Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 12

Ibabangat Itayo nen Jesus a Manpikasi

Ibabangat Itayo nen Jesus a Manpikasi

KASIN mitotongtong ka’d si Jehova a Dios?— Labay ton mitongtong ka’d sikato. Sano mitongtong ka’d Dios, saya so tatawagen a pikakasi. Mabetbet ya akitongtong si Jesus ed si Ama to a walad tawen. No maminsan et labay ton sikatoy manbukbukor sano mitongtong ed Dios. Aminsan, ibabaga na Biblia, ‘Sikatoy linman bukor ed palandey pian manpikasi. Tan sanen onlalabi la, wadman a bukbukor to.’Mateo 14:23.

Iner so laen mo pian makapanpikasi kan bukor ed si Jehova?— Nayarian moy mitongtong a bukor ed si Jehova antis kan onugip ed labi. Inkuan nen Jesus: “No manpikasi ka, onloob ka ed kuartom tan, no nikapot mo la so puertam, manpikasi ka la ed Amam.” (Mateo 6:6, NW) Kasin manpipikasi ka’d si Jehova kada labi antis kan onugip?— Kaukolan mon gawaen itan.

Nampikasi si Jesus sanen bukbukor to . . . tan sanen walaray kaiba to

Nampikasi met si Jesus sanen walaray  kaiba ton totoo. Sanen inatey si kaaro ton Lazaro, si Jesus so nampikasi kaibay arum diad angiparukolan da’d si Lazaro. (Juan 11:41, 42) Tan nampikasi met si Jesus sanen kaulop toray babangatan to diad saray pantitipon. Kasin oonla ka’d saray pantitipon a ditan et walay panagpikasi?— Ditan et say kaslakan a manpipikasi et matatken a too. Dengel kan maong ed ibabaga to lapud sikatoy mitotongtong ed Dios ed biang mo. Insan nayarian mon ibagay “Amen” ed pikakasi. Antam no antoy kabaliksan na pangibagay “Amen” diad sampot na pikakasi?— Kabaliksan ton labay mo imay pikakasi. Kabaliksan ton onabobon ka’d satan tan labay mo met a satan so pikakasim.

Akin a nepeg mon dengelen a maong so pikakasi diad saray miting?

Nampikasi met si Jesus diad saray panangan. Sikatoy akisalamat ed si Jehova lapud kanen to. Kasin naynay kan manpikasi antis kan mangan?— Maabig parad sikatayo a misalamat ed si Jehova parad nakan antis tayon mangan. Nayarin idaulo na sakey so pikakasi sano manbabansag kayon mangan. Balet panon to no bukor moy mangan? Odino panon to no mangan ka kaibay totoo ya agmisasalamat ed si Jehova?— No ontan et manpikasi ka lan bukor.

Kasin kaukolan a naynay kan manpikasin maksil? Odino kasin narengel ka nen Jehova no makalna so pikakasim?— Naamtaan ta so ebat manlapud agawa ed si Nehemias. Sikatoy managdayew ed si Jehova  a nankimey diad palasyo na Persianon Ari a si Artaxerxes. Aminsan et si Nehemias so maermen a maong lapud abalitaan ton ageba so padir na Jerusalem, say manunan syudad na totoo to.

Kapigan ka makapanpikasi a makalna a singa ginawa nen Nehemias?

Sanen tinepetan na ari si Nehemias no akin a sikatoy maermen, inmuna et nampikasi ni a makalna si Nehemias. Insan imbaga nen Nehemias ed ari no akin a sikatoy maermen tan kinerew ton sikatoy onla’d Jerusalem pian ipaalagey iray padir. Antoy agawa ey?—

On, inebatan na Dios so pikakasi nen Nehemias. Imbaga na ari a sikatoy onla! Inikdan ni ingen na ari si Nehemias na dakel a kiew ya usaren pian ipaalagey iray padir. Kanian talagan naebatan na Dios iray pikakasi tayo, anggan sano makalna iratan.Nehemias 1:2, 3; 2:4-8.

