Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Gawaen Moy Linawa nen Jehova?

Kasin Gawaen Moy Linawa nen Jehova?

Salamat ta inaral mo iyan brosyur pian mas nakabat mo iray Tasi nen Jehova, naamtaan mo ray gagawaen mi, tan natalosan moy ikukurang na organisasyon mi. Komon ta atulongan ka na sayan brosyur ya nabidbir ya sikami so manggagawa na linawa nen Jehova natan. Maabig no itultuloy mon kabaten so Dios, ibagam ed pamilyam tan kakaarom no anto ray nanaaralan mo, tan regular kan milimog ed sikami diad saray aral mi.​—⁠Hebreo 10:​23-25.

Naamtaan mo ya no mas dakel so nanaaralan mo nipaakar ed si Jehova, lalom ya napruebaan ya talagan inar-aro to ka. Lapud satan et napakiwas kan gawaey anggaay nayarian mon ipanengneng met so panangarom ed sikato. (1 Juan 4:​8-10, 19) Balet panon mon nipanengneng itan ed inagew-agew a panagbilay mo? Akin et parad pankaabigan mo so pangunor ed saray moral ya estandarte to? Tan antoy makatulong ed sikan mandesisyon ya gawaen so linawa na Dios kaiba kami? Malikeliket ya ontulong so mangiyaaral ed sika ya amtaen iray ebat pian sika tan say pamilyam et ‘mansiansia ed aro na Dios, a mangitonton ed bilay ya andi-anggaan.’​—⁠Judas 21.

Papasesegen mi kan itultuloy moy onaligwas ed dalan na katuaan diad panaral mod sayan publikasyon “Mansiansia Kayo ed Panangaro na Dios” diad ontumbok.