Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 25

Akin tan Panon Kamin Mangipapaalagey na Saray Kingdom Hall?

Akin tan Panon Kamin Mangipapaalagey na Saray Kingdom Hall?

Bolivia

Nigeria, daan tan balo

Tahiti

Napatnagan ed tawag ya Kingdom Hall a say manunan bangat na Biblia ya aaralen ditan et say Panarian na Dios​—⁠say tema na ministeryo nen Jesus.​—⁠Lucas 8:⁠1.

Sentro iratan na dugan panagdayew ed sakey a lugar. Ditan oorganisaen na Saray Tasi nen Jehova so pangipulong ed maong a balita na Panarian diad sakey ya lugar. (Mateo 24:14) Nanduruma so kabaleg tan desinyo na saray Kingdom Hall, balet simpli labat iratan tan maslak et pigaran kongregasyon so manguusar. Diad apalabas iran taon, angipaalagey kami na nilibon balo ya Kingdom Hall (say average et limara kada agew) ta ondarakel so membro tan bilang na kongregasyon. Panon min nagagawaan itan?​—⁠Mateo 19:⁠26.

Walay pundo parad panagpaalagey ya manlalapud saray donasyon. Ipapawit irayan donasyon ed branch office pian nausar ed pampaalagey odino pangapiger na Kingdom Hall na saray kongregasyon a mankaukolan.

Ipapaalagey iratan na saray boluntaryo a nandurumay situasyon da ed bilay. Diad dakel a bansa, wala ray inorganisan Kingdom Hall Construction Group. Wala ray grupo na construction servant tan boluntaryo ya ontutulong ed saray lokal a kongregasyon ed pangipaalagey na Kingdom Hall da. No nasumpal day sakey, onla ra lamet ed sananey a lugar, anggan diad saray ararawin pasen ed bansa ra. Diad arum a bansa, wala ray kualipikadon Tasi ya mangaasikaso ed pampaalagey tan pangapiger na saray Kingdom Hall ed saray lugar ya niyasain ed sikara. Anggano dakel iray eksperiensyadon manboboluntaryo diad kada proyekto, karaklan ed saray mankikimey et saray membro na kongregasyon a mangusar ed Kingdom Hall. Nagagawa iyan amin lapud tulong na espiritu nen Jehova tan interon kamarerwan pansasagpot na saray lingkor to.​—⁠Salmo 127:1; Colosas 3:⁠23.

  • Akin et Kingdom Hall so tawag ed pasen ya pandadayewan mi?

  • Panon min nagagawaan so panagpaalagey na saray Kingdom Hall ed interon mundo?