Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 24

Nansulat si Pablo ed Saray Kongregasyon

Nansulat si Pablo ed Saray Kongregasyon

Saray sulat nen Pablo so amabiskeg ed saray Kristiano nen inmunan siglo

SAY balobalo nin niletneg a Kristianon kongregasyon so walaan na importantin betang ed pakasumpal na gagala nen Jehova. Balet tampol ya inataki iray Kristiano nen inmunan siglo. Kasin manmatoor ira ed Dios anggaman walaray panamasegsegang ed paway na kongregasyon tan problema ed loob na kongregasyon? Lugan na Kristianon Griegon Kasulatan so 21 a sulat a mangiiter na nakaukolan a simbawa tan panamaseseg.

Labin-apat ed saraya so insulat nen apostol Pablo, manlapud Roma anggad Hebreos. Sarayan sulat so inngaran ed saramay angisulatan to ed saratan—balanglan indibidual odino saray membro na sakey a kongregasyon. Imanoen pa so pigaran tema ed saray sulat nen Pablo.

Simbawa ed moral tan kondukta. Saramay manggagawa na pilalawanan, pikakalugoran, tan arum niran graben kasalanan et “agda natawir so panariay Dios.” (Galacia 5:19-21; 1 Corinto 6:9-11) Saray managdayew ed Dios et nepeg a nankakasakey antokamay nasyonalidad da. (Roma 2:11; Efeso 4:1-6) Kaukolan a maliket iran ontulong ed saray kapananisiaan da a mankaukolan. (2 Corinto 9:7) “Mikasi kayo ya andi tunda,” inkuan nen Pablo. Kanian, apaseseg iray managdayew ya ibalikas day liknaan da ed si Jehova diad pikakasi. (1 Tesalonica 5:17; 2 Tesalonica 3:1; Filipos 4:6, 7) Pian dengelen na Dios so pikakasi, nepeg dan gawaen itan tekep na pananisia.Hebreos 11:6.

Antoy ontulong pian magmaliw a maliket iray pamilya? Nepeg ya aroen na asawan laki so asawa to a singa dilin laman to. Say asawan bii so nepeg a marespeton maong ed asawa to. Nepeg ya ontulok iray ananak ed atateng da, ta saya so makapaliket ed Dios. Kaukolan a maaron igiya tan bangatan na atateng iray anak da, ya usaren da iray prinsipyon inter na Dios.Efeso 5:22–6:4; Colosas 3:18-21.

Atalosan so gagala na Dios. Dakel ya aspekto na Mosaikon Ganggan so analimbeng tan angigiya ed saray Israelita anggad insabi na Kristo. (Galacia 3:24) Balet, agkaukolan a tuloken na saray Kristiano itan a Ganggan pian dayewen so Dios. Sanen sinulat nen Pablo iray Hebreos—saray Kristianon Judio—impaliwawa to so kabaliksan na Ganggan tan no panon a nasusumpal ed si Kristo so gagala na Dios. Impaliwawa nen Pablo a walay kabaliksan na saray nanduruman kabiangan na satan a Ganggan. Alimbawa, isisimbolo na  panagbagat na ayayep so masakripisyon impatey nen Jesus, a satan so tuan pakaperdonaan na saray kasalanan. (Hebreos 10:1-4) Diad panamegley na impatey nen Jesus, kinansela na Dios itan a Ganggan a sipanan, ta agla itan nakaukolan.Colosas 2:13-17; Hebreos 8:13.

Panangiwanwan nipaakar ed dugan ki-organisa na kongregasyon. Saray lalakin mabulos a mangawat na saray responsabilidad ed kongregasyon so nepeg a walaan na atagey iran estandarte ed moral tan espiritual a kualipikasyon. (1 Timoteo 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9) Saray managdayew nen Jehova a Dios so nepeg a regular a mitipon ed saray kapananisiaan da pian manpapabiskegan. (Hebreos 10:24, 25) Saray pantitipon parad panagdayew so nepeg a makapabiskeg tan pakaaralan.1 Corinto 14:26, 31.

Sanen isusulat nen Pablo so komaduan sulat to ed si Timoteo, sikatoy wadman lamet ed Roma; nipriso diman tan manaalagar na sentensia. Walaray pigaran makpel a binmisita ed sikato. Amta nen Pablo a magano lan manampot so bilay to. Inkuan to: “Akibakal ak ed maabig a pibabakal, asumpal ko so binatik ko, inunor ko so pananisia.” (2 Timoteo 4:7) Ag-abayag, nayarin pinatey si Pablo bilang martir. Balet saray sulat to so mangigigiya ed saray tuan managdayew ed Dios anggad natan.

—Nibase ed Roma; 1 tan 2 Corinto; Galacia; Efeso; Filipos; Colosas; 1 tan 2 Tesalonica; 1 tan 2 Timoteo; Tito; Filemon; Hebreos.