Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 8

Arum so Atagtagey ed Posisyon nen say Sikatayo

Arum so Atagtagey ed Posisyon nen say Sikatayo

SEGURADO ak a panisiaan mo ya arum so atagtagey ed posisyon, odino mas baleg tan mas mabiskeg, nen say sika odino siak. Siopay nibagam a mas atagey ed posisyon nen say sikatayo?— Si Jehova a Dios. Komusta so Anak to ey, say Sankamaongan a Managbangat? Kasin sikatoy mas atagey nen say sikatayo?— On, siempre.

Si Jesus so nambilay ed tawen kaibay Dios. Sikatoy sakey ya espiritun Anak, odino anghel. Kasin amalsa so Dios na arum nin anghel, odino espiritun ananak?— On, minilyon so pinalsa to ed sikara. Sarayan anghel so mas atagey tan mas makapanyari nen say sikatayo.Salmo 104:4; Daniel 7:10.

Natandaan mo ni so ngaran na samay anghel ya akitongtong ed si Maria?— Si Gabriel. Imbaga to ed si Maria a say anak to so magmaliw ya Anak na Dios. Inyan na Dios so bilay na espiritun Anak to ed panag-anakan nen Maria ta pian nianak si Jesus bilang ugaw diad dalin.Lucas 1:26, 27.

Anto so nayarin imbaga nen Maria tan Jose ed si Jesus?

Panisiaan mo a milagro itan? Panisiaan mo a nanayam si Jesus ed tawen kaibay Dios?— Imbaga nen Jesus a sikatoy nanayam diman. Panoy pakaamta nen Jesus ed saratan a bengatla? Onia’ay, sanen sikatoy ugaw ni, nayarin imbaga nen Maria ed sikato so imbaga nen Gabriel. Nayarin imbaga met nen Jose ed si Jesus a say Dios so tuan Ama to.

Sanen abautismoan si Jesus, nansalita ni ingen so Dios manlapud tawen, ya inkuan to: “Saya so  Ana’ko.” (Mateo 3:17) Tan diad samay labi antis na impatey to, nampikasi si Jesus: ‘Ama, igloria mo ak ed abay mo ed samay gloria a walad sikata sanen anggapo ni mundo.’ (Juan 17:5) On, kinerew nen Jesus a sikatoy ipawil a manayam lamet ed tawen kaibay Dios. Panon a makapawil diman ey?— Makapawil labat no sikato lamet so pagmaliwen nen Jehova a Dios ya agnanengneng ya espiritun persona, odino anghel.

Tepetan ta ka pa na importantin tepet. Amin kasin anghel et maong? Antoy nibagam ey?— Onia’ay, nensaman et maong iran amin, lapud sikaray pinalsa nen Jehova, tan amin a ginawa to et maong. Balet walay sakey ya anghel a nagmaliw a mauges. Panon ya agawa itan ey?

Pian naebatan, pawilen ta so panaon sanen pinalsa na Dios so inmunan laki tan bii, si Adan tan Eva. Ibabaga na arum a totoo ya anggapoy katuaan to itan ya istorya nipaakar ed sikara. Balet amta na Sankamaongan a Managbangat a tua itan.

Sanen pinalsa na Dios si Adan tan Eva, inyan to’ra ed marakdakep a tanamanan a say ngaran na saman a lugar et Eden. Sakey iman a parke odino paraiso. Nayarian da komon so mananak na dakel, sakey a baleg a pamilya, tan manayam ed Paraiso ya andi-anggaan. Balet walay importantin aral a kaukolan dan amtaen. Apantongtongan ta la itan. Nengnengen ta no nanonotan ta ni.

Antoy dapat ya ginawa nen Adan tan Eva pian akapanayam ira komon ya anggad-angga ed Paraiso?

 Imbaga nen Jehova ed si Adan tan Eva a nayarian day mangan na anggan dakerakel a prutas a labay da manlapud saray kiew diman ed tanamanan. Balet wala labat lay sakey a kiew ya agda nepeg a kanen so bunga to. Imbaga la ed sikara na Dios so nagawa no kanen da itan. Inkuan to: “Ompatey ka.” (Genesis 2:17) Kanian, anton aral so kaukolan komon a naaralan di Adan tan Eva?—

Say aral et say katutulok. On, say bilay so mandedependi ed katutulok ed si Jehova a Dios! Aglabat la basta ibaga di Adan tan Eva a tuloken day Dios. Nepeg dan ipanengneng a tooren da itan diad panamegley na saray ginawa ra. No tinulok da so Dios, nipanengneng da komon a sikatoy inaro ra tan labay dan sikatoy Manuley da. Diad ontan et akapanayam ira komon ya andi-anggaan ed Paraiso. Balet no mangan ira na bunga na saman a kiew, anto so ipatnag na satan?—

Ipatnag na satan ya agdan talaga akisalamatan so inter na Dios ed sikara. Kasin tuloken mo si Jehova no wadman ka?— Diad inmuna, tinmulok si Adan tan Eva. Balet ta walay mas atagey nen say sikara ya amalingo ed si Eva. Asagyat toy Eva ya ag-ontulok ed si Jehova. Siopa itan ey?—

Siopa so mamapasalita ed uleg a mitotongtong ed si Eva?

