Onlad karga

Antoy Sekreto Pian Maliket so Pamilya?

Antoy Sekreto Pian Maliket so Pamilya?

Parad sika, kasin say . . .

  • panangaro?

  • kuarta?

  • wala ni arum?

 SAY IBABAGA NA BIBLIA

“Maliket iramay onderengel tan manusumpal ed salita na Dios!”Lucas 11:28, Balon Mundo a Patalos.

SAY NITULONG TOD SIKA

Naromog moy tuan panangaro.Efeso 5:28, 29.

Naliknam so aralem ya respeto.Efeso 5:33.

Walay pankakasakey na pamilya yo.Marcos 10:6-9.

 TUA KASI IBABAGA NA BIBLIA?

On, tan nia so duaran rason:

  • Say Dios so angigapo na pamilya. Ibabaga na Biblia ya si Jehova a Dios so ‘nanlapuan na ngaran na balang pamilya.’ (Efeso 3:14, 15) Labay ton ibaga, walay pamilya ta ginawa itan nen Jehova. Akin et importantin naamtaan itan?

    Singa onia ’tan ay: No labay mon naamtaan no antoy sekreto na mananam ya putahe, siopay tepetan mo ey? Siempre amay nanluto.

    Ontan met ed pamilya. No labay tayon naamtaan no antoy sekreto pian maliket so pamilya, si Jehova so tepetan tayo, ta sikato so angigapo na pamilya.Genesis 2:18-24.

  • Iyaansakit ka na Dios. No unoren mo ray bilin nen Jehova ya nabasad Salita to, maabig so pansumpalan na pamilya yo. Akin ey? “Lapud iyaansakit to kayo.” (1 Pedro 5:6, 7) Say sankanonot nen Jehova et say pankaabigan yo tan lanang ya duga iray bilin to!Proverbio 3:5, 6; Isaias 48:17, 18.

 ISIPEN PA

Antoy gawaen mo pian magmaliw kan maong ya asawa tan ateng?

Nabasa so ebat na Biblia diad EFESO 5:1, 2 tan COLOSAS 3:18-21.