Panon a Magmaliw ya Maliket so Pamilyam?

Nayarin magmaliw a maliket so panamaley tan pamilyam no unoren mo ray prinsipyod Biblia.

Introduksion

No iyaplikam iray praktikal ya base ed Biblia iran suhestion na sayan brosyur, onggawan maliket so panangasawa tan pamilyam.

SEKSION 1

Patulongan ed Dios Pian Maliket so Panangasawa Yo

Makatulong so duaran tepet pian ondakep so panangasawa yo.

SEKSION 2

Manmatoor ed Balang Sakey

Kasin pikakalugoran labat so labay ya ibaga na agpanmatoor ed asawa?

SEKSION 3

No Panon ya Solusyonan Iray Problema

Makatulong so dugan paraan pian magmaliw ya mareen tan maliket so panangasawa imbes ya magulo tan maermen.

SEKSION 4

No Panon Yon Ibadyet so Kuarta

Panon a makatulong so tiwala tan pangibagay tua?

SEKSION 5

No Antoy Gawaen Pian Agmakapikolkol ed Kapamilyam

Napagalangan mo nin siansia iray atateng mo pero agnibaliwalay panamaley yo.

SEKSION 6

No Panon ya Manguman so Panamaley no Wala lay Ugaw

No wala lay baby yo, kasin napabiskeg toy relasyon yo?

SEKSION 7

No Panon Mon Ibangat so Anak Mo

Say panagdisiplina et aliwa labat lan basta pangiter na totontonen tan panusa.

SEKSION 8

No Walay Trahedya

Kerew kay tulong.

SEKSION 9

Dayewen si Jehova Bilang Pamilya

Antoy gawaen yo pian mas maliket so panagdayew na pamilya yo?