Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 2

Manmatoor ed Balang Sakey

Manmatoor ed Balang Sakey

“Say impankasakey na Dios, agnepeg a pansianen na too.”Marcos 10:9

Igaganggan nen Jehova ya ‘aroen tayoy katooran.’ (Miqueas 6:8, NW) Importante iyan maong ed sikayon sanasawa ta no agkayo matoor, naekal met lay tiwala yod balang sakey. Tan kaukolay panagtiwala pian onelet so aroan.

Wala ray sanasawa natan ya nairapan a manmatoor. Pian naprotektaay panangasawa odino panamaley yo, walay duaran kaukolan yon gawaen.

 1 IPRAYURIDAD SO PANAMALEY MO

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Naynay yon seguroen iray mas importantin bengatla.” (Filipos 1:10) Say panamaley mo et sakey ed saray sankaimportantian ed bilay mo. Kanian dapat labat ya iprayuridad itan.

Labay nen Jehova ya say kulaay imanom et say asawam tan ‘panliketay bilay’ a kaiba to. (Eclesiastes 9:9) Nilinew ton agmo nepeg ya paulyanay asawam, imbes, manggawa kayoy paraan pian napaliket so balang sakey. (1 Corinto 10:24) Ipaliknam ya kaukolan moy asawam tan aapresyaen mo.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Seguroen mon lanang kayon makapan-iba, tan walad sikatoy atension mo

  • Ibagay “sikami” imbes ya “siak”

 2 ALWARAN MOY PUSOM

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Siopaman a naynay ya onlilinggis ed sakey a bii tekep na pampilpilalek ed sikato et akikalugoran la ed sikato dia ed puso to.” (Mateo 5:28) No say sankanonot na sakey et saray imoral, singa met la agnanmatoor ed asawa to.

Ibibilin nen Jehova ya “alwaran moy pusom.” (Uliran 4:23, NW; Jeremias 17:9) Pian nagawaan itan, kaukolan kan manalwar ed saray nenengnengen mo. (Mateo 5:29, 30) Alig moy Job, lakin nansamba ya agbalot onlinggis tan onggusto ed sananey a bii. (Job 31:1) Nepeg ya desidido kan agbalot onnengneng ed pornograpiya. Tan nepeg ya determinado kan agmikarinyoan ed agmo asawa.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Ipalikas ed arum ya talagan matoor kad asawam

  • Ag-ibabaliwalay liknaan to, tan pultot mon tampol so relasyon ya nayarin panselosan to