Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 12

Panon Min Gagawaen so Kimey ya Panagpulong?

Panon Min Gagawaen so Kimey ya Panagpulong?

Spain

Belarus

Hong Kong

Peru

Antis ya ompatey si Jesus, oniay inkuan to: “Sayan maong a balita na Panarian et nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyon, insan onsabi so anggaan.” (Mateo 24:14) Balet panon ya nasumpal so kimey ya panagpulong ed interon mundo? Diad pangalig ed alimbawa ya impanengneng nen Jesus sanen sikatoy wadiad dalin.​—⁠Lucas 8:⁠1.

Pupulongan mi ray totoo ed kaabungan da. Impasal nen Jesus iray disipulo to ya ipulong so maong a balita diad kaabungan. (Mateo 10:​11-13; Gawa 5:42; 20:20) Saraman ya ebanghelisador nen inmunan siglo et inyasain ed espisipikon teritorya a pampulongan da. (Mateo 10:​5, 6; 2 Corinto 10:13) Ontan met natan, organisadon maong so panagpulong mi, tan walay teritoryan inyasain ya pampulongan na kada kongregasyon. Lapud satan et nagagawaan mi imay ganggan nen Jesus ya “manpulong ed totoo tan sigpot a mantasi.”​—⁠Gawa 10:⁠42.

Manggagawa kami na paraan pian napulongan mi ray totoo inerman so kawalaan da. Impanengneng met nen Jesus so alimbawa diad impanpulong tod saray totoon walad publikon lugar, singa diad gilig na dayat odino diad abay na bobon. (Marcos 4:1; Juan 4:​5-15) Anggad posible et kakatongtongen mi ray totoo nipaakar ed Biblia​—⁠diad karsada, lugar na negosyo, parke, odino panamegley na telepono. Pupulongan mi met iray kakaabay, katrabaho, kaklase, tan kakanayon mi diad matukoy iran pankanawnawa. Lapud sarayan sagpot mi et minilyon lan totoo ed interon dalin so akadngel na “maong a balita nipaakar ed panangiliktar.”​—⁠Salmo 96:⁠2.

Walay nayarin pangipaamtaan mo ed maong a balita na Panarian na Dios tan say bendisyon na satan ed sikara diad arapen? Agmo sasarilien iyan mensahe ya mangiiter na ilalo. Ipaamtam itan a tampol ed sikara!

  • Anton “maong a balita” so kaukolan ya nipulong?

  • Panon ya aaligen na saray Tasi nen Jehova so paraan na impanpulong nen Jesus?