Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 2

Akin ya Tasi nen Jehova so Tawag ed Sikami?

Akin ya Tasi nen Jehova so Tawag ed Sikami?

Noe

Abraham tan Sara

Moises

Jesu-Kristo

Iisipen na dakel a totoo a say ngaran ya Tasi nen Jehova et tawag ed sakey a balon relihyon. Balet diad tua, saray lingkor na saksakey a tuan Dios et adeskribe bilang ‘saray tasi’ to masulok ya 2,700 taon lay apalabas. (Isaias 43:10-12) Antis na 1931 et kabkabat kami bilang Saray Estudyante na Biblia. Akin et Tasi nen Jehova la natan so tawag ed sikami?

Ipapaamta na satan no siopa so Dios mi. Base ed saray kadaanan ya manuskrito, say ngaran na Dios ya Jehova et pigan libon beses ya nisulat diad Biblia. Diad dakel a patalos na Biblia, sayan ngaran et sinalatan na saray titulo, a singa say Katawan o Dios. Balet, impakabat na tuan Dios ed si Moises a say personal ya ngaran To et Jehova, ya oniay imbaga To: “Saya so ngaran ko ed andi-anggaan.” (Exodo 3:15) Diad saya et impanengneng ton sikatoy duma ed amin a palson dios. Malikeliket kamin natawag ed masanton ngaran na Dios.

Dedeskribien na satan so misyon mi. Nensaman ni manlapu lad panaon na matunong a toon si Abel, impanengneng la na dakel a totoo so pananisia rad si Jehova. Sikaray tinawag ya “baleg a grupo na saray tasi,” tan kaibad satan si Noe, Abraham, Sara, Moises, David, tan arum ni. (Hebreo 11:4–12:⁠1) No panon a diad korte et nayarin mantestigo so sakey a tasi pian pruebaan ya inosente so sakey a too, determinado kami met ya ipaamta so katuaan nipaakar ed Dios mi.

Aaligen mi si Jesus. Sikatoy tinawag na Biblia ya “say matoor tan tuan tasi.” (Apocalipsis 3:14) Imbagan mismo nen Jesus ya ‘impakabat toy ngaran na Dios’ tan ‘tinasian toy katuaan’ nipaakar ed Dios. (Juan 17:26; 18:37) Kaukolan sirin ya usaren tan ipaamta na saray tuan papatumbok nen Kristo so ngaran nen Jehova. Gagawaen na Saray Tasi nen Jehova so anggaay nayarian da ya sumpalen itan.

  • Akin ya nandesisyon iray Estudyante na Biblia ya tawagen ira ya Tasi nen Jehova?

  • Kapigan ni ya wala ray mantatasi ed si Jehova diad dalin?

  • Siopa so sankaabigan ya Tasi nen Jehova?