Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 1

Inikdan na Manamalsa so Too na Paraiso

Inikdan na Manamalsa so Too na Paraiso

Pinalsa na Dios so uniberso tan say bilay diad dalin; pinalsa toy laki tan bii a perpekto, impanayam to ira ed marakdakep ya hardin, tan inikdan to ra na saray ganggan ya unoren da

SAY Genesis 1:1 so ibabagan sankabantogan ed amin a salita: “Sanen gapo, say Dios pinalsa to so saray tawen tan say dalin.” Diad satan a simpli tan marakdakep a balikas, ikakabat na Biblia ed sikatayo so sankaimportantian a Persona ya abitla ed Masanton Kasulatan—say makapanyarin amin a Dios, si Jehova. Ibabaga na satan ya unonan bersikulo na Biblia a say Dios so Amalsa ed maaw-awang ya uniberso, pati say dalin a panaayaman tayo. Ipapaliwawa na saray onsublay a bersikulo a diad nantutumbokan ya andurukey a panaon, a tinawag ya ag-agew, imparaan na Dios so ayaman tayon dalin tan pinalsa to so amin a makapakelaw iran palsa diad mundo.

Say sankaabigan ed amin a palsa na Dios diad dalin et say too. Lapud apalsa ed indengan na Dios, sarag na too ya aligen iray kualidad nen Jehova, singa say aro tan kakabatan. Pinalsa na Dios so too manlapud dabok, tan nginaranan to na Adan. Insan to impanayam ed sakey a paraiso, salanti, diad hardin na Eden. Say Dios a mismo so nanggawa ed satan ya hardin, a pinano to na mararakep tan mabubungan kakiewan.

Amta na Dios a kaukolan na laki so kapareha. Kanian, inuyos na Dios so sakey a taglang nen Adan tan amalsa na bii, insan to inter ed si Adan bilang asawa, a nginaranan to na Eva. Diad panlikliket nen Adan et inkuan to: “Saya so pukel na saray pukepukel ko, tan laman na laman ko.” Impaliwawa na Dios: “Kanian say sakey a laki taynan to so ama to tan ina to, et iyamong to so asawa to, et saksakey ira a laman naani.”Genesis 2:22-24; 3:20.

Inikdan na Dios si Adan tan Eva na duaran ganggan. Unona, imbaga to ed sikara a bayuboan tan asikasoen da so dalin ya ayaman da tan diad ilabas na panaon et panoen da itan na ananak da. Komadua, inkuan to ed sikara ya agda kakanen so bunga na sakey labat ed saray dakdakel a kiew a walad satan a maawang ya hardin, ‘say kiew na pakaamtaan na maong tan mauges.’ (Genesis 2:17) No ag-ira ontulok, ompatey ira. Diad saratan a ganggan, inikdan na Dios so laki tan bii na pankanawnawa ya ipanengneng a sikatoy aawaten dan Manuley da. Nanengneng met ed katutulok da so panangaro tan pisasalamat da. Anggapoy rason pian agda awaten so maad-aron ganggan to. Anggapoy depekto na saraman a perpekton totoo. Onia so ibabaga na Biblia: “Say Dios anengneng to so amin a bengatla a ginawa to, et nia maong iran tuloy.”Genesis 1:31.

Nibase ed Genesis kapitulo 1 tan 2.