Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 9

Panoy Sankaabigan ya Pamparaan Parad Saray Aral?

Panoy Sankaabigan ya Pamparaan Parad Saray Aral?

Cambodia

Ukraine

No iyaaralan ka na sakey a Tasi nen Jehova, nayarin ipaparaan mo lay aralen yo antis kayon manaral na Biblia. Maabig no ontan met so gawaen mo antis kan miaral ed Kingdom Hall. Mas nagunggonaan itayo no ipasal tayoy nawalaan na maong ya eskedyul ed pamparaan.

Isipen no kapigan tan iner ka manaral. Kapigan ka mas makapampokus? No palbangon antis kan mankimey, odino diad labi sano naugip la ray anak mo? Anggano agka makapanaral na mabayag, isipen no panon karukey so usaren mon oras ed panaral mo, tan agmo aabuloyan ya walay makadisturbo ed sika. La kad mareen ya pasen tan erep moy amin ya posiblin makadisturbo, singa say radyo, TV, tan cell phone. Say pampikasi antis ya manaral et ontulong pian agka masyadon manpaga, tan makapampokus kad panaral mod Salita na Dios.​—⁠Filipos 4:​6, 7.

Markaan iray manunan punto, tan mangiparaan kay komentom. Amtaen mo nin unona so manunan tema na aralen mo. Pannonotan so title na artikulo odino kapitulo, nengneng moy koneksion na kada subheading ed tema, tan aralen no panon ya idadanet na saray litrato tan repason tepet iray manunan punto. Insan mo basaen so kada parapo, tan anapen so ebat ed tepet. Basam ed Bibliam iray nisitan teksto, tan nonot mo no antoy koneksion na saratan ed aaralen mo. (Gawa 17:11) No antam lay ebat ed tepet, gulisan odino markaan iray importantin salita ed parapo ya mangipanonot no antoy ebat mo. Insan no aral la, sarag mon itagey so limam no labay mo, tan mankomento na antikey diad sarilin salitam.

No aralen moy nanduruman tema ya pantotongtongan ed saray sinimban aral, naaruman lan naaruman so ‘pananginan moy kayamanan’ na kakabatan ed Biblia.​—⁠Mateo 13:​51, 52.

  • Antoy kaukolan mon gawaen no manparaan kad saray aral?

  • Panon kan makapanparaan ya mankomento ed aral?