Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 46

Danum ya Aneral ed Sakey a Mundo—Kasin Nagawa Lamet Itan?

Danum ya Aneral ed Sakey a Mundo—Kasin Nagawa Lamet Itan?

WALA ta lay nadngel mon angitongtong nipaakar ed anggaan na mundo?— Natan et dakel a totoo so mangibabaga nipaakar ed satan. Isipen na arum a totoo a mangangga so mundo panamegley na guerra diad pangusar na totoo ed saray bomba nuklear. Kasin abuloyan na Dios a deralen na totoo so marakdakep a dalin?—

Singa naaralan ta la, tutukoyen na Biblia so anggaan na mundo. “Say mundo mangangga,” so ibabaga na Biblia. (1 Juan 2:17) Kasin say anggaan na mundo et kabaliksan ton mangangga so dalin?— Andi, ibabaga na Biblia a ginawa na Dios so dalin “pian panayaman,” on, ta pian panliketan na totoo so pambilay  ditan. (Isaias 45:18) Ibabaga na Salmo 37:29: “Say matunong tawiren to so dalin tan manayam diman lawas.” Lapud sayan rason et ibabaga met na Biblia a say dalin so mansiansia ed andi-anggaan.Salmo 104:5; Eclesiastes 1:4.

Kanian no say anggaan na mundo et agmankabaliksan na anggaan na dalin, antoy kabaliksan na satan ey?— Naromog ta so ebat no usisaen ta’n maong so agawa ed panaon nen Noe. Ipapaliwawa na Biblia: “Say mundo nensaman, dia ed inkayanep to [odino, adelap] na danum atawtaw.”2 Pedro 3:6.

Wala tay akaliktar ed anggaan na mundo legan na saman a baleg a Delap, ed panaon nen Noe?— Ibabaga na Biblia ya ‘inlaban [na Dios] si Noe, a pati arum nin pitora, sakey a managpulong na katunongan, dia ed impangitarok to na delap ed mundo na saray agmaridios a totoo.’2 Pedro 2:5.

Anto so mundo ya aderal diad panaon nen Noe?

Kanian, dinan sirin so mundo ya angangga? Kasin say dalin, odino saray mauges a totoo?— Ibabaga na Biblia a satan et say ‘mundo na saray agmaridios a totoo.’ Tan imanoen, si Noe so atawag a “managpulong.” Anto kasi so impulong to?— Pinasakbayan nen Noe iray totoo nipaakar ed anggan na “mundo ed saman a panaon.”

Sanen sinalita nen Jesus so baleg a Delap, imbaga to ed saray babangatan to no anto so gagawaen na totoo antis a sinmabi so anggaan. Onia so imbaga to ed sikara: “Singa diad saraman ya agew antis na delap, [saray totoo] so nan-aakan tan naniinum, saray lalaki so angaasawa tan saray bibii so akiaasawa, anggad agew ya inloob nen Noe ed biong; tan ag-ira angimano anggad sinmabi so delap tan naanor iran amin.” Insan inkuan nen Jesus a saray totoo so manggawa met na ontan antis a mangangga iyan mundo.Mateo 24:37-39, NW.

Ipapanengneng na saray salita nen Jesus a makaaral itayo na saray leksion ed ginawa na totoo antis na Delap. Diad impambasa ed  Kapitulo 10 na sayan libro, kasin natandaan mo no anto so ginawgawa na saraman a totoo?— Walaray lalakin masebeg tan nanggawa na mauges iran bengatla. Balet inkuan nen Jesus, a dakel ni so agdinmengel sanen imbaki na Dios si Noe pian manpulong ed sikara.

Kanian sinmabi so agew sanen inkuan nen Jehova ed si Noe a deralen Toy totoon mauges panamegley na delap. Say danum et liposen toy interon dalin, anggan saray palandey. Imbaga nen Jehova ed si Noe a manggawa na baleg a biong. Singa itan baleg tan andukey a kahon, odino kaban a singa nanengneng mo diad litrato ed pahina 238.

Imbaga na Dios ed si Noe a manggawa na baleg a biong pian sikaran sankapamilyaan pati saray dakel ya ayayep et nasalimbengan ditan. Si Noe tan say pamilya to so nankimey ya impasya. Nambabatang ira na angkabaleg a kiew, tan inusar so tabla diad impanggawa na biong. Pigapigan taon a ginawa so biong lapud abalbaleg itan.

Kasin nanonotan mo no anto ni so ginawa nen Noe legan na saray taon a sikatoy manggagawa na biong?— Sikatoy nampulong, a pinasakbayan toray totoo nipaakar ed onsabin Delap. Kasin walay dinmengel? Anggapo ed sikara so dinmengel likud ed pamilya nen Noe. Amin lan totoo et okupado ed panggagawa na arum iran bengatla. Kasin nanonotan mo no antoy imbaga nen Jesus a ginawa ra?— Sikaray okupado a mamangan tan oniinum tan angaasawa. Agda impasen a sikaray mauges a totoo, tan ag-ira dinmengel ed si Noe. Kanian nengnengen ta pa so agawa ed sikara.

