Siopa ray Manggagawa na Linawa nen Jehova Natan?

Saray Tasi nen Jehova et naromog ed interon mundo tan nandurumay lahi tan kultura da. Akin ya mankakasakey ira?

Anto so Linawa na Dios?

Labay na Dios ya naamtaan ed interon dalin so linawa to. Anto itan ya linawa, tan no siopa ray mangibabangat ed satan natan?

LEKSION 1

Anton Klase na Totoo Iray Tasi nen Jehova?

Pigaran Tasi nen Jehova so kabat mo? Parad sika, siopa kamin talaga?

LEKSION 2

Akin ya Tasi nen Jehova so Tawag ed Sikami?

Amtaen so taloran rason no akin ya aya so tawag ed sikami.

LEKSION 3

Panon ya Adiskobre Lamet so Katuaan ed Biblia?

Panon tayon nasegurado ya duga so pakatalos tayo ed ibabangat na Biblia?

LEKSION 4

Akin ya Angi-publish Kami na Balon Mundo a Patalos?

Akin ya nikaduma iyan patalos na Salita na Dios?

LEKSION 5

Antoy Naeksperiensyam ed Saray Aral Mi?

Wala ray pantitipon mi pian aralen so Kasulatan tan pasesegen so sakey tan sakey. Welcome ka diman!

LEKSION 6

Antoy Maabig ya Epekto na Pililimog Mid Saray Kapara Min Kristiano?

Ipapaseseg na Salita na Dios so pilimog ed saray kaparan Kristiano. Amtaen no antoy maabig ya epekto ed sika na ontan ya panlilimog.

LEKSION 7

Panon ya Gagawaen Iray Aral Mi?

Antam no panon ya gagawaen iray aral mi? Seguradon nagustoan mo so kalidad na panagbangat na Biblia ya naawat mo.

LEKSION 8

Akin et Pormal so Panangawes Mi Diad Saray Aral Mi?

Kasin importante ed Dios so panangawes tayo? Amtaen iray prinsipyo ed Biblia ya mangigiya ed sikatayo diad pampili na kawes tan panag-ayos.

LEKSION 9

Panoy Sankaabigan ya Pamparaan Parad Saray Aral?

Say pamparaan antis na aral so ontulong ed sika pian mas nagunggonaan ka.

LEKSION 10

Anto so Panagdayew na Pamilya?

Amtaen no panon iyan makatulong pian onapit tayod Dios tan onelet so relasyon na pamilya.

LEKSION 11

Akin ya Onaatendi Kamid Saray Asemblea Mi?

Kada taon, mantitipon kami parad taloran espisyal ya okasyon. Panon kan nagunggonaan ed sarayan pantitipon?

LEKSION 12

Panon Min Gagawaen so Kimey ya Panagpulong?

Aaligen mi so alimbawa nen Jesus nen wadiad dalin. Antoy pigara ed sarayan paraan na panagpulong?

LEKSION 13

Anto so Payunir?

Wala ray Tasi ya manguusar na 30, 50 odino mas dakel nin oras kada bulan parad panagpulong. Akin et gagawaen da itan?

LEKSION 14

Anto ray Eskuelaan Parad Saray Payunir?

Anto ray eskuelaan parad saray payunir ya sigpot dan uusaren so panaon da parad pangipulong ed Panarian?

LEKSION 15

Panon ya Manlilingkor Iray Elder ed Kongregasyon?

Saray elder et lalakin matatken ed espiritual ya mangidadaulo ed kongregasyon. Panon iran ontutulong ed arum?

LEKSION 16

Antoy Responsabilidad na Saray Ministeryal a Lingkor?

Saray ministeryal a lingkor et ontutulong pian organisado so kongregasyon. Amtaen no antoy nitutulong da ed amin ya onaatendi.

LEKSION 17

Panon Kamin Tutulongan na Saray Manangasikaso na Sirkito?

Antoy gagala na ibibisita na saray manangasikaso na sirkito ed saray kongregasyon? Panon kan nagunggonaan ed ibisita ra?

LEKSION 18

Panon Min Tutulongan Iray Agagi Min Maniirap?

No walay kalamidad tan trahedya, iyuuksoy min tampol so praktikal a tulong tan espiritual a ligliwa ed saray naapektoan. Diad anto ran paraan?

LEKSION 19

Siopa so Matoor tan Makabat ya Aripen?

Insipan nen Jesus ya sikatoy manuro na aripen ya mangitarya na espiritual ya naakan diad dugan panaon. Panon iyan nagagawa?

LEKSION 20

Panon ya Nagagawaan na Mananguley ya Ulop so Kimey To Natan?

Nen inmunan siglo, walay melag a grupo na saray apostol tan mamatatken a nanlingkor bilang mananguley ya ulop na Kristianon kongregasyon. Diad panaon tayo ey?

LEKSION 21

Anto so Bethel?

Say Bethel et nikaduman pasen ya uusaren parad importantin gagala. Amtaen no siopa ray manlilingkor ditan.

LEKSION 22

Anto ray Gagawaen Diad Branch Office?

Welcome iray bisita ya man-tour ed branch office mi!

LEKSION 23

Panon ya Isusulat tan Ipapatalos Iray Literatura Mi?

Mangipa-publish kami na literatura ed masulok ya 950 a lenguahe. Akin et mansasagpot kamin maong?

LEKSION 24

Iner so Panlalapuay Pundo Parad Kimey Mi ed Interon Mundo?

No nipaakar ed panlalapuay pundo, akin ya duma so organisasyon mi ed arum ya relihyon?

LEKSION 25

Akin tan Panon Kamin Mangipapaalagey na Saray Kingdom Hall?

Akin ya Kingdom Hall so tawag mi ed saray pasen a pandadayewan mi? Amtaen no panon ya makakatulong ed kongregasyon mi iyan simplin paalagey.

LEKSION 26

Panon Itayon Makatulong ed Panmintina na Kingdom Hall?

Say Kingdom Hall ya malinis tan namimintinan maong et manepeg a pasen ya pandayewan ed Dios. Anto ray uksoyan pian napansiansian malinis so Kingdom Hall?

LEKSION 27

Akin ya Mausa-usar so Library na Kingdom Hall?

Labay moy man-research pian naaruman so kakabatan mod Biblia? Usar moy library na Kingdom Hall!

LEKSION 28

Antoy Walad Website Mi?

Naamtaan moy nipaakar ed sikami tan saray papanisiaan mi ontan met iray ebat ed saray tepet ed Biblia.

Kasin Gawaen Moy Linawa nen Jehova?

Inar-aro ka nen Jehova a Dios. Panon mon nipanengneng ya labay mon gawaen so linawa na Dios?