Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 7

No Panon Mon Ibangat so Anak Mo

No Panon Mon Ibangat so Anak Mo

“Saraya a salita, ya iganggan ko ed sika ed sayan agew, nepeg da so ontatak ed pusom, tan nepeg mo ya ibangat iraya a sankakulian ed saray anak mo.”Deuteronomio 6:6, 7

Nen inggapo nen Jehova so panagpamilya, saray atateng so angipiyaan tod ananak. (Colosas 3:20) Bilang ateng, responsabilidad mon ipasal so anak mon aroen si Jehova pian magmaliw ya responsablin adulto. (2 Timoteo 1:5; 3:15) Kaukolan mo met ya amtaen so walad puso to. Siempre, importante so alimbawam. Mas nibangat moy Salita nen Jehova ed anak mo no ipapapusom itan a mismo.Salmo 40:8.

 1 IPALIKNAD ANAK MO YA MAINOMAY KAN NAKATONGTONG

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Nepeg ya aliston ondengel, agbengatbengat a mansalita.” (Santiago 1:19) Siempre, labay mon nalikna na ananak mo ya mainomay kan nakatongtong. Kanian kaukolan ya amta dan akaparaan kan ondengel no walay ibaga ra. Gawam ya mareen so pamilya yo pian mainomay dan ibagay nalilikna ra. (Santiago 3:18) No napapansin dan mapasnok o masita ka, agda laingen ibagay amin ya walad loob da. Pampasensiaan mo ray anak mo, tan lanang mon ibagad sikara ya inarom ira.Mateo 3:17; 1 Corinto 8:1.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Ag-ipapaliknan busy ka no kaukolan na ananak moy mitongtong

  • Mitongtong kan lanang ed sikara, aliwa labat ya no walay problema

2 TALOSAN NO ANTON TALAGAY LABAY DAN IBAGA

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Say marunong a too et onkikiwas a makabat.” (Uliran 13:16NW) No maminsan, kaukolan mon talosan no akin ya onmay imbaga na ananak mo pian naamtaan moy tuan nalilikna ra. Maslak ed saray kalangweran et alabas o palpalaran ya mansalita. ‘Dengel ka ni sakbay kan onebat. No andi, makulangkulang ka.’ (Probirbio 18:13, MB) Agka bastabasta manpapasnok.Uliran 19:11.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Anggan anto ni ibagay ananak mo, agka onsasalet odino sobran man-react

  • Isip mo no antoy aliknam tan no antoy importantid sika nen ontay edad mod sikara

 3 MANKAKASAKEY KAYO

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Ana’ko, dengel ka ed disiplina nen amam, tan agmo ibabaliwala so bilin nen inam.” (Uliran 1:8, NW) Say ama tan ina so inikdan nen Jehova na autoridad ed ananak. Kanian, kaukolan mon ibangat iray anak mo ya respetoen tan unoren da ka. (Efeso 6:1-3) Nalikas na ananak no say atateng da et agnankasakey ed nonot. (1 Corinto 1:10) No agkayo makapantalosan, agyo ipapanengneng ed ananak yo, ta nabawasay respeto dad sikayo.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Pantongtongan tan pampaknaan no panon yon disiplinaen iray ananak yo

  • No mandumaan kayo nen asawam ed panangipasal ed saray anak yo, talosan moy opinyon to

 4 MANPLANO

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Ibangat mo so anak ed dalan a nepeg to a laen.” (Uliran 22:6) Aglabat nibanbana so pagmaliw a makalakal na ugaw. Kaukolan mon iplano no panoy pangipasal ed sikato, kaibad satan so ‘pandisiplina.’ (Salmo 127:4; Uliran 29:17, NW) Say disiplina et aliwan basta panusa, imbes, kaukolan mon tulongan iray anak mon natalosan no akin ya wala ray totontonen. (Uliran 28:7) Tan ibangat mo ran aroen so Salita nen Jehova tan talosan iray prinsipyo to. (Salmo 1:2) Ontulong iyad sikara pian nipasal so konsiensia ran ibiig so duga tan aliwa.Hebreos 5:14.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Seguroen ya tudtua ed ananak mo so Dios tan napantiwalaan da

  • Tulongan mo ran nalikas tan paliisan iray imoral ya kagagawa, a singa saray walad Internet tan social network. Ibangat mo ran paliisay totoon mangaabusod ugugaw

“Ibangat mo so anak ed dalan a nepeg to a laen”