Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 3

No Panon ya Solusyonan Iray Problema

No Panon ya Solusyonan Iray Problema

“Aralem komon so panangaro yo ed sakey tan sakey, lapud sasakoban na aro so dakel a kasalanan.”1 Pedro 4:8

Legan ya onggagapo kayod bilay na sanasawa, wala ray nadalan yon problema. Nayarin lapud mandumaan kayoy panag-isip, nalilikna, tan panmoriad bilay. Odino saray problema et nayarin manlapud arum tan ag-iilaloan a nagawa.

No maminsan, ompan ibaliwalam so realidad. Balet bibilinen itayo na Biblia ya arapen iray problema tayo. (Mateo 5:23, 24) Naalmom iray sankaabigan ya solusyon ed saray problemam diad pangunor ed saray prinsipyo na Biblia.

 1 PANTONGTONGAY PROBLEMA

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Wala so . . . panaon a pansalita.” (Eclesiastes 3:1, 7) Seguroen ya walay oras yon pantongtongan iray problema. Ibagam ed asawam no anton talagay naliliknam tan opinyon mo. Lanang kan “mansalita na katuaan” ed sikato. (Efeso 4:25) Anggano ampetang lay ulom, agka mikokolkol. No kalmado ka labat ya onebat, agla napabaleg so isyu.Uliran 15:4; 26:20.

Anggano agkayo namparay opinyon, mansiansian magalang, lanang ya ipanengneng so panangaro tan respetod sikato. (Colosas 4:6) Salien ya solusyonan a tampol so problema, tan agpupultotey komunikasyon.Efeso 4:26.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Mangi-set na dugan oras pian pantongtongay problema

  • No sikatoy mansasalita, agka onsasalet pian no sika lay mansalita et agmet onsalet.

 2 ONDENGEL TAN TALOSAN

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: ‘Manaaroan kayo na malet, a singa dilin sanaagi; manuunaan kayo ed pangiter na dayew [odino galang] ed sakey tan sakey.’ (Roma 12:10, Maung a Balita) Importante so idengel. Salim ya talosan so opinyon na asawam, ‘milikna tan manpaabeba’ ka. (1 Pedro 3:8; Santiago 1:19) Agka mankunkunwarin ondedengel. No nayari, itundam ni gagawaen mo tan imanom so asawam, odino tepet mo no sarag ton naani yo la pantongtongan. No tratoen mon kaarom so asawam imbes ya kalaban, ‘agka bastabasta manpasnok.’Eclesiastes 7:9.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Dengel ka labat, anggano agmo labay so narerengel mo

  • Talosan mo no akin ya onman so imbaga to. Obserbaan so kakikiwas tan tono na boses to

3 TOOREY NANTONGTONGAN

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Walay nagunggona ed kada kimey a pansasagpotan, balet say angangga labat ed salita et mansumpal ed pankaukolan.” (Uliran 14:23, NW) Kanian kulang so angangga labat ed salita. Kaukolan yon toorey nantongtongan yo pian nasolusyonan itan. Nayarin mairap, balet nabawbawi yoy pansagpot yo. (Uliran 10:4) No mankimey kayo bilang sakey a team, nabendisyonan kayo.Eclesiastes 4:9.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Mandesisyon no antoy praktikal a gawaen na balang sakey pian nasolusyonay problema

  • Panapanaon, nengnengen no anto lay agawaan yo