Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 8

No Walay Trahedya

No Walay Trahedya

“Manliliket kayon maong, anggaman diad sayan bekta et nakaukolan a manermen kayo nin magano lapud nanduruman subok.”1 Pedro 1:6

Anggan gagawaen moy nayarian mo pian magmaliw a maliket so pamilyam, wala ray “ag-iilaloan a nagawa” ya mamaermen ed sika. (Eclesiastes 9:11, NW) Maar-aro itayon tutulongan na Dios lalo la no wala ray dadalanen tayon problema. No iyaplikam iray prinsipyod Biblia, nasarag yon sankapamilya so anggan anton irap.

 1 MANMATALEK ED SI JEHOVA

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: ‘Ipaawit yo ed sikato so amin a kapagaan yo, lapud iyaansakit to kayo.’ (1 Pedro 5:7) Tandaan ya aliwan say Dios so mangiiter na subok. (Santiago 1:13) No onasingger kad sikato, seguradon tulongan to kan naarap itan. (Isaias 41:10) “Ibalikas yod sikato so amin a walad puso yo.”Salmo 62:8, NW.

Nainawaan ka met no inagew-agew mon basaen tan aralen so Biblia. Naliknam no panon itayon ‘liligliwaen nen Jehova diad amin a subok.’ (2 Corinto 1:3, 4; Roma 15:4) Impormisa ton ikdan to ka na ‘deen a palumbasan toy amin a kanonotan.’Filipos 4:6, 7, 13.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Kerew mod si Jehova ya tulongan to kan mansiansian kalmado tan makapannonot na duga

  • Aral mo no anto ray napanpilian tan pilim so sankamaongan ya gawaen

2 ASIKASOM SO SARILIM TAN PAMILYAM

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Say puso na toon makatalos et onggagamor na kakabatan, tan say layag na marunong et maseeseet a manaanap na kakabatan.” (Uliran 18:15, NW) Alam so amin ya detalye. Amtaen no antoy kaukolan na kada membro na pamilyam. Mitongtong tan dengel kad sikara.Uliran 20:5.

Panon to no inatey so inad-arom? Agka natatakot ya ipanengneng no anton talagay naliliknam. Anggan si ‘Jesus et akalua.’ (Juan 11:35; Eclesiastes 3:4) Importante met so painawa tan suston ugip. (Marcos 6:31) Ontulong iya pian naanosan moy mairap ya situasyon.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Anggano anggapoy trahedya, iyugalim so mitongtong ed kapamilyam. Pian no walay problema, komportable iran mangibagad sika

  • Mitongtong kad arum ya akaeksperiensya met ed problemam

 3 KEREW KAY TULONG

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Say tuan kaaro et mangaaro ed amin a panaon, tan sakey ya agi a nailaloan diad panaon na gonigon [odino ermen].” (Uliran 17:17NW) Labay kan tulongan na kakaarom, balet ompan agda amtay gawaen da. Agka manaalangan ya ibagay kaukolan mo. (Uliran 12:25) Tan kerew kay espiritual a tulong ed saray walay kakabatan ed Biblia. Makatulong ed sika iray bilin na Biblia.Santiago 5:14.

Napabiskeg ka no lanang kan miulop ed totoon walaay tuan pananisia ed Dios tan mantitiwala ed saray pormisa to. Nainawaan ka met no pabiskegen moy arum. Ibagam ed arum iray nanaaralan mo tungkol ed si Jehova tan saray pormisa to. Tulongan mo ray mankaukolan, tan agmo ibibiig so sarilim ed saray mangaaro tan mangiyaansakit ed sika.Uliran 18:1; 1 Corinto 15:58.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Mitongtong kad maapit a kaarom tan patulongan ka

  • Ibagam no anton talagay kaukolan mo