Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 24

Agbalot Magmaliw a Matakew!

Agbalot Magmaliw a Matakew!

KASIN asalim lay atakewan na antokaman?— Antoy liknaan mo ey?— Siopaman ya angala ed satan et matakew, tan anggapoy malabay ed matakew. Anto kasi isipen mo ed sakey a toon magmaliw a matakew? Kasin sikatoy nianak a matakew?—

Naaralan ta’n nianak iray totoo a makasalanan. Kanian amin tayo so ag-ayadyari. Balet anggapoy nianak a matakew. Say sakey a matakew so nayarin nanlapud maong a pamilya. Saray ateng tan agagi to so nayarin napanpiyaan. Balet lapud panibeg na sakey a too ed saray bengatla a singa say kuarta tan say nasaliw na kuarta et nayarin sikatoy magmaliw a matakew.

Siopa so nibagam a sankaunaan a matakew?— Nonoten ta pa itan. Kabat na Sankamaongan a Managbangat itan a persona sanen sikatoy walad tawen. Satan a matakew et sakey ya anghel. Balet lapud pinalsa na Dios ya ayadyari so amin ya anghel, panon a nagmaliw a matakew itan ya anghel?— Onia’ay, singa naaralan ta ed Kapitulo 8 na sayan libro, labay ton naala so agto kien. Nanonotan mo ni no anto iman?—

Kayarin pinalsa na Dios so inmunan laki tan bii, labay na satan ya anghel a sikatoy dayewen da. Agto kanepegan so panagdayew da. Kien na Dios so panagdayew da. Balet ta inala to itan! Diad impakala to ed si Adan tan Eva a mandayew ed sikato, nagmaliw a matakew so anghel. Sikatoy nagmaliw a Satanas a Diablo.

Antoy makasengeg a magmaliw a matakew so sakey a too?— Say panibeg ed agto kayarian. Sayan panibeg so nayarin ompalalo a managyat ed anggan saray maong a totoo a manggawa na saray mauges a bengatla. No maminsan, saramay totoon nagmaliw a matakew so agbalot  magbabawi pian manggawa lamet na maong. Sakey ed sikara et apostol nen Jesus. Say ngaran to et Judas Iscariote.

Amta nen Judas a mauges so mantakew lapud nibangat la ed sikato so Ganggan na Dios sanen sikatoy ugaw ni. Amta to a nansalita so Dios manlapud tawen tan inkuan to ed totoo to: “Agka mantakew.” (Exodo 20:15) Sanen binmaleg lay Judas, akabat toy Sankamaongan a Managbangat tan nagmaliw a sakey ed saray babangatan to. Diad saginonor, pinili ni ingen nen Jesus si Judas a magmaliw a sakey ed saray 12 apostol to.

Kaiba nen Jesus iray apostol to a nambiahe. Sankakaiba iran angan. Tan amin a kuarta da, bilang grupo, so aka-karga ed kahon. Impaasikaso nen Jesus ed si Judas so kahon. Kanian agkayarian nen Judas so kuarta. Balet antam so ginawa nen Judas ed ag-abayag?—

Akin a nantakew si Judas?

Nansikot si Judas na kuarta ed kahon ya agto nepeg komon a gawaen. Sikatoy mansikot no agnanengneng na arum, tan nananap ni ingen na paraan pian makasikot na dakel. Naynay to lan sankanonot so kuarta. Nengnengen ta no antoy nansumpalan na sayan mauges a panibeg pigaran agew labat antis a pinatey so Sankamaongan a Managbangat.

Si Maria, agi nen Lazaro a kaaro nen Jesus, so angala na mabmablin pabalingit tan inkalbo to ed saray sali nen Jesus. Balet nanreklamo si Judas. Antam no akin?— Inkuan to ya inlako la komon so pabalingit pian say kuarta so niiter ed saray pobri. Balet diad tua et labay ton dakel so nikargan kuarta ed kahon ta pian walay natakew to.Juan 12:1-6.

Inkuan nen Jesus ed si Judas ya agto guguloen si Maria, lapud sikatoy mapangasi. Ag-agustoan nen Judas itan ya imbaga nen Jesus ed sikato, kanian sikatoy linma ed saray pangulon saserdote, a kakabusol nen Jesus. Labay dan erelen si Jesus, balet labay dan gawaen itan ed labi ta pian ag-ira nanengneng na totoo.

 Inkuan nen Judas ed saray saserdote: ‘Ibagak ed sikayo so pakaerelan yo ed si Jesus, no ikdan yo ak na kuarta. Pigara so iter yo ed siak?’

