Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 7

Proteksion ed Sika so Katutulok

Proteksion ed Sika so Katutulok

LABAY mo kasi no sarag mo a nagawaan so amin a labay mo? Kasin walaray panaon a labay mon anggapo komon so mangibaga ed sika na labay mon gawaen? Sige pa sirin, ibagam pa’d siak no antoy nikuan mo.—

Akin a nepeg moy ondengel ed mas panguloan a totoo?

Balet dinan so magmaong ed sika? Kasin talagan maong so panggawa na antokaman a labay mo? Odino mas maong so pansumpalan na saray bengatla no tuloken moy tatay tan nanay mo?— Ibabaga na Dios a nepeg mon tuloken so atateng mo, kanian wala so maabig a rason na panggawa’d satan. Nengnengen ta no natalosan ta so rason.

Pigaray taon mo la?— Antam no pigaray taon la nen tatay mo?— Pigaray taon la nen nanay mo odino nen baim o si lakim?— Mas abayag laran manbibilay nen say sika. Tan no mas mabayag so pakapambilay na too, mas dakel so panaon ton manaral ed saray bengatla. Mas dakel so narengel to tan mas dakel so nanengneng to tan dakel so nagawaan to nin bengatla kada taon. Kanian saray ugugaw ni so makaaral manlapud saray matakken la.

Walay kabat mon mas ugaw nen say sika?— Kasin dakel so antam nen say sikato?— Akin a dakel ni antam?— Lapud mas abayag ka lan manbibilay. Dakel lay panaon mon makaaral na saray bengatla nen say mas ugaw nen say sika.

 Siopa so mas abayag lan manbibilay nen say sika odino siak odino anggan siopa nin too?— Si Jehova a Dios. Dakel ni so amta to nen say sika, tan dakel ni so amta to nen say siak. No walay ipagawa to ed sikatayo, segurado itayon duga itan a gawaen, anggano singa mairap itan a gawaen. Kasin antam ya anggan say Sankamaongan a Managbangat et naimano ton aminsan a mairap so ontulok?—

Aminsan et walay mairap ya impagawa na Dios ed si Jesus. Impikasi itan nen Jesus, a singa nanengneng ta diad retrato. Oniay impikasi to: ‘No labay mo, ekal mo iyan kopa ed siak.’ Napatnagan ed sayan impikasi nen Jesus ya aliwan mainomay a naynay so panggawa na linawa odino panlabayan na Dios. Balet panon a sinumpal nen Jesus so pikakasi to? Antam?—

Anto so naaralan tayo manlapud pikakasi nen Jesus?

Sinumpal nen Jesus so pikakasi to diad impangibaga toy: ‘Komon ta aliwan say linawak so nasumpal noag say linawam.’ (Lucas 22:41, 42) On, labay to a say panlabayan na Dios so nasumpal, aliwan say panlabayan to. Kanian sikatoy tinmulok tan ginawa to so panlabayan na Dios imbes a say inisip ton maong.

Anto so naaralan tayo manlapud saya?— Naaralan tayo a dugan naynay so panggawa ed ibabaga na Dios, anggaman mairap itan a gawaen. Balet walay naaralan tayo ni. Kasin antam no anto itan?— Naaralan tayo a say Dios tan si Jesus et aliwan saksakey, a singa ibabaga na arum a totoo. Si Jehova a Dios so mas panguloan tan dakel so kabat to nen say Anak to, si Jesus.

No tuloken tayo so Dios, ipapanengneng tayon sikatoy inaro tayo. Ibabaga na Biblia: “Saya so aro na Dios, a sumpalen tayo so saray ganggan to.” (1 Juan 5:3) Kanian kaukolan tayon amin sirin a tuloken so Dios. Agta sikatoy labay mon tuloken?—

 Bukayen tay Biblia tan nengnengen ta no antoy ipapagawa na Dios ed ugugaw. Basaen ta so ibabaga na Biblia diad Efeso kapitulo 6, bersikulo 1, 2, tan 3. Onia so nabasa: “Sikayon anak, ontulo’kayo ed saray kaatatengan yo dia ed Katawan; ta saya sikato so matunong. Igalang mo so amam tan inam (a sikato so manunan ganggan a wala so sipan to), ta makapaabig ed sika tan makapambilay ka na andukey dia ed tapew na dalin.”

