Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 4

No Panon Yon Ibadyet so Kuarta

No Panon Yon Ibadyet so Kuarta

“No walay pantotongtong, nasumpal iray plano.”Uliran 20:18, NW

Kaukolan tayoy kuarta pian nalegpet tayoy pamilya tayo. (Uliran 30:8) Diad tua, “say kuarta et sakey a proteksion.” (Eclesiastes 7:12, NW) Balet ompan nairapan kayon sanasawa ya pantongtongan itan. No ontan, agyo aabuloyan ya naderal na kuarta so ulopan yon sanasawa. (Efeso 4:32) Kaukolan ya walay tiwala yod balang sakey tan saniba yon desisyonan iray panggastosan.

 1 IPLANON MAONG

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Siopa ed sikayo so malabay a mangipaalagey na tori ya agni onyurong ya unona tan kuentaen toy nagastos, pian naseguro to no kasin walay magenap a panumpal to ed satan?” (Lucas 14:28) Importantin saniba kayon manplano no antoy pangusaran yod kuarta yo. (Amos 3:3) Pantongtongan no antoy kaukolan yon saliwen tan no antoy nasarag na badyet yo. (Uliran 31:16) No walay isaliw yo, agto labay ya ibagan igastos yo lan igastos. Paliisan yoy onutang. Tan pasarag yoy badyet yo.Uliran 21:5; 22:7.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • No walay keran kuarta yo kada kataposan, pantongtongan yon dua no antoy gawaen ed satan

  • No asobraay gastos yo, aral yon maong no panon yon nabawasan. Singa bilang, imbes ya mangan kayod paway, manluto ki la

 2 IBAGAY TUA TAN MAGMALIW YA REALISTIKO

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: ‘Matuan mangitarya, aliwa labat a diad pakanengneng nen Jehova, noagta diad pakanengneng met na totoo.’ (2 Corinto 8:21) Ibagam ed asawam no pigaran talagay sueldom tan nagagastos mo.

Lanang mon ikonsultad sikato iray dedesisyonan ed kuarta. (Uliran 15:22) Napaliisan yoy mankolkol no pantongtongan yo itan. Ipasen mon agmo kuartan bukor so income yo, noagta kuarta na pamilya yo.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Pantongtongan yo no pigaray nayarin gastosen na balang sakey ya agla ipatanir

  • Agyo la aalagaren ya naproblema ki nid kuarta antis yon pantongtongan itan