 Ibabaga na Biblia a sakey ya uleg so akitongtong ed si Eva. Balet antam ya agmakasalita so uleg. Kanian panon itan ya akitongtong ey?— Walay sakey ya anghel a ginawa ton singa samay uleg so mansasalita. Balet samay anghel so talagan mansasalita. Saman ya anghel et ginmapon nannonot na saray mauges. Labay ton sikatoy dayewen nen Adan tan si Eva. Labay ton sikatoy tuloken da. Labay ton samsamen so posisyon na Dios.

Kanian saman a mauges ya anghel so angipaslep na makapuy iran kanonotan ed si Eva. Onia so imbaga to ed si Eva panamegley na uleg: ‘Ag-imbaga na Dios ed sika so katuaan. Agka ompatey no mangan ka na bunga na satan a kiew. Magmaliw kan makabat a singa say Dios.’ Kasin panisiaan mo so imbaga na saman a boses?—

Ginmapon nilabay nen Eva a naala so ag-inter na Dios ed sikato. Sikatoy angan na bunga na isesebel a kiew. Insan inikdan to met si Adan. Agpanisiaan nen Adan so imbaga na uleg. Balet mas mabiskeg so panlabay ton napagustoan si Eva nen say aro to ed Dios. Kanian sikatoy angan met ed bunga na kiew.Genesis 3:1-6; 1 Timoteo 2:14.

Antoy resulta ey?— Nagmaliw ya ag-ayadyari si Adan tan Eva, tinmakken ira, insan inatey  ira. Tan lapud ag-ira la ayadyari, amin ya ananak da so agmet ayadyari kanian ontakken insan ompatey la ra. Agnantila so Dios! Talagan say bilay so mandedependi diad katutulok ed sikato. (Roma 5:12) Ibabaga ed sikatayo na Biblia a say anghel a nantila ed si Eva et atawag a Satanas a Diablo, tan arum ya anghel a nagmaliw a mauges et atawag iran demonyo.Santiago 2:19; Apocalipsis 12:9.

Anto so agawa ed si Adan tan Eva sanen agda tinulok so Dios?

Kasin natalosan mo la no akin a say maong ya anghel a pinalsa na Dios et nagmaliw a mauges?— Say makasengeg et sikatoy ginmapon nannonot na saray mauges. Labay ton sikatoy magmaliw a Manunaan. Amta to ya imbaga na Dios ed si Adan tan Eva a mananak ira, tan labay ton amin da so mandayew ed sikato. Labay na Diablo ya amin et ag-ontulok ed si Jehova. Kanian sasalien ton ipaslep so makapuy iran kanonotan ed sikara.Santiago 1:13-15.

Ibabaga na Diablo ya anggapo so talagan mangaaro ed si Jehova. Ibabaga to a sika tan siak et agta inaro so Dios tan agtan talaga labay a gawaen so ibabaga na Dios. Ibabaga ton tutuloken tayo labat si Jehova no maong so pansusumpalan na saray bengatla. Kasin duga so Diablo? Kasin ontan itayo?

Imbaga na Sankamaongan a Managbangat a matila so Diablo! Pinaneknekan nen Jesus a talagan inaro to si Jehova diad itutulok ed Sikato. Tan aglabat tinulok nen Jesus so Dios no mainomay itan. Sikatoy tinmulok ed amin a panaon, anggano ginawa itan na arum a totoo a mairap parad sikato. Pinaneknekan ton sikatoy matoor ed si Jehova anggad impatey to. Kanian sikatoy pinabilay na Dios pian manbilay ya andi-anggaan.

Kanian siopa so nibagam a sankamanunaan a kabusol tayo?— On, si Satanas a Diablo. Kasin sikatoy nanengneng mo?— Siempre andi! Balet amta tayo a sikato so wala tan sikatoy mas atagey tan mas makapanyari nen say sikatayo. Ingen, siopa so mas atagey nen say Diablo?— Si Jehova a Dios. Kanian amta tayo a nayarian to itayon protektaan.

Basaen so nipaakar ed Sakey a nepeg tayon dayewen: Deuteronomio 30:19, 20; Josue 24:14, 15; Uliran 27:11; tan Mateo 4:10.