Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 23

Panon ya Isusulat tan Ipapatalos Iray Literatura Mi?

Panon ya Isusulat tan Ipapatalos Iray Literatura Mi?

Writing Department, U.S.A.

South Korea

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Pian nipulong mi so “maong a balita” ed “kada nasyon tan tribu tan lenguahe tan rasa,” mangipa-publish kami literatura ed masulok ya 950 a lenguahe. (Apocalipsis 14:⁠6) Panon min nagagawaan iyan mairap a kimey? Nagagawaan mi iya diad tulong na saray managsulat na artikulo ed interon mundo tan saray grupo na makukulin managpatalos​—⁠amin et Tasi nen Jehova.

Isusulat so artikulo diad English. Say Mananguley ya Ulop so mangaasikaso ed kimey na Writing Department diad world headquarters mi. Sayan departamento so mangiyuuksoy ed kimey na saray managsulat na artikulo diad headquarters tan diad pigaran branch office. Lapud nanduruman bansa so kawalaan na saray managsulat, saray publikasyon mi et ombagay ed nanduruman totoo anggan antoy lahi o kultura da.

Ipapawit so file ed saray managpatalos. No na-edit tan naaprobaan lay artikulo, ipawit so file ed saray grupo na managpatalos diad interon mundo, ya mangipatalos, manrebyu, tan mannengneng no walay lingo ed patalos da. Pansasagpotan day mangusar na ‘saray suston salita na katuaan’ pian say eksakton kabaliksan na samay akasulat ed English et nipasabi dad lenguahe ra.​—⁠Eclesiastes 12:​10.

Manguusar kami na computer pian maples so kimey. Anggano walay computer, kaukolan nin siansia iray totoon managsulat tan managpatalos. Balet, ompepeles so kimey da diad tulong na saray walad computer ya diksionaryo, program ya uusaren na saray managpatalos, tan saray uusaren ed panag-research. Nandesinyo iray Tasi nen Jehova na Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS) tan ditan iloloob iray artikulo ya nipatalos ed nilasus a lenguahe, ikakarga iray litrato, tan ipaparaan parad pangimprinta.

Akin et pansasagpotan min gawaen iraya, anggan diad saray lenguahe ya pigan libo labat so mansasalita? Lapud linawa nen Jehova ya “niliktar so amin a klase na totoo tan nawalaan ira na suston kakabatan ed katuaan.”​—⁠1 Timoteo 2:​3, 4.

  • Panon ya isusulat iray publikasyon mi?

  • Akin et ipapatalos mi ed dakel ya lenguahe iray literatura mi?