Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 26

Panon Itayon Makatulong ed Panmintina na Kingdom Hall?

Panon Itayon Makatulong ed Panmintina na Kingdom Hall?

Estonia

Zimbabwe

Mongolia

Puerto Rico

Say masanton ngaran na Dios et walad kada Kingdom Hall na Saray Tasi nen Jehova. Kanian ipapasen min pribilehyo tan importantin kabiangan na sagradon panagdayew mi so pitulongan pian mansiansia itan ya malinis, presentable, tan maayos. Sarag na amin so mitulongan.

Manboluntaryon manlinis kayari aral. Kasumpal na kada aral, malikeliket ya lilinisan na saray agagi so Kingdom Hall. Maminsan ed sakey simba, walay mas detalyadon panaglinis ya gagawaen. Sakey ya elder o ministeryal a lingkor so mangidaulo ed satan, tan walay listaan na saray nepeg dan gawaen. Nayarin walay manpanis, man-mop, o man-vacuum na flooring, manpunas, man-ayos na yurongan, manlinis na CR, manlinis na bintana tan salming, mangibantak na basura, odino manlinis ed paway tan kaliberliber na Kingdom Hall. Wala met so agew ya iyeeskedyul mi kada taon parad impasyan panaglinis. Ipipila mi met ed panaglinis iray anak mi kanian nanaaralan dan respetoen so pasen a pandadayewan mi.​—⁠Eclesiastes 5:⁠1.

Manboluntaryo ya ontulong ed panag-apiger. Kada taon, walay detalyadon inspeksion ya gagawaen ed loob tan paway na Kingdom Hall. Base ed resulta na inspeksion, kaukolan so regular ya panmintina pian mansiansian maayos so Kingdom Hall tan napaliisay baleg ya gastos. (2 Awaran 24:13; 34:10) Say Kingdom Hall ya malinis tan namimintina ya maong et manepeg a pasen ya pandayewan ed Dios. No mitulongan tayo, ipapanengneng tayon inaro tayoy Jehova tan papablien tayoy pasen a pandadayewan ed sikato. (Salmo 122:⁠1) Mangiter met itan na maabig ya pantasi ed lugar tayo.​—⁠2 Corinto 6:⁠3.

  • Akin et agtayo nepeg ya paulyan so pasen ya pandadayewan tayo?

  • Anto ray uksoyan pian napansiansian malinis so Kingdom Hall?