Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 10

Anto so Panagdayew na Pamilya?

Anto so Panagdayew na Pamilya?

South Korea

Brazil

Australia

Guinea

Manlapu la nensaman, labay nen Jehova ya kada pamilya et walay panaon dan sankakaiba pian pabiskegen so espiritualidad da tan paeleten so relasyon da. (Deuteronomio 6:6, 7) Kanian saray Tasi nen Jehova et ipapanaon da so sinimban panagdayew a saniiba bilang pamilya​—⁠maliket dan pantotongtongan iray espiritual a bengatla ya espisipikon parad pankaukolan da. Anggano anggapoy pamilyam, sarag mon usaren itan a panaon parad Dios diad panaral moy Biblia, depende ed apilim ya tema.

Panaon itan pian lalon onapit ed si Jehova. “Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.” (Santiago 4:⁠8) Mas nakabat tayoy Jehova no aralen tayoy personalidad to tan saray ginawa to panamegley na nisulat ya Salita to. Say sakey a simplin paraan na pangigapoy panagdayew na pamilya et say saniiban pambasa na Biblia, nayarin samay akaeskedyul ya babasaen ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano. Nayarin iyasain ed kada membro na pamilya iray parte ya basaen da, insan da pantongtongan no antoy naaralan dad Kasulatan.

Panaon itan pian mas onapit ed sakey tan sakey iray sankakapamilya. Oneelet so relasyon na saray sanasawa, pati saray atateng tan ananak no saniiba dan aralen so Biblia bilang pamilya. Satan ya panaon et nepeg ya maliket tan relaks pian pitalaran na interon pamilya. Depende ed edad na saray ananak, makapampili iray atateng na praktikal iran napantongtongan da, a singa saray artikulo ed Say Panag-bantayan tan Onliing! odino diad website min jw.org. Sarag yo met ya pantongtongan iray problema na ananak yo diad eskuelaan tan no panon dan nasarag iratan. Maabig no manbantay kayoy JW Broadcasting (tv.jw.org) insan yo pantongtongan so binantayan yo. Marakep met no ipraktis yo iray kansionen ed aral tan nayarin manmerienda kayo kayari panagdayew na pamilya yo.

Sayan espisyal ya oras kada simba ya saniiba yon dayewen si Jehova et ontulong pian na-enjoy na interon pamilya yo so panaral ed Salita na Dios, tan bendisyonan ton maong so amin ya sagpot yo.​—⁠Salmo 1:​1-3.

  • Akin ya ipapanaon mi so panagdayew na pamilya?

  • Antoy nayarin gawaen na atateng pian na-enjoy iya na interon pamilya?