Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 1

No Akin a si Jesus et Sankamaongan a Managbangat

No Akin a si Jesus et Sankamaongan a Managbangat

MASULOK lan duan libo a taon so apalabas, nianak so nikadkaduman ugaw a binmaleg pian magmaliw a kabkabat a too a nambilay ed dalin. Anggapo ni nensaman so aka-eroplano odino aka-kotsi. Anggapo niray telebisyon, kompyuter, tan say Internet.

Say ngaran na ugaw et Jesus. Sikatoy nagmaliw a sankakabatan a too a nambilay diad dalin. Si Jesus met so nagmaliw a sankaabigan a managbangat. Sarag ton ipaliwawa iray mairap a bengatla pian mainomay iratan a natalosan.

Imbangat nen Jesus so totoo inerman so pakaabetan to ed sikara. Binangatan to ra diad gilig na dayat tan sanen walad baluto. Binangatan to ra diad kaabungan da tan sanen manaakar ira. Anggapoy kotsi nen Jesus, tan anggapo met ni bus odino tren a niluganan ton nambiahe. Nanakar si Jesus a linma ed nanduruman lugar, ya imbabangat to iray totoo.

Dakel so naaralan tayo manlapud arum a totoo. Balet naaralan tayo iray sankaimportantian a bengatla manlapud Sankamaongan a Managbangat, si Jesus. Diad Biblia so pakabasaan ed saray salita nen Jesus. No dengelen tayo iratan a salita ed Biblia panamegley na pambasa, singa mitotongtong ed sikatayo si Jesus.

Akin a si Jesus et Sankamaongan a Managbangat? Say sakey a rason et si Jesus a mismo so binangatan. Tan amta to ya importante so ondengel. Balet siopa so dinengel nen Jesus? Siopa so nambangat ed sikato?— Si Ama to. Tan say Ama nen Jesus et say Dios.

Antis a linma dia ed dalin si Jesus bilang too, sikatoy nambilay la ed tawen a kaibay Dios. Kanian miduma si Jesus ed arum a totoo lapud anggapoy  arum a too a nambilay ed tawen antis a nianak dia ed dalin. Diman ed tawen et maunor lan Anak si Jesus, a dinmengel ed si Ama to. Kanian nayarian nen Jesus ya ibangat ed totoo iray naaralan to ed Dios. Nayarian mon aligen si Jesus diad idengel mo ed si tatay tan nanay mo.

Say sakey nin rason no akin a si Jesus et Sankamaongan a Managbangat et lapud inaro to iray totoo. Labay ton tulongan iray totoo a makaaral nipaakar ed Dios. Inaro nen Jesus iray baleg lan totoo, balet ta inaro to met iray ugugaw ni. Tan labalabay na ugugaw si Jesus lapud sikatoy mitongtong ed sikara tan ondengel met ed sikara.

Akin a labalabay na ugugaw si Jesus?

Sakey ya agew et inawit na pigaran atateng ed si Jesus iray ananak da. Balet inisip na kakaaro to a say Sankamaongan a Managbangat et agto naarap so mitongtong ed ankelag nin ugugaw. Kanian imbaga na kakaaro nen Jesus ed atateng tan ananak da ya onsempet lara. Balet antoy imbaga nen Jesus?— Onia so inkuan nen Jesus: “Paulyan yo so saray ankekelag ya ugugaw ya ondago ed siak.” Talagan labalabay nen Jesus ya onasingger ed sikato iray ugugaw ni. Kanian anggano sikatoy makabat a maong tan importante a too, angigana na  panaon si Jesus pian bangatan iray ankelag nin ugugaw.Marcos 10:13, 14.

Antam no akin ya imbangat tan dinengel nen Jesus iray ugugaw? Say sakey a rason et lapud labay ton magmaliw iran maliket diad pangistorya to ed sikara na saray bengatlan nipaakar ed Dios, say Ama to a walad tawen. Panon mo met a napaliket so totoo?— Diad pangibagam ed sikara na saray bengatlan naaralan mo nipaakar ed Dios.

Aminsan et inusar nen Jesus so melag ya ugaw pian bangatan To iray kakaaro To na importantin leksion. Inawit To so ugaw tan pinaalagey To ed pegley na babangatan To, a papatumbok To met. Insan inkuan nen Jesus ed sarayan baleg lan totoo a nepeg dan umanen iray ugali ra tan magmaliw iran singa sayan melag ya ugaw.

Anto so naaralan na saray baleg lan ugugaw tan baleg lan totoo manlapud melag nin ugaw?

Antoy labay ya ibaga nen Jesus nen imbaga to itan? Kasin antam no panon a magmaliw a singa melag ya ugaw so baleg lan too, odino anggan say baleg met lan ugaw?— Onia’ay, say melag ya ugaw et daiset ni amta to nen say baleg lan too tan labalabay to so makaaral. Kanian say labay ya ibaga nen Jesus et saray babangatan to so nepeg a mapaabeba, singa melag nin ugugaw. Talagan dakerakel so naaralan tayon amin manlapud arum a totoo. Tan nepeg tayon sisiaen a saray bangat nen Jesus so mas importante nen saray walad nonot tayo.Mateo 18:1-5.

