Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 27

Akin ya Mausa-usar so Library na Kingdom Hall?

Akin ya Mausa-usar so Library na Kingdom Hall?

Israel

Czech Republic

Benin

Cayman Islands

Labay moy man-research pian naaruman so kakabatan mod Biblia? Kasin interesado ka ed sakey ya teksto, karakter, lugar, o bengatla ya abasam ed Biblia? Odino ompan walay problemam tan iisipen mo no kasin natulongan ka na Salita na Dios. Sarag mon usaren so library na Kingdom Hall.

Wadtan iray makatulong ed pan-research. Seguradon anggapod sika so amin ya publikasyon na Saray Tasi nen Jehova ed lenguahem. Balet walad library na Kingdom Hall so maslak ed saray balon publikasyon. Nayarin wala met ditan so pigaran patalos na Biblia, diksionaryo, tan arum nin reperensya. Sarag mon usaren so library antis tan kayari na aral. No walay computer ditan, posiblin wala met so Watchtower Library to. Program itan ed computer ya nankargay dakel a publikasyon tayo tan mainomay ya usaren lapud sarag moy mananap na topic, salita, odino teksto.

Makatulong itan ed saray estudyante ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano. Sarag mon usaren so library na Kingdom Hall no ipaparaan moy asainmin mo. Say manangasikaso na Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano so akanresponsabilidad ed library. Seseguroen to ya nikarga ditan iray balon publikasyon tan maayos iratan. Sarag moy manpabangat ed sikato odino ed samay mangiyaaral ed sika no panon mon anapen iray kaukolan mon reperensya. Balet, agnayarin ipaway ed Kingdom Hall iray libron walad library. Tan siempre, alwaran tayon maong so pangusar ed saray libro tan agtayo gugulisan o susulatan iratan.

Ibabaga na Biblia ya pian naromog tayo so “kakabatan nipaakar ed Dios,” kaukolan ya seetan tayon anapen itan ya “singa akaamot iran kayamanan.” (Proverbio 2:​1-5) Natulongan ka na library na Kingdom Hall pian nagawaan mo itan.

  • Anto ray walad library na Kingdom Hall ya makatulong ed pan-research?

  • Siopay makatulong ed sika diad pangusar mod library?