Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 7

Panon ya Gagawaen Iray Aral Mi?

Panon ya Gagawaen Iray Aral Mi?

New Zealand

Japan

Uganda

Lithuania

Diad pantitipon na saray Kristiano nensaman, mangakansion ira, manpipikasi ira, tan babasaen tan pantotongtongan day Kasulatan​—ya anggapoy antokaman a ritual. (1 Corinto 14:26) Ontan met so gagawaen ed saray aral mi.

Saray ibabangat et base ed Biblia tan praktikal ed inagew-agew a bilay. No weekend, diad amin a kongregasyon et walay 30 minuto a paliwawa ya nibase ed Biblia nipaakar ed no panon min nausar ed bilay mi iray prinsipyo na Biblia tan no anto lan panaon so pambibilayan tayo. Ipapaseseg ed sikami ya subaybayan mid Biblia iray teksto. Kayari na paliwawa, onsublay so sakey oras ya Panagaral na “Panag-bantayan.” Ditan et pantotongtongan so sakey ya artikulod panaralan ya edisyon na Say Panag-bantayan, tan nayarin mankomento iray membro na kongregasyon. Natutulongan kami na satan a panagaral ya iyaplika iray ibabaga na Biblia. Pareho so aaralen na amin a masulok ya 120,000 a kongregasyon diad interon mundo.

Tutulongan kamin onaligwas ed panagbangat. Wala met so tatawagen min aral ed midweek ya Ministeryo tan Bilay na Kristiano ya naapag ed taloran programa, ya nibase ed binulan a Workbook ed Aral Parad Ministeryo tan Bilay na Kristiano. Say unonan parte na sayan aral ya Kayamanan ed Salita na Dios et ontutulong pian magmaliw kamin pamilyar ed sakey a parte na Biblia ya akauna lan binasa na saray membro na kongregasyon. Say onsublay et say Magmaliw ya Epektibo ed Ministeryo ya ditan et wala ray demonstrasyon no panon ya itongtong so Biblia ed arum. Walay niyasain ya mangobserba tan mangiter na suhestion pian natulongan kamin paaligwasen so panagbasa tan panagbangat mi. (1 Timoteo 4:13) Tan say sampot ya parte a Bilay na Kristiano et nipaakar ed no panon min niyaplika iray prinsipyo na Biblia diad inagew-agew a bilay mi. Ditan et walay tepet tan ebat ya pantotongtong ya ontulong pian mas natalosan mi so Biblia.

Diad iyatendim ed aral mi, seguradon nagustoan mo so kalidad na panagbangat na Biblia ya naawat mo.​—Isaias 54:13.

  • Antoy nailaloan mon narengel ed saray aral na Saray Tasi nen Jehova?

  • Dinan ed saray sinimban aral mi so labay mon atendian?