Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 34

Antoy Nagawa no Ompatey Itayo?

Antoy Nagawa no Ompatey Itayo?

SINGA naamtaan mo la, ontatakken, mansasakit, tan ompapatey iray totoo natan. Anggan saray arum ya ugugaw so ompapatey met. Nepeg mo kasin takotan so ipapatey odino say inatey?— Antam no antoy nagawa no ompatey tayo?—

Anggapoy mabilay natan ya asali to lay inatey tan abilay pian ibaga to’d sikatayo so nipaakar ed satan. Balet sanen wadiad dalin si Jesus, say Sankamaongan a Managbangat, walay sakey a laki ya inatey insan abilay. Naaralan ta no anto so nagagawa ed saramay inatey diad pambasa ta nipaakar ed sikato. Sayan laki et kaaro nen Jesus tan nanayam diad Betania, sakey a melag a baley ya ag-arawi ed Jerusalem. Say ngaran to et Lazaro, tan walay duaran agagi ton bibii a say ngaran da et Marta tan Maria. Nengnengen ta so ibabaga na Biblia ya agawa.

Sakey ya agew et nansakit na grabe si Lazaro. Diad saman et walad arawi si Jesus. Kanian angibaki si Marta tan Maria na mangibalita ed si Jesus a say agi dan Lazaro et mansasakit. Ginawa da iya lapud amta ran makaonla si Jesus tan paabigen toy agi da. Aliwan doktor si Jesus, balet walay pakapanyari to a nanlapud Dios kanian sarag ton paabigen so amin a klase na sakit.Mateo 15:30, 31.

Balet, antis a nabisita nen Jesus si Lazaro, linmoor so sakit nen Lazaro a sengeg na impatey to. Balet imbaga nen Jesus ed saray babangatan to a nanaugip si Lazaro tan Sikatoy onla pian bangonen to. Agnatalosan na saray babangatan no antoy labay ya ibaga nen Jesus. Kanian direktan inkuan nen Jesus: “Inatey lay Lazaro.” Antoy ipapanengneng na saya nipaakar ed ipapatey?— On, singa labat  itan aralem ya ugip. Aralem a maong kanian agmakapankugip so too.

Onsasabi la si Jesus pian bisitaen si Marta tan Maria. Akasabi la so dakel a kakaaro na pamilya. Linma ira pian ligliwaen so sanagi lapud impatey na agi ra. Sanen abalitaan nen Marta ya onsasabi lay Jesus, sikatoy inabet to. Pinmaway met si Maria pian minengnengan ed si Jesus. Sikatoy maermen a maong tan manakis, tan sikatoy dinmakmomo ed saray sali nen Jesus. Manakis met so arum a kakaaro a tinmumbok ed si Maria.

Tinepet na Sankamaongan a Managbangat no iner so anginan da ed si Lazaro. Diad saman et intonton na totoo si Jesus diad ungib ya angiponponan da’d si Lazaro. Sanen anengneng nen Jesus ya onaakis so amin a totoo, sikatoy manakis met. Amta ton makapaermen a maong no ompatey so sakey ya inad-aro.

Walay baleg a bato ed arap na ungib, kanian inkuan nen Jesus: ‘Ipaliis yo so bato.’ Kasin ipaliis da?— Ag-impasen nen Marta a marakep iman a gawaen. Inkuan to: ‘Katawan, natan et sikatoy ambanget la, lapud apat agew to la.’

Balet inkuan nen Jesus ed sikato: ‘Agta imbagak ed sika a no panisiaan moak et nanengneng moy gloria na Dios?’ Say labay nen Jesus ya ibaga et nanengneng nen Marta so bengatla a mangiter na galang ed Dios. Antoy gawaen nen Jesus ey? Sanen nipaliis lay bato, nampikasi na maksil si Jesus ed si Jehova. Insan maksil ya inkuan nen Jesus: “Lazaro, paway ka!” Kasin sikatoy ompaway? Nayarian to kasi?—

Sarag mo kasin bangonen so nauugip?— On, no ontawag kan maksil, sikatoy nabangon. Balet kasin nabangon moy sakey a nauugip ed patey?— Andi. Anggano ontawag kay makmaksil, agla makarengel so inatey. Anggapoy nagawaan mo anggan siak odino arum a too ed dalin natan pian bangonen iray inaatey.

Antoy ginawa nen Jesus ed si Lazaro?

