Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 24

Iner so Panlalapuay Pundo Parad Kimey Mi ed Interon Mundo?

Iner so Panlalapuay Pundo Parad Kimey Mi ed Interon Mundo?

Nepal

Togo

Britain

Say organisasyon mi et mangipa-publish tan mangibubunog na minilyon ya Biblia tan arum nin publikasyon kada taon ya anggapoy bayar. Mangipapaalagey tan manmimintina kami na saray Kingdom Hall tan branch office. Susuportaan mi met iray nilibon Bethelite tan misionero, tan ontutulong kami no walay kalamidad. Kanian nayarin isipen mo, ‘Iner so panlalapuay pundo yo?’

Agkami mankokolekta na kakaplo, manpapabayar, odino onkekerew na kuarta. Anggano baleg so gastos ed kimey min panagpulong, agkami onkekerew na kuarta. Masulok a sanlasus taon lay apalabas, imbaga na komaduan isyu na magasin ya Watchtower ya matalek kamin si Jehova so onsusuporta ed sikami tan agkamin balot “mipayabol odino mikasi ed totoo parad suporta”​—⁠tan agmin balot ginawa itan!​—⁠Mateo 10:⁠8.

Susuportaan na boluntaryon donasyon iray kimey mi. Aapresyaen na dakel a totoo so kimey min panagbangat na Biblia tan mangiiter iray donasyon parad satan. Saray Tasi ya mismo et maliket dan uusaren so panaon, biskeg, kuarta, tan arum nin kaykayarian da pian gawaey linawa na Dios diad interon mundo. (1 Awaran 29:⁠9) Diad Kingdom Hall, asemblea, tan diad kombension mi, wala ray kahon parad kontribusyon ya pangipelagan na saramay malabay a mandonasyon. Nayari met so mandonasyon panamegley na website mi ya jw.org. Maslak ya donasyon et manlalapud saray aliwan mayaman, singa samay pobrin balo a pandinayewan nen Jesus sanen angipelag na duaran angkelag a sinsilyo diad pananginay donasyon ed templo. (Lucas 21:​1-4) Kanian sarag na anggan siopa so regular ya “mangibiig” na iter to “unong ed denesidi to ed puso to.”​—⁠1 Corinto 16:2; 2 Corinto 9:⁠7.

Kombinsido kami ya itultuloy a pakiwasen nen Jehova iramay malabay ya ‘mangigalang ed sikato diad panamegley na saray mablin kayarian da’ parad kimey na Panarian, pian nagawa so linawa to.​—⁠Proverbio 3:⁠9.

  • Akin ya duma so organisasyon mi ed arum ya relihyon?

  • Iner so panguusaran ed saray boluntaryon kontribusyon?