Natan et nonoten pa iya. Kasin kaukolan moy ontuek no manpikasi ka? Kasin kaukolan  kan ontalimukor? Antoy nikuan mo ey?— No maminsan et ontalimukor si Jesus sano manpikasi. No maminsan met et akaalagey. Tan no maminsan et sikatoy akatangay ed tawen legan a manpipikasi, a singa ginawa to sanen sikatoy nampikasi parad si Lazaro.

Kanian, antoy ipapanengneng na saya?— On, ipapanengneng na saya a say posisyon mo et aliwan importante. No maminsan et maabig so ituek tan ilikdem. Tan no maminsan et nayarin labay moy ontalimukor, a singa ginawa nen Jesus. Balet, tandaan, nayarian tayoy manpikasi ed Dios diad anggan anton oras legan na agew odino labi, tan dengelen to itayo. Say importantin bengatla nipaakar ed pikakasi et talagan panisiaan tayo a si Jehova so ondedengel. Kasin panisiaan mo a dedengelen nen Jehova iray pikakasim?—

Antoy nayarian mon itongtong ed Dios diad pikakasi?

Antoy nepeg tayon ibaga ed saray pikakasi tayo ed si Jehova?— Ibagam pa’d siak: Sano manpikasi ka, antoy itongtong mo ed Dios?— Iikdan itayo nen Jehova na dakel a maong iran bengatla, tan manepeg so pisalamat ed sikato, agta ontan?— Sikatoy nayarian tayon pisalamatan lapud kakanen tayo. Balet kasin akisalamat ka la ed sikato lapud asul a tawen, saray maberdin kakiewan, tan mararakep iran rosas?— Ginawa to met iratan.

Aminsan et kinerew na saray babangatan nen Jesus a sikaray ibangat to a manpikasi. Kanian say Sankamaongan a Managbangat so angibangat ed sikara, tan impanengneng to’d sikara no antoray importante ya ipikasi. Antam no antorayan bengatla?— Alam so Bibliam, tan ibukay  mo itan ed Mateo kapitulo 6. Diad Mat 6 bersikulo 9 anggad 13, naamtaan ta so tatawagen na dakel a totoo ya Ama Mi odino say Pikakasi na Katawan. Basaen ta itan.

Dia et naaralan tayo ya inkuan nen Jesus ed sikatayo ya ipikasi so ngaran na Dios. Inkuan to ya ipikasi a say ngaran na Dios et napasantos, odino tratoen a masanto. Antoy ngaran na Dios?— On, Jehova, tan nepeg tayon aroen itan a ngaran.

Komadua, imbangat itayo nen Jesus ya ipikasi so Panarian na Dios ya onsabi. Importante iyan Panarian lapud mangiter itan na kareenan ed dalin tan pagmaliwen ton paraiso so dalin.

Komatlo, inkuan na Sankamaongan a Managbangat ya ipikasi so panlabayan na Dios a nagawa diad dalin a singa nagagawa ed tawen. No ipikasi tayo iya, kaukolan tayo sirin a gawaen so labay na Dios.

Insan, imbangat itayo nen Jesus ya ipikasi so naakan a kaukolan tayo ed kada agew. Inkuan to met a nepeg tayon ibaga ed Dios a panermenan tayo no makagawa itayo na aliwa. Tan nepeg tayon kerewen ed Dios a perdonaen to itayo. Balet sakbay to itayon perdonaen, nepeg tayon perdonaen so arum no sikaray akagawa ed sikatayo na aliwa. Kasin mainomay mon gawaen itan?—

Say unor, inkuan nen Jesus a nepeg tayon ipikasi ed si Jehova a Dios a protektaan to itayo manlapud marelmeng a sakey, si Satanas a Diablo. Kanian amin na saraya so maong a bengatlan ipikasi ed Dios.

Nepeg tayon panisiaan a dedengelen nen Jehova iray pikakasi tayo. Likud ed ikerew tayoy tulong to, nepeg a sikatoy itultuloy tayon pisalamatan. Sikatoy maliket no tooren tayoy ipipikasi tayo tan no kerewen tayo’d sikato iray maong a bengatla. Tan iter to’d sikatayo irayan bengatla. Kasin sisiaen mo itan?—

Dakel nin maabig a bilin nipaakar ed pikakasi so naromog diad Roma 12:12; 1 Pedro 3:12; tan 1 Juan 5:14.