Nengneng mo, si Jehova a Dios a mismo so mangibabaga ed sika ya ontulok ka ed si tatay tan si nanay mo. Antoy labay ya ibaga na “igalang” ira? Say labay ton ibaga et respetoen mo ira. Tan isisipan na Dios a no tuloken mo iray atateng mo, ‘maabig so pansumpalan mo.’

Walay istoryaen ko ed sika nipaakar ed totoo ya asalba so bilay da lapud tinmulok ira. Sarayan totoo so nanayam nensaman diad baleg a syudad na Jerusalem. Dakel a totoo ed satan a syudad so agdinmengel ed Dios, kanian pinasakbayan ira nen Jesus a deralen na Dios so syudad da. Impasakbay met nen Jesus ed sikara no panon iran makalegyas no inaro ra so maptek. Inkuan to: ‘Sano nanengneng yo so Jerusalem a niliber la na saray sundalo, amtaen yo ya asingger la so kadederal na satan. Kanian panaon la ya ompaway ed Jerusalem tan ombatik diad saray palandey.’Lucas 21:20-22, NW.

Panon a say intulok ed ganggan nen Jesus so angisalba ed sarayan totoo?

Singa ed imbaga nen Jesus, saray sundalo so linmusob ed Jerusalem. Satan so pinaliberan na saray sundalo na Roma. Insan, lapud ag-amtan rason et tinmaynan iray sundalo. Say amta na dakel a totoo et anggapo lay peligro. Kanian ag-ira tinmaynan ed syudad. Balet anto so imbaga nen Jesus a nepeg dan gawaen?— Anto so gawaen mo no manaayam ka ed saman diad Jerusalem?— Saramay anisia ed si Jesus et tinaynan da so kaabungan da tan binmatik ira’d kapalandeyan ya arawi ed Jerusalem.

Linmabas so sakey taon et anggapo so agawa ed Jerusalem. Diad komaduan taon, anggapoy agawa. Tan diad komatlon taon, anggapoy  agawa. Say amta na arum a totoo et makulangkulang iramay tinmaynan ed syudad. Balet diad komapat a taon, pinmawil iray sundalo na Roma. Pinaliberan da lamet so Jerusalem. Diad saman et atrasado la so itaynan. Diad saman et dineral la na saray sundalo so syudad. Dakel a totoo ed loob to so inaatey, tan saray mabilay so inaawit tan impriso da ira.

Balet anto so agawa ed saramay tinmulok ed si Jesus?— Sikaray asalba. Arawi ira’d Jerusalem. Kanian ag-ira alanor. Proteksion ed sikara so katutulok.

No matulok ka, kasin proteksion met itan ed sika?— Nayarin ibaga na atateng mo ya agkan balot manggagalaw diad karsada. Akin ya ibabaga da itan?— Lapud ompan natalapos ka na luluganan. Balet no maminsan et isipen mo: ‘Anggapo iray luluganan ed karsada natan.  Ag’ak natalapos. Arum ya ugugaw so manggagalaw diad karsada, tan agko nira anengneng ya atalapos.’

Akin a nepeg moy ontulok anggano agmo nanenengneng so antokaman a kapeligroan?

Ontan so pakaamta na dakel a totoo ed Jerusalem. Kayarin tinmaynan iray sundalo na Roma, singa itan mareen. Arum so nanayam ni ed syudad. Kanian sikara met so ag-inmalis. Sikaray apasakbayan la, balet agda dinengel. Bilang resulta, inaatey ira.

Nonoten lamet so sananey ya alimbawa. Kasin asalim lay nanggalaw na gurabis?— Singa makapaliket so pakanengneng ed apoy no igusgos moy palito. Balet mapeligro so panggalaw na gurabis. Nayarin napoolan so interon abung, tan nayarin ompatey ka!

Tandaan, kaukolan so itulok ed amin a panaon, tan no naynay kan ontulok, satan so proteksion ed sika. Tan siopa la imay mangibabaga ed sika ya, ‘Sikayon anak, ontulok kayo ed atateng yo’?— Say Dios. Et, tandaan, ya ibabaga to itan lapud inaro to ka.

Basaen natan irayan teksto a mangipapanengneng ed kaimportantian na katutulok: Uliran 23:22; Eclesiastes 12:13; Isaias 48:17, 18; tan Colosas 3:20.