Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion

Introduksion

Diad sayan mair-irap a panaon ya naproproblema iray sanasawa tan pamilya, posible kasin magmaliw a maliket so pamilyam? Aliwa itan a mainomay, balet walay makatulong. Anggano sayan brosyur et aliwan kompleton manual tungkol ed panamaley, mangiiter iya na napantiwalaan iran prinsipyo ed Biblia tan praktikal iran suhestion. No unoren yo, makatulong iraya pian magmaliw a maliket so pamilya yo.