‘Ikdan mi ka na talomplon piraso na pilak,’ so ebat na saray saserdote.Mateo 26:14-16.

Inala nen Judas so kuarta. Singa to inlako so Sankamaongan a Managbangat ed saraman a lalaki! Naisip mo kasin nitepel na sakey so manggawa na ontan kauges?— Makapaermen, ontan so nagawa no say sakey et magmaliw a matakew tan mantakew na kuarta. Mas inaro toy kuarta nen say arum a totoo odino anggan say Dios.

Nayarin ikuan mo, ‘Anggapo lay arum a bengatlan mas inarok likud si Jehova a Dios labat.’ Maabig ta ontan so liknaan mo. Sanen pinili nen Jesus si Judas bilang apostol, nayarin ontan so liknaan nen Judas. Arum a nagmaliw a matakew et nayarin ontan met so liknaan da. Pantongtongan tay pigara ed sikara.

Antoran mauges a bengatla so nononoten nen Acan tan si David?

Sakey et lingkor na Dios a say ngaran to et Acan, ya abayag lan nambilay antis a nianak so Sankamaongan a Managbangat. Akanengneng si Acan na marakdakep ya andukey a kawes, sakey a baretan balitok, tan pigaran pilak. Agto kayarian iratan.  Ibabaga na Biblia a kayarian iratan nen Jehova lapud asamsam iratan ed kakabusol na totoo na Dios. Balet naiibegan a maong nen Acan iratan kanian tinakew to iratan.Josue 6:19; 7:11, 20-22.

Nia ni sananey ya alimbawa. Nensaman, pinili nen Jehova si David a magmaliw ya ari ed totoo na Israel. Sakey ya agew, ginapoan nen David a ninengneng so magangganan bii a si Batseba. Intultuloy ton ninengneng si Batseba tan inisip ton isempet pian naasawa to. Balet si Batseba et asawa nen Urias. Antoy ginawa nen David?—

Intunda la komon nen David so panisip a naala si Batseba. Balet agto intunda. Kanian sikatoy insempet nen David. Insan implano ton napapatey si Urias. Akin a ginawa nen David irayan mauges a bengatla?— Lapud  intultuloy ton inibegan so bii ya asawa na sananey.2 Samuel 11:2-27.

Diad anton paraan a matakew si Absalom?

Lapud magbabawi si David, sikatoy inabuloyan nen Jehova a manbilay. Balet nanlapud saman et aprobleman maong si David. Labay na anak ton si Absalom a samsamen so posisyon nen David bilang ari. Kanian sano onsabi iray totoo pian minengnengan ed si David, sikaray lakapen tan angoban nen Absalom. Ibabaga na Biblia: “Si Absalom tinakew to so kapusoan na saray lalaki na Israel.” Akombinse to iraman a totoo pian sikatoy labay dan magmaliw ya ari imbes a si David.2 Samuel 15:1-12.

Wala ta lay naibegan mon maong a bengatla, a singa ginawa nen Acan, David, tan Absalom?— No satan a bengatla et kayarian na sananey tan alaen mon agmo ipatanir, panagtakew itan. Nanonotan mo ni so naibegan na inmunan matakew, si Satanas?— Naibegan ton sikatoy dayewen na totoo imbes a say Dios. Kanian nantakew si Satanas sanen apatulok toy Adan tan Eva.

No walay kayarian na sakey a too, kanepegan ton ibaga no siopay mangusar ed satan. Alimbawa, nayarin onla kan migalaw ed arum ya ugugaw diad abung da. Nayari kasi no mangala kay bengatla ditan tan awiten mo’d abung yo?— Agka mangaala no ag-imbaga na tatay odino nanay na saray kagalaw mo. No mangisempet ka na sakey a bengatla ya agmo ipatanir ed sikara, panagtakew itan.

Akin a nayarin natukso kan mantakew?— Lapud naibegan moy sakey a bengatla ya agmo kayarian. Anggano agka nanenengneng na too a mangala ed satan, siopay makakanengneng ed sika ey?— Si Jehova a Dios. Tan nepeg tayon nonoten a kabusol nen Jehova so panagtakew. Kanian say aro ed si Jehova tan ed kaparan too so ontulong ed sikan agbalot magmaliw a matakew.

Ipapalinew na Biblia a mauges so pantakew. Ipangasin basaen so Marcos 10:17-19; Roma 13:9; tan Efeso 4:28.