Onlad karga

Onlad saray karga

 SEKSION 11

Impuyan Iran Kanta a Manligliwa tan Kibangatan

Impuyan Iran Kanta a Manligliwa tan Kibangatan

Si David tan arum ni so nankompos na saray kanta parad panagdayew. Apansiansia ed libro a Salmos iray liriko na 150 ed saratan a kanta

SAY sankadukeyan a libro na Biblia et say Salmos, a koleksion na sagrado iran kanta. Satan ya interon libro so insulat ed loob na ngalngali 1,000 a taon. Karga na sayan libro so pigara ed sankaabigan tan makapakiwas iran balikas na pananisia. Nibalikas ditan iray liknaan na too, a singa say panliket, panangidayew, pisasalamat, ermen, tan pagbabawi. Seguradon saray salmista et walaan na talek tan maapit a relasyon ed Dios. Imanoen pa so pigaran tema na sarayan kanta.

Si Jehova so makanepegan a Soberano, manepeg ya idayew tan igalang. “Sika, a say ngaran mo a bukbukor et Jehova, sankatageyan ka a manuna nen say amin a dalin,” so nabasa tayo ed Salmo 83:18. Say pigaran salmo so mangidadayew ed si Jehova lapud saray pinalsa to, a singa say mabitewen a katawenan, saray makapakelaw a palsa to diad dalin, ontan met ed inkapalsa na laman na too. (Salmos 8, 19, 139, 148) Arum a salmo so mangidadayew ed si Jehova bilang Dios a mangililiktar tan manasalimbeng ed saray matoor ed sikato. (Salmos 18, 97, 138) Say arum nin salmo so mangidadayew ed sikato bilang Dios na hustisya, a mangiiter na pakainawaan ed saray napapairap tan dusa ed saray mauges.Salmos 11, 68, 146.

Mangiiter na tulong tan ligliwa si Jehova ed saramay mangaaro ed sikato. Nayarin say kabkabat ed amin a salmo et say koma-23, a ditan et inlitrato nen David si Jehova bilang maaron Pastol, a mangigigiya, manasalimbeng, tan mangiyaansakit ed saray karnero to. Papanonotan met na Salmo 65:2 iray managdayew ed si Jehova a sikatoy ‘Dumerengel na pikakasi.’ Dakel ya akagawa na seryoson kasalanan so naligliwan maong ed Salmos 39 tan 51, a ditan et masimoon ya imbalikas nen David so panagbabawi to lapud grabe iran kasalanan to tan imbalikas toy pananisia to ed panamerdona nen Jehova. Isisimbawa na Salmo 55:22 a manmatalek itayo ed si Jehova tan ipaawit ed Sikato iray pakabebelatan tayo.

Umanen nen Jehova so mundo panamegley na Panarian na Mesias. Pigara ed saray Salmo so malinew ya onaaplika ed Mesias, say impasakbay ya Ari. Impropesiya na Salmo 2 a sayan Manuley et deralen to ray mauges a nasyon, ya onsusumpa ed sikato. Ipapaamta met na Salmo 72 a sayan Ari et ekalen toy eras, ag-inkahustisya, tan panagpairap. Ibabaga na Salmo 46:9 a panganggaen na Dios, panamegley na Mesias, so guerra tan deralen toy amin ya armas. Diad Salmo 37, nabasa tayo a naekal diad dalin iray mauges, pero saray maptek a totoo so manbilay ya agmangangga diad dalin, tan panliketan da ditan so kareenan tan pankakasakey.

Nibase ed libro a Salmos.