Say sananey nin rason no akin a si Jesus et Sankamaongan a Managbangat et lapud amta ton pagmaliwen a makapainteres ed totoo iray bengatla. Simpli tan malinew so impangipaliwawa to ed saray bengatla. Binitla to iray manok tan rosas tan arum  niran bengatla pian tulongan so totoo a natalosan da so nipaakar ed Dios.

Sakey ya agew sanen walad asingger na palandey si Jesus, inmasingger ed sikato iray dakel a totoo. Inmirong si Jesus tan nampaliwawa, odino angiter na sermon, ed sikara, a singa nanengneng mo ed retrato. Sayan paliwawa et atawag a Sermon ed Palandey. Inkuan to: ‘Nengneng yo iray manok ed tagey. Ag-ira mantatanem. Ag-ira mantitipon na kanen da. Balet papakanen ira na Dios a walad tawen. Agkayo kasi mas makana nen say sikara?’

Anto so imbangat nen Jesus a leksion sanen binitla to iray manok tan saray rosas?

Inkuan met nen Jesus: ‘Imano yo iray lirio ed uma tan makaaral kayo. Ombabaleg ira ya ag-ira mantratrabaho. Tan imano yo so inkadakep da! Anggan say mayaman ya Arin Solomon so ag-akapankawes na mas marakep nen saray lirio ed uma. Kanian no say Dios so mangaasikaso ed saray rosas pian ombaleg, agta sikayo met so asikasoen to?’Mateo 6:25-33.

 Kasin natalosan mo so leksion ya imbangat nen Jesus?— Agto labay a manaburido itayo no iner so pangalaan tayoy kanen odino saray kawes ya isulong tayo. Amta na Dios a kaukolan tayon amin iratan a bengatla. Ag-imbaga nen Jesus ya agtayo la mantrabaho parad kanen tan kawesen tayo. Balet imbaga to a nepeg tayon unaen so Dios. No gawaen tayo itan, seguradoen na Dios a walay kanen tan isulong tayon kawes. Kasin sisiaen mo iya?—

Sanen asumpal a nansalita si Jesus, anto so inisip na totoo?— Ibabaga na Biblia a pankelkelawan da so panagbangat to. Sikatoy makapasagyat  a dengelen. Say imbaga to so tinmulong ed totoo a manggawa na duga.Mateo 7:28.

Kanian importantin maong a nepeg tayoy manaral manlapud si Jesus. Kasin antam no panon tayon gawaen itan?— Onia’ay, walad sikatayo iray imbaga to a nisulat ed sakey a libro. Antam no anto itan a libro?— Satan et say Masanton Biblia. Labay ton ibaga et nayarian tayon dengelen si Jesus diad pan-imanon maong ed saray bengatla a nabasa tayo ed Biblia. Diad tua, nabasa ed Biblia so makapalikliket ya istorya nipaakar ed no panon ya imbaga na Dios a mismo ed sikatayo a dengelen tayo si Jesus. Nengnengen ta no anto so agawa.

Sakey ya agew et intagar nen Jesus so talora ed saray kakaaro to diad toktok na palandey. Say kangaranan da et Santiago, Juan, tan Pedro. Dakel so naaralan tayo nipaakar ed sarayan lalaki diad saginonor, lapud sikaran talo et kakaaron maong nen Jesus. Balet diad sayan nikaduman inkagawa, say lupa nen Jesus so linmiwawan maong. Tan saray kawes to so masmasnag a singa silew, singa nanengneng mo’d dia.

“Saya so Anak ko . . . ondengel ed sikato”

Kayari na saman, sakey a boses a nanlapud tawen so nadngel nen Jesus tan saray kaaro to. Onia so imbaga na boses: “Sikato’ya so inarok ya Anak, a sikatoy panliketan kon maong; sikato so dengelen yo.” (Mateo 17:1-5) Antam no siopa so akan-boses ed saman?— Boses iman na Dios! Talagan say Dios so angibaga a nepeg dan dengelen so Anak to.

Komusta itayo natan ey? Kasin unoren tayo met so Dios tan ondengel ed Anak to, say Sankamaongan a Managbangat?— Ontan so kaukolan tayon amin a gawaen. Kasin nanonotan mo no panon tayon gawaen itan?—

On, nayarian tayon dengelen so Anak na Dios diad pambasa ed saray salaysay na Biblia nipaakar ed bilay nen Jesus. Walaray dakel a marakdakep a bengatlan kaukolan ya ibaga ed sikatayo na Sankamaongan a Managbangat. Panliketan mo so pakaaral ed sarayan bengatla ya akasulat diad Biblia. Tan satan met so mamaliket ed sika no ibagam ed saray kaarom iray maong a bengatlan naaralan mo.

Parad dakel niran maong a bengatlan naaralan diad idengel ed si Jesus, lukasan moy Bibliam tan basaen so Juan 3:16; 8:28-30; tan Gawa 4:12.