Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 1

Patulongan ed Dios Pian Maliket so Panangasawa Yo

Patulongan ed Dios Pian Maliket so Panangasawa Yo

“Samay amalsa ed sikara diad gapo et ginawa to ran laki tan bii.”Mateo 19:4

Si Jehova * a Dios so angasal ed sankaunaan ya laki tan bii. Ibabaga na Biblia ya ginawa toy sankaunaan a bii “insan inyakar to ed laki.” Diad liket nen Adan et nibaga to: “Saya so pukel na saray pukepukel ko, tan laman na laman ko.” (Genesis 2:22, 23) Agmanguuman si Jehova, anggad natan et labay to nin magmaliw a maliket iray sanasawa.

No mangasawa o miasawa ka, ompan say antam et naynay lan maliket so bilay. Balet diad tua, anggan saray sanasawan maar-aro ed balang sakey et ondalan ya ondalan ed problema. (1 Corinto 7:28) Diad sayan brosyur, nabasam iray prinsipyod Biblia ya no tumboken mo et mamaliket ed sikayon sanasawa tan ed pamilyam.Salmo 19:8-11.

 1 AWAT MOY PAPEL YA INTER NA DIOS ED SIKA

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: Say asawan laki so ulo na pamilya.Efeso 5:23.

No sakey kan asawan laki, iilaloan nen Jehova ya asikasoen moy asawam. (1 Pedro 3:7) Sikatoy ginawa na Dios ya katulongan mo tan labay ton igalang tan aroen mo. (Genesis 2:18) Kaukolan mon ar-aroen so asawam tan akaparaan kan mangiyunad pankaabigan to.Efeso 5:25-29.

No sakey kan asawan bii, iilaloan nen Jehova ya respetoen mon maong so asawam tan tulongan mon nagawaay papel to. (1 Corinto 11:3; Efeso 5:33) Suportaan mo ray desisyon to tan mikoopera kad sikato. (Colosas 3:18) No gawaen mo ’tan, maganggana kad pakanengneng na asawam tan nen Jehova.1 Pedro 3:1-6.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Tepetan moy asawam no antoy gawaen mo pian magmaliw kan mas maong ya asawa. Dengel kan maong, tan gawam so anggaay nayarian mon naparakep ni ugalim

  • Araley manpasensya. Kaukolay panaon pian naaralan yon paliketey balang sakey

2 AG-IBABALIWALAY NALILIKNA NA ASAWAM

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: Iyansakit moy asawam. (Filipos 2:3, 4) Pablim so asawam, tan tandaan ya labay nen Jehova a “mauyamo ed amin” iray totoo to. (2 Timoteo 2:24) ‘Saray salitan agla ninonot et singa ra espadan makasugat, balet makapaabig iray salitan napnoy kakabatan.’ Kanian pilim iray ibagam. (Probirbio 12:18, Maung a Balita) Tulongan ka na espiritu nen Jehova ya mansalitan magalang tan maaro.Galacia 5:22, 23; Colosas 4:6.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Antis yon pantongtongan iray seryoson bengatla, ipikasim ya mansiansia ka komon a kalmado tan aliwan saradoy isip

  • Apipiger moy ibagam tan pangibagam

 3 ISIP MON MANKA-TEAM KAYO

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: No mangasawa o miasawa ka, ‘saksakey kayo lan laman.’ (Mateo 19:5) Balet siansia nin duara kayon indibidual ya nayarin mandumaay opinyon. Kanian kaukolan yon aralen ya manparehoy isip tan liknaan yo. (Filipos 2:2) Kaukolan kayon mankasakey no mandedesisyon. Ibabaga na Biblia ya: “No walay pantotongtong, nasumpal iray plano.” (Uliran 20:18, NW) Onkonsulta kayod Biblia sano manggagaway importante iran desisyon.Uliran 8:32, 33.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Ipaamta ed asawam so naliliknam, aliwa labat ya saray impormasyon odino opinyon

  • Antis kan mitarato ed arum, ikonsultam nid asawam

^ par. 4 Ipapaamta na Biblia ya say ngaran na Dios et Jehova.