Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 16

Say Insabi na Mesias

Say Insabi na Mesias

Impaamta nen Jehova a say abayag lan insipan a Mesias et si Jesus a taga Nazaret

KASIN tulongan nen Jehova iray totoo a naamtaan no siopay insipan a Mesias? On. Nonoten pa no panon a ginawa itan na Dios. Manga apatiran siglo kayarin akompleto so Hebreon Kasulatan, diad syudad na Nazaret ed rehyon na Galilea, walay biglan binmisita ed sakey a biin manngaran na Maria. Saya et si anghel Gabriel ya angikuan ed si Maria ya usaren na Dios so aktibon puersa odino masanton espiritu To, pian mangilukon na sakey ya anak a laki, anggaman sikatoy birhen. Sayan anak et samay abayag lan insipan ya Ari tan agmangangga so panuley to! Sayan ugaw et say mismon Anak na Dios, a say bilay to ed tawen et iyalis na Dios diad panag-anakan nen Maria.

Mapaabeban inawat nen Maria iyan kagalangan. Sikatoy inkasal na nobyo to a karpentero a manngaran na Jose kayarin imbaki na Dios so sakey ya anghel pian ibaga ed si Jose so rason na impanlukon nen Maria. Komusta balet so propesiya a say Mesias et iyanak ed Betlehem? (Miqueas 5:2) Sayan melag a baley et manga 140 kilometro manlapud Nazaret!

Ingganggan na sakey a Romanon manuley a manparehistro iray totoo diad nianakan dan baley. Say boleg a nanlapuan di Jose tan Maria et diad Betlehem, kanian inawit nen Jose ditan so malukon ya asawa to. (Lucas 2:3) Nananak si Maria diad panagpukokan na ayayep, tan imparukol toy ugaw ed kuwadra. Insan imbaki na Dios so dakel ya anghel pian ibalita ed saray managpastol a walad uma a satan a kapangiyanak ya ugaw et say insipan a Mesias, odino Kristo.

Diad inlabas na panaon, tinasian met na arum a si Jesus so insipan a Mesias. Impasakbay nen propeta Isaias a walay sakey a laki a mangiparaan na dalan parad importantin kimey na Mesias. (Isaias 40:3) Satan et si Juan a Managbautismo. Sanen anengneng toy Jesus, inkuan to: “Nia, so Korderoy Dios, a mangekal na kasalanay mundo!” Arum ed saray babangatan nen Juan so tampol a tinmumbok ed si Jesus. Inkuan na sakey ed sikara: “Aromog mi Mesias.”Juan 1:29, 36, 41.

Wala ni kaaruman a prueba. Sanen binautismoan nen Juan si Jesus, nansalita a mismo si Jehova manlapud tawen. Diad panamegley na masanton espiritu, tinuro to si Jesus bilang Mesias tan inkuan to: “Saya so Ana’ko ya inararok; napaliket ak a maong ed sikato.” (Mateo 3:16, 17) Sinmabi la so abayag lan insipan a Mesias!

Kapigan iya agawa? Nen taon 29 C.E., eksakto sanen anampot so 483 a taon ya impasakbay nen Daniel. On, sakey met itan ya agnakuestion a prueba a si Jesus so Mesias, odino Kristo. Balet, anton mensahe so ipulong to legan a wadiad dalin?

Nibase ed Mateo kapitulo 1 anggad 3; Marcos kapitulo 1; Lucas kapitulo 2; Juan kapitulo 1.