Onlad karga

Onlad saray karga

 LESSON 13

Anto so Payunir?

Anto so Payunir?

Canada

Panagpulong ed kaabungan

Panangiyaral na Biblia

Personal a panagaral

Say salitan “payunir” et ontutukoy ed saramay akadiskobre na saray balon teritorya tan mangipaparaan na dalan ya tumboken na arum. Nibaga tayon si Jesus et payunir ta sikatoy imbaki diad dalin pian igapo so ministeryon mangiter na bilay ed totoo tan iparaan so dalan parad kililiktar. (Mateo 20:28) Diad panaon tayo, sikatoy aaligen na saray papatumbok to diad panguusar day dakel a panaon da ed ‘pambangat ed totoo pian magmaliw a disipulo.’ (Mateo 28:​19, 20) Say arum ed sikara et linmoob ed panaglingkor ya tatawagen min panagpayunir.

Say payunir et dakel so oras ya uusaren tod panagpulong. Amin ya Tasi nen Jehova et manpupulong na maong a balita. Balet wala ray nanggawa na paraan pian makapanlingkor ya regular payunir, tan 70 oras so uusaren da ed panagpulong kada bulan. Pian nagawaan da itan, dakel ed sikara so part-time labat a mantratrabaho. Say arum et niyasain bilang espisyal payunir diad saray lugar ya mas baleg so pankaukolan parad saray manangipulong na Panarian, tan diad kada bulan et 130 odino onsulok ni so uusaren dan oras ed panagpulong. Saray payunir et kontento ed simplin bilay lapud matalek ira ya itarya nen Jehova iray pankaukolan da. (Mateo 6:​31-33; 1 Timoteo 6:​6-8) Saray agmakapan-regular payunir et sarag day manlingkor ya auxiliary payunir no iyabuloy na situasyon da, tan manguusar ira na 30 o 50 oras kada bulan diad panagpulong.

Say payunir et manlilingkor lapud inaro toy Dios tan saray totoo. Singa si Jesus, nanenengneng mi so pakaskasin espiritual ya kipapasen na dakel a totoo natan. (Marcos 6:34) Balet walay kakabatan ya amta min makatulong ed sikara, tan mangiter ed sikara na ilalo. Inaro na saray payunir iray kapara dan totoo kanian mabulos dan iiter so panaon tan biskeg da pian ipaamta ed arum so maong a balita. (Mateo 22:39; 1 Tesalonica 2:⁠8) Bilang resulta, ombibiskeg so pananisia na saray payunir, lalo iran onaapit ed Dios, tan malikeliket ira.​—⁠Gawa 20:⁠35.

  • Antoy gagawaen na sakey a payunir?

  • Akin et wala ray manpapayunir?