Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 14

Anto ray Eskuelaan Parad Saray Payunir?

Anto ray Eskuelaan Parad Saray Payunir?

United States

Gilead School, Patterson, New York

Panama

Kabkabat iray Tasi nen Jehova ed panagbangat na Biblia. Wala ray eskuelaan parad saramay sigpot-panaon ya mangipupulong na Panarian pian ‘sigpot dan nasumpal so ministeryo da.’​—⁠2 Timoteo 4:⁠5.

Pioneer Service School. No sakey taon lan regular payunir so sakey, sikatoy imbitaan ya maneskuela na anem agew diad asingger a Kingdom Hall. Say gagala na saya et pian tulongan so payunir ya mas onapit ed si Jehova, magmaliw a mas epektibo ed amin ya aspekto na ministeryo, tan makapantultuloy ed matoor a panaglingkor to.

School for Kingdom Evangelizers. Sayan duay bulan ya kurso et adesinyo pian ipasal iray eksperiensyadon payunir a mabulos ya onalis pian manlingkor ed lugar a mas baleg so pankaukolan. Singa da ibabagan, “Wadia ak! Ibaki mo ak!” bilang pangalig ed sankamaongan ya Ebanghelisador ya nanlingkor ed dalin, si Jesu-Kristo. (Isaias 6:8; Juan 7:29) No ibaki da rad arum a lugar, ompan kaukolan dan pasalen so mas simplin bilay. Nayarin man-adjust irad kultura, klima, tan naakan. Ompan kaukolan da ni ingen so manaral na balon lenguahe. Ontulong iyan eskuelaan ed saray single ya brother tan sister tan ed saray sanasawa, a mantaon na 23 anggad 65, pian niwalad sikaray espiritual iran kualidad ya kaukolan ed asainmin da pian mas nausar iran maong nen Jehova tan na organisasyon to.

Watchtower Bible School of Gilead. Diad Hebreo, say kabaliksan na “Gilead” et “Bunton a Tasi.” Manlapu lad inggapo na Gilead nen 1943, masulok lan 8,000 ya nan-graduate ed sayan eskuelaan so imbaki bilang misionero pian mantasi “anggad saray sampot na dalin,” tan dakel lay agawaan da. (Gawa 13:47) Nen sinmabi ed Peru iray nan-graduate ed Gilead, anggapo ni kongregasyon diman. Natan et masulok lan 1,000. Nen ginmapon nanlingkor ed Japan iray misionero mi, anggapo ni samploran Tasi diman. Natan et masulok lan 200,000. Kaiba ed limay bulan a kurso ed Gilead so panaral a maong ed Salita na Dios. Say iimbitaan a manaral ed sayan eskuelaan et saray espisyal payunir odino misionero, saray manlilingkor ed branch office, odino manangasikaso na sirkito. Ipapasal iran maong pian makatulong irad iyaligwas na sankamundoan a kimey.

  • Anto so gagala na Pioneer Service School?

  • Siopa ray nayarin manaral ed School for Kingdom Evangelizers?