Onlad karga

Onlad saray karga

Anto so Linawa na Dios?

Anto so Linawa na Dios?

Labay na Dios ya manbilay tayon mareen tan maliket ed paraison dalin diad andi-anggaan!

Balet ompan isipen mo ya, ‘Nagawa kasi itan?’ Ibabaga na Biblia ya nagawa itan diad Panarian na Dios, tan linawa na Dios ya naamtaan na amin a totoo so nipaakar ed satan a Panarian tan say gagala to parad sikatayo.​—Salmo 37:11, 29; Isaias 9:7.

Labay na Dios ya nagunggonaan tayo.

No panon ya say sakey a maaron ama et labay ton maong so pansumpalan na ananak to, labay na Ama tayod tawen ya magmaliw a maliket so bilay tayo ed andi-anggaan. (Isaias 48:17, 18) Impromisa to ya “samay manggagawa na linawa na Dios et mansiansia ya anggad angga.”​—1 Juan 2:17.

Labay na Dios ya manakar tayod saray basbas to.

Ibabaga na Biblia a labay na Amalsa ya “ibangat tod sikatayo iray dalan to” pian “tumboken tayo iray basbas to.” (Isaias 2:2, 3) Sikatoy angorganisa na “totoon parad ngaran to” pian nipaamtay linawa to ed interon dalin.​—Gawa 15:14.

Labay na Dios ya mankakasakey itayon mandayew ed sikato.

Say dugan panagdayew ed si Jehova et agpanlalapuan na inkaapag-apag, noagta pankakasakeyen na satan iray totoo diad tuan aro. (Juan 13:35) Siopa natan so mangibabangat ed amin a klase na totoo no panon so panlingkor ed Dios ya walay pankakasakey? Natulongan ka na sayan brosyur pian naamtaan moy ebat.