 Balet duma si Jesus. Sikatoy walaan na espisyal a pakapanyari a nanlapud Dios. Kanian sanen tinawag nen Jesus si Lazaro, walay makapakelkelaw ya agawa. Say too ya apat agew lan inatey so pinmaway ed ungib! Sikatoy binmilay! Sikatoy makalinawa tan makaakar tan makapansalita lamet! On, pinaoli nen Jesus si Lazaro manlapud patey.Juan 11:1-44.

Isip mo pa iya: Antoy agawa ed si Lazaro sanen sikatoy inatey? Kasin walay kabiangan to—sakey a kamarerwa odino espiritu—a tinmaynan ed laman to tan nambilay ed arum a pasen? Kasin say kamarerwa nen Lazaro et linma’d tawen? Kasin sikatoy mabilay ed loob na apat agew a kaibay Dios tan saray masanton anghel?—

Andi. Nonoten, inkuan nen Jesus a nauugip si Lazaro. Antoy nagagawa sano nauugip ka? Sano nauugip ka, agta agmo amta so nagagawa ed kaliberliber mo?— Tan sano ombangon ka, agmo amta so karukey na ugip mo no agka onnengneng ed relo.

 Ontan met ed inatey a totoo. Anggapon balot so amta ra. Anggapoy nalikna ra. Tan anggapon balot so nagawaan da. Ontan so kipapasen nen Lazaro sanen sikatoy inatey. Say ipapatey et singa aralem ya ugip ya anggapon balot so nanonotan na too. Ibabaga na Biblia: ‘Saray inaatey anggapoy amta ra.’Eclesiastes 9:5, 10.

Antoy kipapasen nen Lazaro sanen sikatoy inatey?

Isip mo met iya: No si Lazaro et walad tawen ed loob na apat agew, agta walay naistorya to komon nipaakar ed satan?— Tan no sikatoy linma’d tawen, kasin sikatoy piliten nen Jesus ya ompawil diad dalin manlapud ontan a marakdakep a pasen?— Siempre andi!

Balet, dakel a totoo so mangibabagan walaan itayo na kamarerwa, tan ibabaga dan say kamarerwa so mantultuloy a manbilay kayarin ompatey so laman tayo. Ibabaga ran say kamarerwa nen Lazaro et mabilay ed arum a pasen. Balet ag-itan ibabaga na Biblia. Ibabaga na Biblia a pinalsa na Dios so inmunan too a si Adan ‘a mabilay a kamarerwa.’ Si Adan et kamarerwa. Ibabaga met na Biblia a sanen nankasalanan si Adan, sikatoy inatey. Sikatoy nagmaliw ya “inatey a kamarerwa,” tan sikatoy pinmawil ed dabok a nanlapuan to. Ibabaga met na Biblia ya amin ya anak nen Adan so akatawir met ed kasalanan tan ipapatey.Genesis 2:7; 3:17-19; Numeros 6:6, NW; Roma 5:12.

 Malinew sirin ya andian itayo na kamarerwa ya onsian ed laman tayo. Balang sakey ed sikatayo et kamarerwa. Lapud atawir na totoo so kasalanan manlapud inmunan too, si Adan, ibabaga na Biblia: ‘Say kamarerwa a mankasalanan ompatey.’—Ezequiel 18:4.

Akin ya anggapoy rason a takotan iray inaatey?

Arum a totoo so antakot ed inatey. Agda labay so onasingger ed ponponan lapud isipen dan saray inaatey so walaan na kamarerwa ya onsian manlapud laman da a nayarin mangabil ed saray mabilay. Balet kasin sarag a kabilen na inatey so mabilay?— Andi, agto nayarian a kabilen.

Panisiaan ni ingen na arum a totoo a saray inaatey so makapawil bilang espiritu pian bisitaen iray mabilay. Kanian mangiyaatang ira na nakan parad saray inatey. Balet saray totoo a manggagawa ed satan et agmanisia ed ibabaga na Dios nipaakar ed inaatey. No panisiaan tayo so ibabaga na Dios, agtayo takotan iray inatey. Tan no talagan misalsalamat itayo ed Dios lapud bilay, ipanengneng tayo itan diad panggawa ed saray bengatla ya aabobonan na Dios.

Balet nayarin iisipen mo: ‘Kasin pabilayen na Dios iray ugugaw ya inatey la? Kasin labay na Dios a gawaen itan?’ Pantongtongan ta itan ed ontumbok.

Basaen ta ni so kaaruman ed Biblia nipaakar ed kipapasen na inatey a too bilang kamarerwa diad Salmo 115:17; 146:3, 4; tan Jeremias 2:34.