Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 20

Panon ya Nagagawaan na Mananguley ya Ulop so Kimey To Natan?

Panon ya Nagagawaan na Mananguley ya Ulop so Kimey To Natan?

Say mananguley ya ulop nen inmunan siglo

Pangibabasa ed sulat na mananguley ya ulop

Nen inmunan siglo, walay melag a grupo na “saray apostol tan mamatatken ed Jerusalem” a nanlingkor bilang mananguley ya ulop pian manggawa na saray importantin desisyon parad pankaabigan na saray nilanaan ya Kristianon kongregasyon. (Gawa 15:⁠2) Saray desisyon da et nankakasakeyan da base ed ibabaga na Kasulatan tan panangigiya na espiritu na Dios. (Gawa 15:25) Ontan met so gagawaen na Mananguley ya Ulop natan.

Uusaren na Dios pian gawaey linawa to. Saray alanaan ya brother a manlilingkor bilang membro na Mananguley ya Ulop et aaralen dan maong so Salita na Dios tan dakel lay eksperiensya dad panangasikaso ed praktikal tan espiritual iran bengatla. Sinimba iran manmimiting pian pantongtongan so pankaukolan na saray agagi da ed interon mundo. Singa nen inmunan siglo, mangiiter ira na saray instruksion ya nibase ed Biblia, nayarin panamegley na sulat odino saray ombiabiahen manangasikaso tan arum ni. Lapud satan et walay pankakasakey na saray totoo na Dios diad panagnonot tan gagawaen da. (Gawa 16:​4, 5) Aasikasoen na Mananguley ya Ulop so pangitarya na espiritual a naakan, ipapaseseg day kimey a panagpulong, tan aasikasoen day panuro na saray brother parad saray responsabilidad ed kongregasyon.

Manpapaigiya ed espiritu na Dios. Say Mananguley ya Ulop et akadepende ed panangigiya na Soberano na Uniberso, si Jehova, tan ed Ulo na kongregasyon, si Jesus. (1 Corinto 11:3; Efeso 5:23) Ag-iisipen na saray membro na Mananguley ya Ulop ya sikara so lider na saray totoo na Dios. Sikara tan say amin ya alanaan a Kristiano et ‘tuloytuloy ya ontutumbok ed Kordero [si Jesus] anggan iner so laen to.’ (Apocalipsis 14:⁠4) Aapresyaen a maong na Mananguley ya Ulop no ipipikasi tayo ra.

  • Siopa so mananguley ya ulop nen inmunan siglo?

  • Panon ya manpapaigiya ed Dios so Mananguley ya Ulop natan?