Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 8

Akin et Pormal so Panangawes Mi Diad Saray Aral Mi?

Akin et Pormal so Panangawes Mi Diad Saray Aral Mi?

Iceland

Mexico

Guinea-Bissau

Pilipinas

Kasin naimanom ed saray litratod sayan brosyur ya pormal so panangawes na saray Tasi nen Jehova no mimiaral ira? Akin et pipilien min maong so kawes tan panag-ayos mi?

Pian ipanengneng so respeto ed Dios. Tua ya aliwan say itsura so nenengnengen na Dios. (1 Samuel 16:⁠7) Balet, no mantitipon kami pian mandayew ed Dios, labay min ipanengneng so impapuson respeto ed sikato tan ed saray kaagian mi. No onarap tayod huis diad korte, seseguroen tayon marakep so itsura tayo bilang panangigalang ed autoridad to. Ontan met, no mimiaral kami, seseguroen min say itsura mi et mangiter na galang ed “Ukom na interon dalin,” si Jehova a Dios, tan ed pasen ya pandadayewan mi.​—⁠Genesis 18:⁠25.

Pian ipanengneng ya iyaaplika mi iray prinsipyo na Biblia. Ibabaga na Biblia a saray Kristiano et nepeg a mangawes “a mangipatnag na kasimpitan tan limpion kanonotan.” (1 Timoteo 2:​9, 10) Say ‘masimpit’ a panangawes et kabaliksan toy agpansulong na mangalay atension, mapitpitat, antiktikey, odino mankaninag. Ontan met, ontulong so “limpion kanonotan” ed pampili na marakep a kawes ya ag-akulastay odino desente. Dakel nin siansiay napampilian ya estilo na panangawes base ed sarayan prinsipyo. Say matukoy tan marakep ya itsura mi et ‘mamaparakep ed bangat na Manangiliktar tayo’ tan ‘mangigloria ed Dios.’ (Tito 2:10; 1 Pedro 2:12) Lapud pormal so panangawes mi diad saray aral mi, balibali so epekto na satan ed pakanengneng na arum ed panagdayew ed si Jehova.

Agka nababaingan ya onatendi ed Kingdom Hall anggano anggapo ni pormal ya kawes mo. Agkaukolan ya mabli odino espisyal so kawes tayo. Say importante et matukoy, malinis, tan presentable itan.

  • Panon kaimportante so panangawes no mandadayew itayod Dios?

  • Anto ran prinsipyo so makatulong ed panangawes tan panag-ayos tayo?