Sanen akaloob la ed biong si Noe tan say pamilya to, inkapot nen Jehova so biong. Siansian agpanisiaan na saray totoo ed paway na biong a walay onsabin Delap. Balet biglan pinmelag so danum manlapud tawen! Aliwa labat iman a basta uran. Saman so makmaksil ya uran! Ag-abayag et say danum so singa angkabaleg ya ilog, a manungol. Angiyanor itan ed angkabaleg iran kiew tan angitolin ed saray  angkabaleg a bato a singa labat angkelag iran bato. Komusta balet iray totoo ed paway na biong?— Inkuan nen Jesus: “Sinmabi so delap tan naanor iran amin.” Inatey ya amin so totoo a walad paway na biong. Akin?— Singa inkuan nen Jesus, “ag-ira nan-imano.” Ag-ira dinmengel!Mateo 24:39, NW; Genesis 6:5-7.

Akin ya agtayo nonoten so basta labat panliket?

Natan, tandaan mo so imbaga nen Jesus a say agawa ed saraman a totoo et pasakbay ed sikatayo natan. Anton leksion so naaralan ta?— Onia’ay, saray totoo so aderal aliwan lapu lambengat ta sikaray mauges a totoo noagta lapud dakel so okupado tan anggapoy panaon dan manaral nipaakar ed Dios tan nipaakar ed gawaen to. Agta kaukolan tayoy manalwar pian agtayo magmaliw a singa sikara?—

Kasin deralen lamet na Dios so mundo panamegley na delap?— Andi, insipan na Dios ya agto itan deralen panamegley na delap. Inkuan to: “Iyan ko so kabunlalakaw [odino rainbow] ko ed lurem, tan nepeg ya onkana itan bilang tanda.” Inkuan nen Jehova a say rainbow so magmaliw a tanda ya ‘agla naderal naani so amin a laman panamegley na saray danudanum na delap.’Genesis 9:11-17, NW.

Kanian makaseguro itayo ya aglan balot deralen lamet na Dios so mundo panamegley na delap. Balet, singa naimano ta, talagan ibabaga na Biblia so nipaakar ed anggaan na mundo. Sano deralen la na Dios iyan mundo, siopa so isalba to?— Kasin saray totoo a sananey iray labalabay da, ya agdan balot labay so manaral nipaakar ed Dios? Kasin  saraman so anggapoy panaon dan manaral na Biblia? Antoy nikuan mo?—

Labay tayo so magmaliw a sakey ed saraman so mansiansian mabilay, agta ontan?— Agta alay abig no say pamilya tayo so magmaliw a singa pamilya nen Noe ta pian isalba itayon amin na Dios?— Pian makaliktar tayo ed anggaan na mundo, kaukolan tayon talosan no panon a deralen itan na Dios tan iletneg toy matunong a balon mundo. Imanoen ta no panon ton gawaen iya.

Ibabaga na Biblia ed sikatayo so ebat diad Daniel kapitulo 2, bersikulo 44. Sasalitaen na sayan teksto so nipaakar ed mismon panaon tayo a kuanto: “Dia ed saray agew naani na saratan ya arari, say Dios na tawen mamaalagey naani na sakey a panarian ya anggan kapigan agnaani naderal tan say pananguley to agnaani niiter ed sananey a baley, balet buybuyaken to naani tan upoten to naani so saraya ya amin a panarian, et sikato so mansiansia lawas.”

Natalosan mo itan?— Ibabaga na Biblia a say gobierno na Dios so maneral ed amin a gobierno diad dalin. Akin?— Lapud agda tutuloken imay Sakey a pinili na Dios bilang Ari. Tan siopa itan?— On, si Jesu-Kristo!

Si Jesu-Kristo, a pinili na Dios ya Ari, so maneral ed sayan mundo diad Armagedon

Si Jehova a Dios so walaan na kanepegan a mandesidi no anton klase na gobierno so nepeg a manuley, tan pinili toy Anak to, si Jesus, pian magmaliw ya Ari. Agla manbayag, say Manuley na Dios, si Jesu-Kristo, so mangipangulo ed paneral ed amin a gobierno na sayan mundo. Sikatoy dedeskribien na Biblia, diad Apocalipsis kapitulo 19, bersikulo 11 anggad 16, legan ton dederalen so amin a gobierno, a singa ipapanengneng na sayan litrato. Say impanawag na Biblia ed bakal na Dios a maneral ed amin a gobierno na mundo et Armagedon.

Natan, ibabaga na Dios a say Panarian to so maneral ed saray gobierno na totoo. Balet kasin gagangganen to itayon maneral ed  saray gobierno?— Andi, diad Biblia, say Armagedon so atawag a “bakal na baleg ya agew na Dios, a Makapanyarin-amin.” (Apocalipsis 16:14, 16) On, say Armagedon et bakal na Dios, tan usaren toy Jesu-Kristo a mangipangulo ed saray armada ed tawen diad pilaban. Kasin asingger la so bakal ya Armagedon? Nengnengen ta no panon ta’n naamtaan.

Basaen ta so nipaakar ed nagawa sano deralen na Dios so amin a mauges a totoo tan iliktar to iramay manlilingkor ed sikato, diad Uliran 2:21, 22; Isaias 26:20, 21; Jeremias 25:31-33; tan Mateo 24:21, 22.