Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 22

Anto ray Gagawaen Diad Branch Office?

Anto ray Gagawaen Diad Branch Office?

Solomon Islands

Canada

South Africa

Saray membro na pamilyan Bethel et mankikimey irad nanduruman departamento pian suportaan so panagpulong ed sakey o pigaran bansa. Nayarin mankikimey irad translation, panag-imprintaan na magasin, bindery na libro, bodega na literatura, produksion na audio/​video, odino mangaasikaso ed arum nin kimey diad teritorya ya walad sakop da.

Walay Branch Committee a mangaasikaso ed saray kimey. Diad kada branch office et walay Branch Committee ya tugyopen na taloran kualipikadon elder odino onsulok ni, tan inmatalek ed sikara na Mananguley ya Ulop iray kimey ditan. Ipapaamta na sayan committee ed Mananguley ya Ulop iray iyaaligwas na kimey ed bansa ya sakop da ontan met ed saray problema ya nayarin onlesa. Makatulong iratan ya report ed Mananguley ya Ulop diad pandesisyon da no anto ran topic so nepeg ya pantongtongan ed saray publikasyon, aral, tan asemblea. Saray representative na Mananguley ya Ulop et regular ya ombibisita ed saray branch tan mangiiter iray instruksion ed saray Branch Committee diad pangaasikaso dad responsabilidad da. (Proverbio 11:14) Walay espisyal ya programa tan manpaliwawa so representative na headquarters pian napaseseg iray walad teritoryan sakop na branch ya bibisitaen to.

Susuportaan iray kimey ed kongregasyon. Aaprobaan ed branch office so pakaporma na saray balon kongregasyon. Aasikasoen met ditan so kimey na saray payunir, misionero, tan manangasikaso na sirkito a manlilingkor ed teritorya na branch. Ditan oorganisaen iray asemblea tan kombension, pati say panagpaalagey na saray balon Kingdom Hall, tan pangipawit ed saray kongregasyon na literaturan kaukolan da. Amin ya gagawaen diad branch office et ontutulong pian mauksoy ya nasumpal so panagpulong a kimey.​—⁠1 Corinto 14:​33, 40.

  • Panon ya ontutulong iray Branch Committee ed Mananguley ya Ulop?

  • Anto ran kimey so gagawaen ed branch office?