Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 21

Anto so Bethel?

Anto so Bethel?

Art Department, U.S.A.

Germany

Kenya

Colombia

Say Bethel et Hebreon termino a say labay ton ibaga et “Abung na Dios.” (Genesis 28:​17, 19, paimanod leksab) Dugaruga itan ya tawag ed saray pasilidad na Saray Tasi nen Jehova ed interon mundo ya uusaren pian naasikaso tan naorganisa so kimey a panagpulong. Say Mananguley ya Ulop et walad world headquarters diad New York, U.⁠S.⁠A., tan aasikasoen day kimey na saray branch office ed nanduruman bansa. Bilang grupo, say tawag ed saramay manlilingkor ed sarayan pasilidad et pamilyan Bethel. Singa ra pamilya a manaayam, mankikimey, mamangan, tan manaaral na Biblia ya sankakaiba tan walay pankakasakey da.​—⁠Salmo 133:⁠1.

Nikaduma iyan pasen a saray membro na pamilya et mabulos ya mankikimey. Diad amin a Bethel et wadtan iray Kristianon lalaki tan bibii ya impapuson manggagawa na linawa na Dios tan sigpot a manlilingkor parad Panarian. (Mateo 6:33) Anggapoy sueldo ra, balet walay imparaan a kuarto tan panangan da tan allowance parad personal iran gastos da. Walay niyasain a kimey na amin a walad Bethel, nayarin diad opisina, kusina, odino diad pananganan. Say arum et walad panag-imprintaan, manlilinis, manpepesak, manaapiger, odino arum nin kimey.

Saray kimey ditan et onsusuporta ed panangipulong na Panarian. Say manunan rason no akin ya walay Bethel et pian nipaamta so katuaan ed Biblia diad dakel a totoo anggad posible. Say sakey ya alimbawa na satan et sayan brosyur. Insulat iya diad panangasikaso na Mananguley ya Ulop, impawit so elektronikon kopya diad nilasus ya grupo na saray managpatalos ed interon mundo, inimprinta ed maples iran makina ya walad pigaran Bethel, tan impawit ed masulok ya 120,000 a kongregasyon. Amin ya gagawaen na pamilyan Bethel et onsusuporta ed sankaimportantian ya kimey​—⁠say pangipulong ed maong a balita.​—⁠Marcos 13:⁠10.

  • Siopa ray manlilingkor ed Bethel, tan panon ya aasikasoen so pankaukolan da?

  • Anton importantin kimey so susuportaan na amin a gagawaen ed Bethel?