a kaiba nen Jesus ta sampot la iman ya iyakar da ed Jerusalem. Itotongtong nen Jesus ed sikara so nipaakar ed  Panarian, kanian sankanonot nen Santiago tan Juan so panuley bilang arari a kaiba nen Jesus. Intongtong da ni ingen itan ed ina ra, si Salome. (Mateo 27:56; Marcos 15:40) Kanian sanen mamapaarap la ra’d Jerusalem, inmasingger si Salome ed si Jesus, a tinmalimukor ed sikato, tan onkekerew na pabor.

Intepet nen Jesus, “Antoy labay mo?” Inmebat si Salome a say labay to et abuloyan nen Jesus iray duaran anak to ya onyurong ed abay to diad Panarian to, say sakey et diad nikawanan tan say sakey et diad nikawigi to. Sanen abalitaan na samploran apostol no antoy ipapaikerew nen Santiago tan Juan ed ina ra, anto kasi liknaan da ey?—

Antoy kekerewen nen Salome ed si Jesus, tan antoy resulta?

On, sinmanok ira’d si Santiago tan Juan. Kanian sinimbawa nen Jesus so amin ya apostol to. Imbaga nen Jesus ed sikara a saray manuley na saray nasyon et labalabay day magmaliw a makapanyari tan importante.  Labay dan atagey so posisyon da pian amin so ontulok ed sikara. Balet imbaga nen Jesus ed saray patumbok to ya agda aligen itan. Imbes, inkuan nen Jesus: “Siopaman a labay toy unaan ed sikayo sikato naani aripen yo.” Isipen pa itan!Mateo 20:20-28.

Antam no antoy gagawaen na sakey ya aripen?— Seserbian toy arum a totoo, ya agto iilaloan so arum a manserbi ed sikato. Pilien toy sankaabebaan a pasen, aliwan say sankaunaan. Sikatoy onkikiwas bilang agtanto importante, aliwan sankaimportantian. Tan nonoten so inkuan nen Jesus a say malabay a magmaliw a manunaan et nepeg ya onkiwas a singa aripen ed arum.

Natan, antoy labay nen Jesus ya ibaga ed sikatayo?— Kasin misangsangan so aripen ed amo to no siopa so onyurong ed sankaabigan a yurongan? Odino kasin sikatoy misangsangan no siopa so unonan mangan? Antoy nibagam ey?— Impaliwawa nen Jesus a naynay ya ipasen na aripen a manuna so amo to.Lucas 17:7-10.

Kanian imbes a salien so magmaliw a sankaunaan, antoy nepeg tayon gawaen?— On, nepeg a magmaliw itayon singa aripen ed arum. Tan kabaliksan na satan so pangiyuna ed arum nen say sikatayo. Kabaliksan toy pangipasen ed arum a mas importante nen say sikatayo. Wala tay nanonotan mon paraan a nayarian mon paunaen so arum?— Pawilen ta so pahina 40 tan 41 tan nengnengen ta lamet so pigaran paraan a nayarian mon paunaen so arum diad panserbi ed sikara.

Nanonotan mo a say Sankamaongan a Managbangat et angiyuna ed arum nen say sikato diad impanlingkor to ed sikara. Diad samay unor a labin kaiba to iray apostol to, sikato ni ingen so yinmurong tan inurasan toy kasalian da. No ipasen tayon manuna met so arum diad panserbi ed sikara, napaliket tayo so Sankamaongan a Managbangat tan say Ama to, si Jehova a Dios.

Basaen ta so pigaran teksto na Biblia a mamapaseseg ed sikatayo a mangiyuna ed arum nen say sikatayo: Lucas 9:48; Roma 12:3; tan Filipos 2:3, 4.