Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 6

No Panon ya Manguman so Panamaley no Wala lay Ugaw

No Panon ya Manguman so Panamaley no Wala lay Ugaw

“Saray ananak et tawir manlapud si Jehova.”Salmo 127:3, NW

No wala lay baby yon sanasawa, talagan makapalikliket itan, balet ompan makapakesaw met. Bilang balon atateng, nayarin agyo ilaloan ya amin lawarin oras tan biskeg yo et oonlad pangasikasoy baby. Lapud kulang kayoy ugip tan emosyonal kayo, nayarin naapektoay relasyon yon sanasawa. Kaukolan yon duay man-adjust pian naasikasoy baby yo tan say ulopan yo. Panon a makatulong so bilin na Biblia pian naarap yo irayan situasyon?

 1 TALOSAN NO PANON YA MANGUMAN SO BILAY YO NO WALA LAY UGAW

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Say aro et walaan na andukey a panag-anos tan mapangasi.” Tan “agmanaanap na pankaabigan ton dili, aliwan misasanok.” (1 Corinto 13:4, 5) Bilang balon nanay, natural labat ya say atension mo et walad baby. Pero, nayarin nalikna na asawam ya agmo la naaasikaso. Kanian, nonot mo met ya kaukolan toy atension mo. No maanos tan makonsidera ka, natulongan mon nalikna to ya sikatoy kaukolan mo tan mitulongan ed pankomis na anak yo.

“Sikayoran asawan lalaki, mantultuloy kayon miamong ed kaasawaan yo unong ed pikakabat.” (1 Pedro 3:7) Talosan mon nauupot so biskeg na misis mod pangaasikasod baby yo. Walay balon responsabilidad to tan nai-stress, nakekesawan, ompan nadi-depress ni ingen. No maminsan, ompan onsyodot ed sika, balet mansiansia kan kalmado ta ‘say matantan a manpasnok et mas maong nen say mabiskeg a laki.’ (Uliran 16:32NW) Talosan mo labat tan tulongan mo.Uliran 14:29.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Tatay: Tulongan moy misis mod pankomis ed baby, anggan diad labi. Bawasan moy oras ed arum ya bengatla pian walay oras mod si misis mo tan ed baby yo

  • Nanay: No labay na mister moy mangiban mankomis ed baby, pulyan mo labat. Anggano aliway panggagawa to, agmo babalawen, imbes, ibangat mo no panoy dugan panggawad satan

 2 PABISKEG YOY RELASYON YO

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Saksakey ira a laman.” (Genesis 2:24) Anggano wala lay baby yo, tandaan ya sika tan say asawam et siansia nin ‘saksakey a laman.’ Gawa yoy anggaay nayarian yon pabiskegen so relasyon yo.

Asawan bibii, misalamat ed tulong tan suporta na asawa yo. Say apresasyon yo et mangiter na “kasil.” (Uliran 12:18) Asawan lalaki, ibaga yod misis yo ya inar-aro tan pinabpabli yo. Irayew yoy pangaasikaso tod pamilya yo.Uliran 31:10, 28.

“Mantultuloy komon ya anapen na kada sakey so pankaabigan na arum a too, aliwan say pankaabigan ton dili.” (1 Corinto 10:24) Lanang yon gawaen so pankaabigan na asawa yo. Bilang sanasawa, dapat walay oras yon mantongtong, man-apresya, tan ondengel ed sakey tan sakey. Agyo isisiblet so seksual ya relasyon yod balang sakey. Ag-ibabaliwalay pankaukolan na asawa yo. Ibabaga na Biblia: “Agyo itan isisiblet ed kada sakey, nilikud no walay nampaknaan yon dua.” (1 Corinto 7:3-5) Kanian, prangka yon pantongtongan itan. Napabiskeg yoy relasyon yo no maanos tan makatalos kayo.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Agyo lilingwanan so mangi-set na oras ya parad sikayon dua labat

  • Manggawa na simpli iran bengatla pian nalikna na asawa yo ya inar-aro yo, singa say pangiter na melag a sulat odino regalo

 3 IPASAL YOY BABY YO

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Manlapud inkaugaw mo et akabatan mo la iray masanton sulat, ya akatulong ed sikan magmaliw a marunong parad kilalaban.” (2 Timoteo 3:15) Iplanom no panon mon ibangat so baby yo. Maples ya makaaral so baby, anggano antis nin iyanak. Legan ya wala nid eges, nabosesan to kayo lan atateng to tan man-react ed ibabaga tan nalilikna yo. Basaan mo, anggano pigay bulan to ni labat. Anggan agto natatalosan so babasaen mo, makatulong itan pian nagustoan toy manbasa no baleg la.

Agmo iisipen ya uga-ugaw ni anak mo pian naamtaay tungkol ed Dios. Iparengel mod sikatoy pikakasim ed si Jehova. (Deuteronomio 11:19) Anggan sano manggagalaw kayo, itongtong iray ginawa na Dios. (Salmo 78:3, 4) Legan ya ombabaleg so anak mo, nalikas toy panangarom ed si Jehova tan naaralan to met ya aroen.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Diad pikakasi, kerew kay karunongan pian nibangat moy baby yo

  • Ulit mo ray importantin salita tan ideya ed baby pian masakbay a makaaral