Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 5

No Antoy Gawaen Pian Agmakapikolkol ed Kapamilyam

No Antoy Gawaen Pian Agmakapikolkol ed Kapamilyam

“Nepeg kayon . . . mapangasi, mapaabeba, mauyamo, tan maanos.”Colosas 3:12, Maung a Balita

No mangasawa o miasawa ka, wala lay balon pamilyam. Siempre, inarom tan rerespetoen mo nin siansia iray ateng mo, balet natan, say sankaimportantian lan too ed sika et say asawam. Ompan mairap iyan awaten na atateng mo. Balet natulongan ka na saray prinsipyo ed Biblia pian nabalansim itan, tan magmaliw a marakep so tratom ed atateng tan katulangan mo legan mon gagawaey anggaay nayarian mon man-adjust ed balon kapamilyam.

 1 PANSIANSIAEY RESPETOD ATATENG

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Igalang mo so amam tan inam.” (Efeso 6:2) Anggano wala ka lad edad, kaukolan mo nin siansian igalang odino respetoen iray atateng mo. Bidbir mo met ya say asawam et sakey ya anak, tan kaukolan ton ikday oras so atateng to. “Say aro et aliwan maimon,” kanian agka komon nai-insecure ed relasyon tod sikara.1 Corinto 13:4; Galacia 5:26.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • Paliisan so pangibagay “Lanang ak ya papabaingan na pamilyam” odino “Anggapo lay ginawak ya maong ed si nanay mo”

  • Pasen kad pasen to

 2 PROTEKTAAY PANAMALEY YO

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA: “Say sakey a laki taynan to so ama to tan ina to, et yamong to so asawa to, et saksakey ira a laman naani.” (Genesis 2:24) Anggano wala lay asawam, ompan parad atateng mo et responsabilidad da ka nin siansia, kanian labay dan pibabaliay panamaley mo anggano agmet la kaukolan.

Sikayo nen asawam so mangiter na limitasyon ed sikara tan maaro yon ibaga itan. Nayarim pan magalang ya idiretsa. (Uliran 15:1) Makatulong so ugalin mapaabeba, mauyamo, tan mapasensya pian balibali pipiulop mod atateng yo tan pian ‘nitepel yoy balang sakey diad aro.’Efeso 4:2.

NO ANTOY NAYARIM A GAWAEN:

  • No agmo la nagugustoay pibabali na atateng odino katulangan mo, ibagam ’tan ed asawam sano kalmado kayo

  • Pantongtongan yo no antoy maong a gawaen